【台文世界】The Bet 相輸 Sio-su(下)

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

原著◎安東‧契訶夫(Anton Chekhov)
譯◎黃正州

「Chù-sí ê一場pháiⁿ-kiáu(歹筊)!」銀行家se̍h-se̍h-liām,一邊khiú頭毛,陷入黑暗。「這个人若會毋去死死–leh?伊taⁿ40歲niā-niā,伊會提走我所有ê財產,結婚、享受人生、sńg股票;我leh,我干焦會使kah乞食siāng-khoán(像款),用欣羨ê眼神看伊,聽伊逐日講彼句:『攏著感謝你,我才有這呢幸福ê人生,來,hō͘我來幫助你。』袂用得,我無法度忍受,伊tio̍h死,我才袂破產,hō͘人看袂起。」

銀行家聽tio̍h時鐘佇透早3點kòng一聲。所有ê人攏睏落眠矣,外口賰樹葉ê聲。銀行家liam-kha-bih-chhiú(跕跤覕手),對15年來毋捌開過ê保險箱內,提彼間農舍ê鑰匙出來,hiû-á(裘仔)穿好,行出伊ê 別莊。

花園內o͘-mà-mà, léng-ki-ki(冷吱吱),雨直直落,風親像刀仔掃過,咻咻叫,樹仔搖袂煞。銀行家斟酌看,猶原是看袂清花草、園內ê白色tiau-khek(雕刻)、彼間農舍、抑是遐个樹仔。

伊行到農舍hit-tah-á,喊兩聲叫守衛仔,沒人應答。伊真確定,守衛仔已經走去bih風雨矣,若毋是佇灶跤,就是佇花房內,做伊睏。

「若照我ê計畫去做,我有脫離hiâm-gî(嫌疑)ê機會。」銀行家按呢想:「人會先想講,是守衛動手ê。」

銀行家佇烏暗中,khoaⁿ-khoaⁿ-a(寬寬仔)peh樓梯到農舍ê門,開門入去。伊摸壁進前,點to̍h(𤏸)一支番仔火,無人佇遐。有一頂眠床,m̄-koh頂頭無mî-phōe(棉被),佇壁角有一个鐵做ê火爐。關律師ê房間門,有貼一張封條,猶原(iû-goân) 完整,無受著破壞。

Kā番仔火熄去,銀行家緊張kah歸身軀愕愕惙(ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah),伊偷偷仔看窗仔內。房間內,有一支beh-hoa(欲化) beh-hoa ê 蠟燭。律師坐佇冊桌邊仔,干焦會使看得伊ê kha-chiah-phiaⁿ(尻脊骿)、伊ê頭毛kap伊ê雙手。桌頂有幾仔本掀開ê冊,椅仔頂嘛有,塗跤嘛有。

過5分鐘,律師完全無振動。關15年久,hō͘伊學會曉坐kah直直直。銀行家用手kho̍k(硞)窗仔門,律師嘛是無振無動。銀行家kā封條對門頂sè-jī(細膩)thiah開,鑰匙插入去鑰匙孔,鎖頭發出chha̍k-hīⁿ(鑿耳)ê吱吱聲,門打開矣。

伊叫是講會聽著跤步聲kap chhoah-chi̍t-tiô ê喘氣聲,伊等一睏仔,房間內仝款恬恬,伊決定行入去。

坐佇遐ê,是一个無正常ê人。伊chhun骨頭,外面貼一層薄薄ê皮膚,若查某,有長koh khiû(鬈)ê頭毛,嘛若查甫,有一châng(叢)chhùi-chhiu(喙鬚)。伊ê面色ná n̂g-thô͘(黃土),chhùi-phòe(喙䫌)lap-lo̍h–khì,身軀sán-pi-pa(瘦卑巴)。伊ê頭用手拄咧,手細隻kah hō͘人毋敢看詳細。伊已經有幾仔sûn白頭毛,面色ko͘-ta(枯乾)若老人,無人會相信伊才40歲。伊thâu-lê-lê(頭犁犁)咧 tuh-ku(盹龜),面前是一張紙,頂面寫真媠ê字。

「可憐ê人啊!」銀行家心內想:「伊咧睏,真有可能咧眠夢,肖想彼200萬。我只要kā賰半條命ê伊,掠起來,摔咧眠床頂,用枕頭kā khàm一時仔,koh khah gâu ê專家,嘛揣無凶殺ê證據。M̄-koh,我先來讀伊咧寫啥物。」

