【舉目向山】誰為大

路加福音9章44~48節

◎吳富仁(新竹中會桃園教會牧師)

總會:普世合一與聖經

台灣南部和北部的長老教會分別源於英國和加拿大長老教會,但信仰與體制相同。因此,從1903年起,南、北教會就有合併的呼聲,只因教勢差異大而作罷。1912年,雙方組成「台灣大會」,當時世界宣教潮流都以「合一」為依歸,台灣顯然深受此普世運動影響。1932年3月,北部宣教60週年,為慶祝台灣大會20週年,南、北教會青年分別設「青年會」與「台灣基督教青年會聯盟」。直到1944年,台灣大會召開第20屆會議,但只是象徵合一,距離合併尚有距離。

當時,宣教師明有德牧師(Hugh MacMillan,1892~1970年)鼓勵台灣教會內這股青年的力量,肯定青年在引領教會,而非只在教會內。從台灣教會歷史來看,第二次世界大戰前十年是全台灣「基督徒聯盟」(Christian League)時期,一些從日本留學歸回的年輕醫學生與神學生,用新思想與做法參與教會各樣事工。1932年7月在台南中會的太平境馬雅各紀念教會舉行夏令會,自此一連串青年聚會在各地展開,直到1940年二戰開打後才停止。戰後,則是青年事工新階段,1948年夏天在淡水舉行戰後首次靈修會,約1300人參加,次年5月催生不分南北的「台灣基督長老教會青年團契」(TKC),更間接促成1951年總會的成立。主要推手明有德牧師,將普世合一精神與聖經研究結連,在青年群體中得到很大迴響。

由此可見,台灣基督長老教會總會是基於普世合一與聖經的精神而建立的。那麼到今天,總會應該往什麼方向走呢?

門徒彼此爭論誰為大

我們回顧路加福音9章44~45節,當主耶穌說:「不要忘記我告訴你們的話:人子將被交在人的手裡。」(現代中文譯本2019版)卻發現門徒並不明白這話的意思;因為它的含意隱晦不明,使他們不能了解。他們又不敢問明究竟。

耶穌第二次發出將發生在自己身上的預言時,明顯與祂醫治的權能、在山上變貌,有極大反差。門徒心裡一定會想,耶穌為何要說自己將被交在人手裡呢?擁有這麼大能力的人,為何會任人處置?門徒心裡不明白,卻不敢問。為什麼?或許此時這群門徒已經將焦點從耶穌身上,轉往其他事上。他們在關心什麼呢?原來,「門徒在爭論究竟他們當中誰最偉大。」(46節)

若要比較,彼得、雅各和約翰跟隨耶穌到山上,見過摩西、以利亞,他們可能會說:「我最偉大。」其他使徒宣教獲得成功,應該會說:「我也不錯呀!」加略人猶大更會說:「我負責管錢的,我最大。」

當年,馬利亞抱著嬰孩耶穌到聖殿時,老西面看著耶穌便說,祂會「揭露了這些人心底的意念」(路加福音2章35節a)。這句話的「意念」與門徒「爭論」的原文是同一個字διαλογισμός。而這字通常形容「理性討論」,所以,門徒不是發生口角,是認真討論著。這才嚴重,這群跟隨耶穌的門徒,跟到最後,焦點居然不是學習老師的話,反倒私下議論,誰為大比較要緊。

耶穌知道人的心意

耶穌知道門徒在想些什麼,就叫一個小孩子來,讓他站在自己旁邊,然後對他們說:「那為我的名接待這小孩子的,就是接待我;那接待我的,就是接待差遣我來的那一位。你們當中誰是最微不足道的,誰就是最偉大的。」(9章47~48節)門徒的議論曝露他們的內心意念,就是他們私下這些較勁、驕傲、自私的念頭,才使他們不信。耶穌看出他們心思後,對他們的教學是找一個小男孩來,告訴他們「誰最偉大」不是最重要的事。關鍵倒是,要成為偉大之人,必須去接納、服事那些最無足輕重的人,努力在最微不足道卻最需要的事上付出。當他不看自己為大,反倒會被眾人跟隨和稱許。

在馬太筆下,耶穌是說:「我實在告訴你們,除非你們回轉,變成像小孩子一樣,你們絕不能成為天國的子民。」(馬太福音18章3節)耶穌教我們要像個孩子,單純倚靠上主,這兩個教導正好交織起來。今天的我們,要持續相信且深具能力的祕訣,就是像孩子一樣倚靠上主,透過服事最小的找到能力。親愛的朋友,上帝的話也告訴我們,即便是信仰團體與組織,也可能成為信徒爭名坐大位的地方。

誰該居上位?

