厚蝨 bē 癢,厚債 bē 想。Kāu sat bē-chiūⁿ, kāu chè bē-siūⁿ.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 李南衡

頂日去福伯厝裡飲茶,福伯講起庄裡 ê 阿明,欠人錢欠歸褲底,hiah-ê 債主若佇兵仔營會 tàng 編作一排兵(意思是講有三十外个人),你看伊逐工過 kah 若仙咧誠逍遙,伊完全 bē 煩惱,好厲害!我應講,chit 陣會煩惱 ê 是 hiah-ê 借伊錢 ê 人。福伯搖頭講,咱台灣俗語話講了誠好:「厚蝨 bē 癢,厚債 bē 想。(Kāu sat bē-chiūⁿ, kāu chè bē-siūⁿ.)」有影無錯!我問講,chit 句俗語話那會按呢講?福伯講,人 ê 身軀頂若有一隻木蝨,會癢 kah 擋 bē tiâu,但是身軀頂若有兩隻、三隻、四隻、五隻木蝨,你 to̍h 會慢慢仔麻痺、癢作伊去癢,無愛插伊,久來 tō 無感覺癢。欠人 ê 錢原本會煩惱 kah bē 食 bē 睏,m̄ 知 beh 按怎才好。第一條錢無法度還人,一時 koh 欠錢用,不得已 koh 去 chhōe 人轉一下,債主 to̍h 按呢一个一个積起來愈來愈濟,愈來愈無才調還人錢,債主一下濟,久來 tō bē 去想,加想加痛苦,mài 想 khah 清爽。

我講,早前咱台灣衛生無真好,逐个人 mā 攏 bat hō͘ 木蝨咬過,hit 當時日本 ê 衛生比咱 khah 好,有日本人去中國旅遊,第一遍 hō͘ 木蝨(中國名叫作臭蟲)咬一下印象非常深,轉去日本了後,講中國有一種蟲仔誠厲害,咬 kah 你歸暗攏免睏,in kā 木蝨號一个日本名,叫作「南京蟲」(Nan-king mushi)。福伯講,日本仔 mā 真夭壽,號 kah chit 號名誠侮辱中國人。我干單知影日本人 kā 土豆號作「南京豆」(Nan-king Mame),m̄知影有「南京蟲」 chit 號名。福伯 koh 講,咱 khah chiap 聽 tio̍h 一寡新 ê 名詞,有 ê 原本是無歹意,只不過是借上起頭發生ê所在做名稱,像講德國麻疹、日本腦炎等等,逐个叫了慣勢 tio̍h 叫  tiâu 咧。但是有 ê 名叫了 hō͘ 當地 ê 人 bē 爽,in tio̍h 改叫另外一个名,像講香港腳,咱 tòe 人叫並無特別感覺按怎,但香港人無歡喜,kā 改名叫作新加坡腳。

福伯講,像咱台灣人一直叫作「武漢肺炎」chit-ê 新 ê 傳染病,2020年2月12,世界衛生組織(WHO)宣布,佇中國 kah 世界各所在造成疫情ê新型冠狀病毒肺炎已經正式 kā 伊號名叫作COVID-19,新名稱是 ùi 英文 corona(冠狀)、virus(病毒)kah disease(疾病)ê 字頭,加伊出現 ê 2019年作新名,講按呢會 tàng 避免造成叫法上 ê 無一致,mā 才 bē 對特定 ê 群體抑是國家ê汙名化。其實,tī 正式宣布號名進前,世界衛生組織 ê 總幹事 mā 攏一直叫伊「武漢肺肺」,因為 chit-ê 病原本 tio̍h 是 ùi 武漢發出來 ê,咱敢有 kā 冤枉?

咱台灣已經真久 tio̍h 無木蝨 ah,mài 講將來,現此時你講「厚蝨 bē 癢,厚債 bē 想」chit 句台灣俗語話hō͘ 少年人聽,伊真有可能會問講:厚蝨是啥?

我有話要說