【台文世界】Siōng-chú Kám-ū Phok-bu̍t-koán?

◎Lîm Phek-tông

Tâi-bûn Sin Gán-kong Thak-keng-hōe. A.D. 2022, 2 goe̍h chhe 5. Keng-bûn: Tān-í-lí 5:1-31.

Pa-pí-lûn-ông chhiúⁿ chiàn-pāi kok ê kim-gîn châi-pó, mā kā Iâ-lō͘-sat-léng sèng-tiān lāi goân-té ēng lâi kèng-pài Siōng-chú ê khì-kū the̍h lâi thîn chiú, ná lim ná o-ló in ka-tī ê sîn-bêng. Siōng-chú kiò Tān-í-lí ǹg Pek-sa-sat soan-pò͘, Siōng-chú beh sím-phòaⁿ kiau-ngō͘ ê Pek-sa-sat .

Éng-kòe kàu taⁿ, si̍t-bîn-chiá hoat-tōng chiàn-cheng, kā si̍t-bîn-tē, chiàm-niá-khu kap hoan-sio̍k-kok ê bûn-bu̍t tòa tńg-khì ka-tī ê phok-bu̍t-koán, kā chiah–ê pìⁿ-chòe hō͘ lâng iû-siúⁿ, chhit-thô, kong-êng ka-tī kok-ka ê mi̍h-kiāⁿ. Si̍t-bîn-chiá kiàn-chō ê phok-bu̍t-koán, thang kóng sī jîn-lūi po̍k-hêng ê kiàn-chèng.

Chhin-chhiūⁿ Česko chok-ka Karel Čapek (1890-1938) tī Eng-kek-lân Iû-kì siá: “Pù-ū ê Eng-kek-lân siu-chi̍p choân sè-kài ê pó-chōng; i pún-sin bô siáⁿ ū chhòng-chō-la̍t, i tùi Ngá-tián ê Ūi-siâⁿ (Acropolis) the̍h kui-bīn-piah ê tiau-khek, tùi Ai-ki̍p the̍h Pan-giâm (Porphyry) kap Hoa-kong-giâm chò ê tōa-hàn-lâng chio̍h-siōng, tùi A-su̍t the̍h phû-tiau, tùi Iû-ka-tun (Yucatan) the̍h kó͘-chá sî-tāi ēng liâm-thô͘ sio ê mi̍h, tùi Ji̍t-pún the̍h Pu̍t-siōng, chhâ-tiau, chhat-khì, koh tùi ta̍k-ê tāi-lio̍k, ta̍k si̍t-bîn-tē the̍h chē-chē khoán ê gē-su̍t-phín, phì-jū ēng thih chòe ê khì-kū, pháng-chit, po-lê chok-phín, hoe-kan, phīⁿ hun ēng ê a̍p-á, chheh, tiau-khek, tô͘, lâm-thn̄g ê mi̍h (enamel), ēng kùi-khì ê ngó͘-kim chng-thah ê chheh-toh-á, Saracen lâng ê kiàm, koh ū kan-ta Thiⁿ-kong-peh chiah chai-iáⁿ ê kî-tha mi̍h-kiāⁿ; tāi-khài choân sè-kài só͘-ū ū chi̍t-kóa kè-ta̍t ê mi̍h-kiāⁿ lóng hông the̍h lâi Eng-kek-lân”.

Tè-kok siat-li̍p phok-bu̍t-koán sī ūi-tio̍h tián-ui. Jîn-bîn ê phok-bu̍t-koán sī beh hō͘ jîn-bîn hoat-chhut siaⁿ-im. Iáu koh ū chin-chē bô siâng-khoán ê phok-bu̍t-koán. Lí khì-kòe siáⁿ khoán ê phok-bu̍t-koán? Siōng-chú kám-ū phok-bu̍t-koán? Nā-sī ū, lāi-té ū siáⁿ-mi̍h? Nā-sī bô, thài ē bô? Iau-chhiáⁿ ta̍k-ke tī 3 goe̍h 24 chìn-chêng tâu-kó hôe-èng.

➤前往issuu電子平台-教會公報3655期

我有話要說