【台文世界】Siōng-tè kap Lâng ê Phok-bu̍t-koán

◎Lîm Bí-gio̍k

Góa ìn-siōng siōng chhim–ê, sī Gî-lân ê Lân-iông Phok-bu̍t-koán. Í gōa-koan lâi khòaⁿ, i chin te̍k-pia̍t: ēng chāi-tē ê toaⁿ-bīn-soaⁿ lâi siat-kè. Tī tē-lí hong-bīn, tùi soaⁿ-khu kàu hái-he̍k, chin chiâu-chn̂g. Tī le̍k-sú hong-bīn, bûn-jī ê iōng-sû khah kheh-koan, bô í Hàn-cho̍k chò tiong-sim; mā ēng “Ji̍t-tī” lâi hêng-iông Ji̍t-pún Sî-tāi, kí si̍t-lē hō͘ iû-kheh ka-tī khì phòaⁿ-toàn Ji̍t-pún lâng.

In koán-lāi ū kui phiàn ê “Gî-lân le̍k-sú chhiûⁿ”, ùi kó͘-chá kàu hiān-tāi, só͘-ū bat tī Gî-lân chhut-hiān kòe–ê cho̍k-kûn, bô-lūn Hàn-cho̍k ā-sī Goân-chū-bîn, Tâi-oân lâng ā-sī gōa-kok lâng, lóng kì-lo̍k tī le̍k-sú chhiûⁿ ni̍h. Koh in ū giân-gí chhái-chi̍p, kā Gî-lân chāi-tē ê koa-iâu sio̍k-gí kah gān-gí lo̍k-im khí-lâi, hō͘ lâng thiaⁿ-tio̍h kó͘-chá ê Gî-lân khiuⁿ Tâi-gí. Chóng-kóng chi̍t-kù, Lân-iông Phok-bu̍t-koán tùi le̍k-sú ê iōng-sim bô su Tâi-lâm ê Tâi-oân Le̍k-sú Phok-bu̍t-koán; tùi tē-lí ê siāu-kài thang pí-phêng Tâi-tiong ê Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán; kiàn-tiok pún-sin ê súi-khùi kah Tâi-pak ê Tâi-oân Phok-bu̍t-koán sio-siāng.

Nā siū-chō ê lâng ē khí phok-bu̍t-koán, á chhòng-chō ê chú-cháiⁿ Siōng-tè kám bē? Chāi góa khòaⁿ, Siōng-tè ê phok-bu̍t-koán chiū-sī sè-kài ûi-sán. Khó-pí kóng, tiong sè-kí ê tōa kàu-tn̂g, Lô-má Tè-kok ê chúi-tō-kiô, Si̍p-jī-kun ê kó͘ siâⁿ, Hui-chiu ê tōa chúi-chhiâng, Ai-ki̍p ê Kim-jī-thah….peh-pah gōa ūi ê sè-kài ûi-sán, chhian-kó͘ ê pó-pòe, lóng sī Siōng-tè ê phok-bu̍t-koán. Tû-khì sè-kài ûi-sán, Siōng-tè ê phok-bu̍t-koán mā pau-koat lán khòaⁿ ē tio̍h ê it-chhè; ia̍h to̍h sī: Siōng-tè ê thian-bûn phok-bu̍t-koán sī ú-tiū: thiⁿ chhiⁿ móa thian-lô; Siōng-tè ê tē-lí phok-bu̍t-koán sī soaⁿ hái: seng-thài ke̍k phong-phài; Siōng-tè ê le̍k-sú phok-bu̍t-koán sī kó͘-chek: bûn-hòa ê kiat-chiⁿ; Siōng-tè ê jîn-bûn phok-bu̍t-koán sī cho̍k-kûn: gia̍h-siàu chheng-chheng-bān.

Siōng-tè ê chit-khoán phok-bu̍t-koán, bián mn̂g-phiò, bián lâng kò͘, 24 tiám-cheng chāi lí chham-koan. I kan-taⁿ ài lán hó-hó-á pó-sioh, lán lóng sī koán-lí-oân.

我有話要說