看圖講福音 出烏暗入光明

文圖◎張家榮

阮是一隻曾經迷失 tī 罪惡中,hō͘ 耶穌基督揣 tńg 來 ê 細隻羊 á,今 á 日 beh hām 逐家分享一个沉淪毒海、悔罪重生 ê 真實故事。

1.伊叫做阿海(化名),出生 tī 打狗(高雄),伊自囡 á 時代就 m̄ 學好,m̄ -nā gia̍t-siâu 狡怪,四界惹事生非,koh hām 人學歹做鱸鰻。


2.後來,阿海因為少年懵懂,去hō͘ 一寡狗兄狗弟牽去做歹,無 sè-jī 拍死人,hông 關入囡 á 監獄。


3.僥倖 ê 是,阿海 tī 籠 á 內 m̄ -nā 無學乖變好,顛倒愈來愈大尾,一 hāⁿ 出監獄大門就隨行回頭路,一條行向烏暗、死亡 ê 道路!


4.悾戇 ê 阿海,聽人歕風講賣四號 á(海洛英)會 tàng 趁足 chē 錢,注四號 á 有外好 tú 外好,伊 hām 想 mā 無,一頭就栽入去,而且愈賣愈大、愈栽愈深,舞到尾 á,就是 tī 毒海中沐沐泅,tī 內籬 á 食免錢飯,人生徹底烏有。


5.「毒海人生,毒害性命」,這陣 ê 阿海已經̄是一隻靈魂被毒魔捆縛、殘害 ê 毒蟲!阿海因為賣毒、食毒,kap 一寡大大細細 ê 案件,加加 lóng 總判 beh 30年 ê 徒刑,每日所面對 ê lóng 是冷冰冰、狹 chiⁿ-chiⁿ、無自由、無尊嚴 ê 日子……。


6.服刑期間,阿海受 tio̍h 基督信仰 ê 教化,對人生有 khah 清楚 ê 覺悟,認真 leh 讀聖經,伊祈求上帝赦免、饒恕伊過去 ê 罪業,幫助伊脫離毒海,而且虔誠認罪悔改,接受耶穌做伊 ê 救主、性命 ê 倚靠。


7.不而過,阿海 ê 信心是小 ê。2007年總統減刑赦免,阿海刑期受減出獄,但是伊無法度忍受藥 á ê 試探,koh 一擺跋倒注毒,任由魔鬼殘害。Sòa 落來,伊 tī 2008年 ê 時,因為駛緊車挵斷跤骨 tòa 院。


8.Tòa 院期間,阿海因為一再為四號 á 出賣家己、出賣靈魂,已經舞 kah 無人願意 chhap 伊,致使一个人孤單 tī 病院吐氣。M̄ -koh 上帝並無 án-ni 來放棄伊,反倒差派更生團契 ê 姊妹去病院看伊。In 好親像天使仝款,m̄-nā 態度親切,用愛心來 kā 扶持鼓勵,koh 替伊報名、繳保證金,hō͘ 伊去台東晨曦會戒毒。
阿海抱 tio̍h「死馬當做活馬醫」ê 心情去戒毒。想 bē 到,晨曦會逐工讀聖經、祈禱,靠 tio̍h 主耶穌 ê 力量 hō͘ 阿海這擺成功戒毒,而且 hām 一枝薰 to lóng 無 suh。


9.Siáng 知,毒品戒掉了後 ê 日子猶原悲慘!阿海 tī 2010年 ê 時,因為毒品案件被通緝,sa 無寮 á 門 ê 伊,koh 一擺 hông 關入監牢!阿海這擺真正無食毒,拍死 to m̄ 承認,感覺家己有夠衰、有夠冤枉!M̄ -koh因為伊有前科 ê 緣故,根本無人相信伊,就連上親 ê 小妹 mā 對伊徹底死心,tī 面會 ê 時 án-ni kā 罵:「戒 ah!四枝釘 á 釘落──死 chiah 會戒……有影是了然抾角,無藥通救!」當時,阿海 ê 心內大聲喝:「主啊!阿海這擺真正無 suh 毒,為啥物無人 beh 相信我?」


10.入獄 ê 阿海,心肝是活 beh 鬱卒死,mā 因為 án-ni ê 冤屈、不平,伊對神 ê 信心 chiâu 散,規个人像消風 ê 雞-kui-á 仝款。M̄ -koh,上帝是奇妙可畏 ê 神,差派更生團契黃明鎮牧師去看阿海,hō͘ 阿海安慰 kap 信心,koh 送伊8个字:分別為聖,堅持到底。仝時上帝 mā 顯明伊對阿海 ê 疼──阿海 tī 籠 á 內 tn̄g tio̍h 早時 ê 毒友,無意中知影 chē-chē人因為注毒來染 tio̍h 愛滋(HIV)。伊聽了心肝隨 chhiak 一个,馬上跪落向上帝認罪。彼暗,阿海流 tio̍h 感恩 ê 目屎,將家己交託 tī 上帝手中,確信 m̄ 管啥物困境,聖神 tiāⁿ-tio̍h hām 伊鬥陣,引 chhōa 伊頭前 ê 路。


11.出獄了後,阿海為 tio̍h beh 開闊新 ê 人生,去 tī 屏東輔導所學習。當時,阿海看 tio̍h 真 chē 食藥 á 人 ê 悲哀,印象上深 ê 是:有一工,一位老 o͘-bá-sáng 面憂面結,chhōa 伊 ê 後生來戒毒,厭氣 ê 是這个囡 á m̄-nā 激一副孽 siâu 欠修理 ê 模樣,koh 對老母大細聲,全然無體會老母 ê 苦心,有影是大大不孝!


12.這一幕稀微 ê 畫面,hō͘ 阿海想起家己 ê 母親,當初 mā 是 án-ni 為伊付出,chhōa 伊四界走 chông 戒毒。遺憾 ê 是,阿海 bē-hiáu 珍惜,mā m̄ 知感恩,一再 hō͘ 母親傷心、失望,甚至到母親過身,伊 iáu m̄ 知悔改。所致,阿海心內有一个聲音 teh kā 喝:「你回頭以後,堅固你 ê 弟兄。」(路加福音22章32節)阿海深深感受 tio̍h 聖神 ê 愛,決定 beh 將有限 ê 人生奉獻 hō͘ 主,用伊 ê 愛來堅固、幫助 chē-chē 行 tī 烏暗,沉淪 tī 毒海 ê 人,盡家己 ê 心力為主做工,成作別人 ê 幫贊 kap 祝福。


13.後來,慈愛 ê 上帝 hō͘ 阿海 hām 小妹和好。阿海 ê 小妹四界 hām 人分享講:「早時我有一个食毒 ê 阿兄,感覺足見笑!但是我 chit-má 感覺 chiâⁿ 光榮,因為 chit-má 伊是一个改頭換面 ê 新人,是上帝 ê 工人,是別人 ê 幫贊,人生是光明 ê。」
謳咾感謝上帝,kā 阿海烏暗 ê 人生 chhiō kah 光映映。筆者 tī 遮深深盼望阿海 ê 見證故事,會 tàng 成作借鏡,幫助咱脫離罪惡行向光明。哈利路亞,感謝主!

我有話要說