Tōa-pêng-téng, Sió-káng góa ê ài

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 謝函傑

Hit-sî ông-lâi-hn̂g tú-taⁿ pháng-thô͘, a-chó͘ i ak-pûi chhī thô͘-bah.
Âng-ji̍t-thâu kā i kha-chiah-phiaⁿ pha̍k kah piàⁿ-tāng-kōaⁿ.
A-chó͘ kóng “Lîm Siáu-niau sí ah! Khì hō͘ âng-ji̍t-thâu pha̍k–sí ê.”
Tī goán-tau ông-lâi-hn̂g hia koh khah kòe–leh.
Hit-sî ông-lâi-hn̂g tú-taⁿ pháng-thô͘.

Hiàng-chūn ông-lâi-chai-á tú-taⁿ chhah–loeh, iù-chíⁿ iù-chíⁿ.
Thiaⁿ lâng kóng káng-kháu ū peng-á-chûn khò-hōaⁿ,
Chhēng chháu-ê giâ pún-taⁿ.
Âng-ji̍t-thâu beh lo̍h-soaⁿ,
A-kong kap a-má ná chhit-kōaⁿ ná kiò ông-lâi sī-sōa-tōa!
Pe̍h-ji̍t-thâu koh-khah chhì-chha̍k, in liāu-sióng bōe-kàu,
Kōaⁿ kè-siok lâu.
Hiàng-chūn ông-lâi-chai-á tú-taⁿ chhah–loeh.

Hit-chām ông-lâi-châng leh thò͘-hông, âng-gê-á-âng-gê.
Liān-iû-chhiáng ê thih-chhù tú leh tah,
Chhù-chiáu-á lóng poe khì tah?
Kam-chià-ha̍h iáu-bōe thiah, lu-thô͘-ki-á tō lâi–ah!
A-bú kóng kang-chhiúⁿ nā khí-hó, a-pâ chiah-ū hó thâu-lō͘ , lán chia tiō ū hó hoat-tián.
Hit-chām ông-lâi-châng leh thò͘-hông.

Bīn-chêng ji̍t-thâu sio-siāng hiah iām,
Ông-lâi-châng ui-ui lian-lian, kiông-beh chhàu-ta.
Kang-gia̍p-khu ê khŏng-pé-á kap tōa-ki ian-tâng, mê-ji̍t lóng teh pháng.
Tōa-nâ-pô͘ , Hōng-pī-thâu ê hái-ke-bó, lóng hŏng hiàm-cháu–tah! 註
Thiⁿ-téng phú-sek ê hûn, kâm-tio̍h goán chia ê ba̍k-sái–tah.
Tih tī koài-chhiú thún-ta̍h ê ta-thô͘.
Bīn-chêng ông-lâi kiông-beh chhàu-ta.

Chóng–sī sim-ài–ê ka-hiong, góa m̄-kam khòaⁿ i siū thoa-bôa.
Băng-kiaⁿ ji̍t-thâu gōa-nī iām, thí chit-ki sòaⁿ lâi jia!
Chhōa-góa tńg–lâi lah, ka-hiong ê chiáu-á.
Tah iá-sī lán sián-hong ê só͘-chāi.
Chia sī Sió-káng!
Ū káng-kháu kâm-chúi ê hái-hong, mā ū jia̍t-chêng tōa-pān ê khùi-kháu.
Chiong-lâi, ông-lâi bōe koh-chài lian-lian,
In ē kè-siok tōa, kè-siok tōa!

註: “–tah” , sī Tōa-nâ-pô͘-lâng kóng-ōe te̍k-sû ê khiuⁿ-kháu.

導讀

Góa ê ka-hiong, Sió-káng Tāo-pêng-téng, sī chi̍t-ê hó khiā-khí, hó chèng-chò ê só͘-chāi, ùi Ji̍t-pún-sî-tāi, chit-tah lóng sī chèng ông-lâi leh thó-thàn–ê, ē-sái kóng ông-lâi tiō sī Tōa-pêng-téng chit chi̍t-nn̄g-pah tang le̍k-sú ê kiàn-chèng-chiá. Kiàn-chèng hoán-khòng Ji̍t-pún si̍t-bîn ê Lîm Siàu-niau(林少貓)tī goán chia āu-soaⁿ hŏng thâi–sí, kiàn-chèng Tāo-pêng-téng-lâng tī khùn-khó͘ ê ji̍t-chí, giám-ngē ê cheng-sîn, kah tih-lo̍h thô͘ ê hoeh-kōaⁿ.

Koh soah–loeh, Tâi-oân-lâng iû-goân tán-bô chhut-thâu hit chi̍t-kang, Tōa-pêng-téng-lâng mā sio-siāng. Siūⁿ-kóng ōaⁿ chèng-hú ah, chóng-sǹg ji̍t-chí beh hó-kòe–ah! Hō͘ lâng liāu-sióng-bōe-kàu, sī chhoah-jiō ōaⁿ siàm-sái, ji̍t-chì kâng-khoán pháiⁿ-kòe, “Kōaⁿ kè-siok lâu”.

Koh-khah hō͘ lâng sim-thiàⁿ–ê, sī kā Tâi-tiān hoat-tiān-chhiáng, Tâi-chûn, Tiong-iû, Tiong-kǹg chi̍t-kóa ú-jiám-sèng chiâⁿ tāng ê kang-gia̍p-khu bô-kóng-bô-tàⁿ tiō siat tī chia, “mê-ji̍t lóng leh pháng ê tōa-ki ian-tâng”, bái-phīⁿ ê khong-khì, hō͘ Sió-káng í-keng ū 400 tang thó-hái-le̍k-sú ê hî-chhoan pō͘-lo̍k, Tōa-nâ-pô͘(大林蒲), Hōng-pī-thâu(鳳鼻頭), ko͘-put-chiong soah ài lâi poan-lî-khui sim-ài ê thó͘-tē kah káng-kháu, tòa liáu sè-sè-tāi-tāi ê ke, ná-ē-sī kóng thiah tiō ē-sái thiah tah? Bōe-su hŏng khit-chia̍h kóaⁿ biō-kong, “Tōa-nâ-pô͘, Hōng-pī-thâu ê hái-ke-bó(海鷗), lóng hŏng hiàm-cháu tah!”.

Sui-jiân i siū-chīn thòng-khó͘, m̄-ku iá-sī góa sim-ài ê thó͘-tē kah hiong-chhin, góa m̄-kam chū-án-ne lī-khui-in, góa beh “thí chit-ki sòaⁿ lâi jia!” Chiong-lâi, góa hi-bāng pit-gia̍p liáu-āu, ē-tàng tńg–khì, thiàⁿ-thàng io-chhī góa ê thó͘-tē, khòaⁿ-kò͘ hiong-chhin ê sin-thé, iōng góa ê choan-gia̍p chiàu-kò͘ in ê kiān-khong kap in ê sim.

Chit-siú si, hiàn-hō͘ góa sim-ài ê Tōa-nâ-pô͘, Tōa-pêng-téng, kap Sió-káng!

我有話要說