Tio̍h 提懸母語出版 ê 質──推薦《台灣動物來唱歌》

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 杜信龍

咱 bat 寫過一篇文章〈無台語兒童文學,敢有台語ê未來〉 ,彼時是2017年。現此時,咱來看這局勢是愈來愈好,台語出版這二、三冬以來,尤其是台語繪本 koh-khah 大出,hō͘  咱買袂赴,直直 iā 錢。

這敢 thang 講是《國家語言發展法》過了ê效應?我無確定。會當確定ê是,這是母語人siōng好ê時機。問題是機會來 ah,咱敢準備好ah?

出冊是簡單,mài 賠錢是第一考量。目前時勢好,出版ê意願增加,是講付出ê心血敢有法度回收?Thang好成做後一 pái出版ê力頭?雖 bóng 是小眾市場,敢無法度 hùn 闊閱讀者,mài kan-taⁿ束縳tī「母語人」?

人人 tiāⁿ-tio̍h lóng 是母語人,可能是久無講 ah,可能是記持拍交落,可能是阿公阿媽ê話……,敢袂使重新來定義家己ê母語?Mài hō͘「母語」束縳咱 ê 學習,mài 束縛消費者,mài 束縛市場,mài 束縛任何 hō͘  語言成長 ê 機會?

任何一種語言出版品,lóng tio̍h 考慮文字編輯、美術編輯、通路、行銷等等。冊已經歹銷 ah,更加愛顧慮 chia ê 精差,無,欲 án-chóaⁿ 生存落去?這觀念佇華語冊出版是常識。Tī 母語出版 soah 是新–ê。
咱看最近李江却出 ê 繪本《暗 mi-moo》《Tsiâ 偷食菜頭粿》《來𨑨迌》,前衛出版社 ê 翻譯兒童文學《小王子》《你無聽–過 ê 格林童話》。每一本冊 lóng mā 是設計過,而且 koh 有 QR Code 聲音唸讀。本文好歹是基本要求–ê ah。假使講文本好,冊皮、美編 soah 袂去 siâⁿ人買,袂看 kháu–chit,敢 m̄ 是真枉屈?咱真知母語人出版ê困境是資金無夠,落尾去申請補助、去比地方作家作品集。總–是,以一个真嚴格ê讀者來看,冊皮外觀就先 phah-chhèng ah。咱 m̄ 是講chit條路 m̄ 好。總是,應該愛 tòe tio̍h 時代進步才好,提懸母語出版 ê 質。相對上,母語人數應該會提懸才是。

多元化題材 ê 文類是咱 tiāⁿ-tio̍h 真濟動物唸謠。此時 soah 少人會記得。彼 m̄-nā 是語言失去連結,hām 土地 ê 連結 mā 斷–去。《台灣動物來唱歌》這本冊 ē-tàng 做未來 gín-á 繪本 siōng 懸 ê 標準。母語 kap 音樂結合,實際影片干證,tau-tah ê 文本圖畫。Hō͘  阮 tau 兩个 kiáⁿ 聽 kap 看就 giàn,koh 會逐工唱 leh。

無台語兒童文學,敢有台語ê未來?今,台語路 ta̍uh-ta̍uh-á 順,tio̍h 鼓舞創作者勇敢 koh 行–落-去。Hō͘ 咱未來會有愈來愈濟品質好ê台語文本 thang 好讀,咱就繼續 thin 落去!做一个老爸,mā 期待有 koh-khah 濟母語繪本冊紹介 koh-khah 濟動物,甚至是植物 ŏ͘。相信 chit 工真緊就會來!

我有話要說