過去,宣教師為了福音,在其母會允許下,於台灣成立大會。英國長老教會宣教師成立「南部大會」,加拿大長老教會宣教師成立「北部大會」。這兩個大會,到1912年共同成立「台灣大會」,1951年又成立了「台灣基督長老教會總會」。早期宣教師效法耶穌宣教,一手醫治,另一手拿聖經傳福音。因此,他們設立醫院、學校,如今馬偕紀念醫院、彰化基督教醫院、新樓醫院都成為台灣重要醫療體系之一,馬偕醫學院、真理大學、馬偕醫護管理專科學校、淡水中學、長榮中學與長榮女中更是培育年輕學子的重要教育機構;再加上總會、大會與中會,每四年總幹事、機構董事選舉,每年總、中會幹部選舉,都有許多位置等著誰上任。

我們的確該認真銓衡,讓適合的人擔任總幹事、董事與中總會幹部。然而,不像過去門徒私下爭論,今天我們教會則公開運作甚至提案,彷彿沒坐上此位,就對不起誰。當年門徒的不成熟,在於他們只顧爭論誰為大,卻忘記耶穌說的,為大者需敬畏上主,從接納最小的、用心在最需要改變之處開始。今日的總會還有許多未竟之事,總會事務所組織該精簡,作為宣教大腦指揮全局;松年、婦女、青年與教育事工應在各中會運作,強化中會的宣教功能與整合。1914年的台灣大會,就已通過要籌組「聯合神學院」,卻一直沒有促成,現在正是推動的好時機。而北部大會存續,更是挑戰。當然我們更該問,過去促成總會的推手──青年基督徒,今天何在?青年還願意委身在長老教會的改革中嗎?在人看來困難,是因我們眼光狹隘,只看重個人名聲與位置,只想在圈內得利益,卻忘記誰為大其實不是最要緊的事。當謹記,讓上帝國度在地如同在天,才重要。

舉目向山祈禱會【社會改造】

宣召:詩篇150篇1~2節、6節

聖詩:新《聖詩》521首〈你若欠缺真失望〉

啟應:新《聖詩》啟應文45篇(以賽亞40)

聖經:路加福音9章44~48節

信息:誰為大

回應的祈禱:(台語)

主上帝!至聖憐憫的父呀!阮佇祢面前承認閣告白阮的本性充滿罪惡,阮內心所愛的,是坐大位,互人尊崇,因為按呢,阮將佇教會內應該服事的職分過頭看重,致到阮袂記得祢的話,以及祢愛阮看重致意的代誌。阮信仰的前輩留落來的病院佮學校,是愛阮好好運用佇宣教;主啊,求祢賜阮夠額的智慧,幫助阮,呣是干單爭論啥人應該坐上位,是愛好好經營這些病院佮學校,貢獻佇社會。幫助阮盡心佇總會、中會的服事,無論啥職位,只求榮顯祢的聖名,呣是阮的名;求祢互阮佇有年限的職位頂面,無過頭高舉組織佮個人的名,好好運用今仔日阮所徛起的位來服事,互阮做伙認出這是上主的日子,佇主手中的總會、總會事務所佮病院、學校,必然有主的智慧充滿佇中間。求主幫助,互阮謹慎家己,有智慧行佇祢的道路頂面。奉主耶穌聖名求,阿們。
回應詩:新《聖詩》481首〈咱對基督的恩典得著合一〉(先唱二遍,每一輪公禱後吟唱一遍)

公禱:(台語)

1.為自己祈禱:親愛的主啊,阮欲謙卑承認阮罪惡的本性,濟濟時陣,阮快做歹,貧憚行好;只有祢才知影,阮的罪性,時常離開祢的面佮祢的話;浪費祢的恩賜,袂記得祢的疼;總是主啊,阮知祢是慈悲憐憫的主,祢欲憐憫阮,也欲赦免阮一切的罪,當阮用憂傷痛悔的心向祢懇求的時,求祢應允阮祢的救恩,帶念主耶穌基督洗清阮良心的責備,保守阮,互阮過聖潔的生活,得著平安喜樂,常常疼主,閣來服事祢。奉無罪的主耶穌基督聖名求,阿們。

2.為台灣祈禱:親愛的主,阮知祢明白台灣的處境,現在疫情大流行,造成真濟人驚惶。主啊,阮欲為這段時間以來,因為染疫過身的人祈禱,不管in的信仰是啥物,求主憐憫臨到in,也求祢的安慰臨在佇in的親人身上。主啊,對岸每一日攏用軍機佮軍艦威脅台灣,但是阮國內卻有真濟媒體佮政客對人民洗腦,宣傳虛假的和平,求祢互台灣人有清醒的心,會當分辨真假,幫助佇充滿變化的局勢中,堅守台灣主權。求祢佮阮同在,幫助台灣人民有合一的心,有堅定的信心向前行,當阮面對撒但佮世界的威脅,求祢互阮腳步在伍。求主賜氣力,互阮的教會佇經濟、醫療、教育、社會逐方面,攏有聖神幫助,互阮佇這世代通作世界的光。按呢祈禱,是靠救主寶貴的名來求,阿們。

3.為總會佮總會事務所同工祈禱:今仔日是總會事工主日,感謝主藉著信仰前輩佇少年時就作教會合一的夢,這些宣教師佮牧者藉著祢的話語的教示,跟隨世界宣教的潮流成立總會。主啊,今仔日阮繼續面臨時代改變的挑戰,對今仔日的台灣基督長老教會總會來講,合一猶原是挑戰。求祢賜阮夠額的智慧,推選適合的病院佮學校的董事、總會佮中會幹部,幫助阮毋是欲搶位,是欲求祢的聖名榮顯佇阮中間。求祢掌權一切,賜阮佇逐項事工,尋求祢的心意較高阮的意念;求主合一的靈運行佇阮內面,互阮凡事榮耀祢聖名。靠主聖名祈禱,阿們。

聖詩:新《聖詩》402首〈懇求主祢引導我腳步〉

閉會:一起用〈主禱文〉作結束禱告後,默禱閉會。

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說