銀行家kā紙提起來,開始讀:「明仔載12點,我就回復自由,會使koh kap人交流。M̄-koh佇我離開進前,我想我應該要對你講幾句話。我用我ê良心作證,就親像khiā(徛)佇保守我ê上帝面前,我kā你講,我看輕自由、生命、健康,以及寫佇恁ê冊內面,世間一切美好ê物件。15年來,我認真咧研究人生。Bô-m̄-tio̍h,我bô-thang出門四界去參觀。M̄-koh佇送來hō͘我ê冊裡,我有飲過phang-chiú(芳酒)、吟詩歌、phah-la̍h(拍獵)掠過樹林裡ê鹿仔kap山豬。我談過戀愛,kap美麗ê女性,像雲彩遐爾媠ê,詩人、天才才描寫會出來ê美人。暗時𪜶來揣我,佇我ê耳孔邊,用溫柔ê聲講故事,hō͘我chhi-bê(痴迷)ê心頭loān-chhau-chhau(亂操操)。

佇恁ê冊裡,我poân(盤)過厄爾布爾士山(Elburz)kap白朗峰。佇山頂,我看見日頭出來,嘛看見日頭欲落山彼時,光線kā天頂、大海kap所有ê山嶺,ní(染)kah kim-siak-siak(金鑠鑠),又koh âng-kòng-kòng(紅絳絳)。佇遐,sih-nà(爍爁)捌閃過我ê頭殼頂,風颱ê烏雲捌對我ê面前散kah空空空。我看過chhiⁿ-chhùi-chhùi(青翠翠)ê樹林、田野、江河、pi-ô͘(埤湖)、庄社,我聽過海妖唱bê-he̍k(迷惑)人ê歌,也有牧羊人傳遍山谷ê phín-á(𥰔仔)聲;我摸過撒但美麗ê siang-sı̍t(雙翼),伊捌飛來kap我議論上帝……

佇恁ê冊,我poa̍h入深深深ê khut-á-lāi(窟仔內),行過神跡,刣人、放火燒城巿,宣揚過新宗教,sak-tó全帝國。恁ê冊hō͘我智慧,人類濟濟代,所有想過、寫落來ê,攏chiⁿ(櫼)入我ê頭殼內,成做一个細細ê羅盤,指示我思考ê方向。我知影我已經比恁所有ê人koh-khah清醒、聰明。所以我看輕恁ê冊,我看輕啥物智慧抑是世間ê祝福。Chia-ê攏無價值,快快消失,是假ê,是騙人ê,就ná沙漠內ê幻影仝款。恁有時驕傲、ki-khiàu(機竅)、日子順遂;m̄-koh,死亡會將恁掃離開這个世界,恁kap土裡chǹg-khang生活ê niáu-chhí(鳥鼠)差無偌濟。

恁ê 囝孫、恁ê歷史、恁掠準是永遠ê天才發明,佇地球毀滅ê彼一日,攏總會sio-liáu-liáu(燒了了),抑是結做一tè冰角。恁已經失去理性,行入錯誤ê道路。恁總是kā白賊當作真理,kā bái當作媠。稀奇ê代誌若發生,譬論講,果樹毋是結phōng-kó(蘋果)、柳丁,反轉puh–chhut水雞、sì-kha-chôa(四跤蛇);抑是講,玫瑰花phīⁿ起來親像馬仔ê chhàu-kōaⁿ-sng(臭汗酸);恁會o-ló這款代誌ê奇妙。其實,我感覺上大ê奇妙,是恁甘願放棄追求天堂,干焦注意遮ê lok–kò sok–kò。我bô koh欲理解恁ê想法。

為著欲證明我看輕恁所看重、倚靠ê一切,我bô愛提彼200萬,我原本看這條錢袂輸天堂,chit-má我iàm-ò͘(厭惡)。我決定提早5點鐘離開,違反合約,失去領錢ê權利。」

銀行家讀完桌仔頂ê這張批,佇認袂出來ê這个人ê thâu-chang(頭鬃)chim(唚)一下;伊眼屎ná流,ná離開農舍。就算講股票liáu大錢ê khàm-chām,嘛m̄-bat chhiūⁿ chit時,hō͘伊hiah-nī-a khòaⁿ-bōe-khí家己。伊轉去別莊內,倒咧眠床頂,眼屎流袂soah,心情袂平靜,久久睏袂去。

天光了後,守衛仔面色chheⁿ-sún-sún(青恂恂),走來kā銀行家講,關佇農舍ê彼个人,對窗仔爬出來,走出大門,m̄-chai tó-ūi(佗位)去矣。銀行家連鞭衝入去農舍,確定律師已經逃走,伊提彼張放棄聲明,kā聲明鎖入保險箱,免得引起人講êng-á-ōe(閒仔話)。(全文完)

【徵文】

邀請讀者用300~500字回應安東‧契訶夫ê短篇小說〈相輸〉。請佇6月20進前投稿到:write@pctpress.org

【台文世界】The Bet 相輸 Sio-su(上)

我有話要說