【台文世界】Khai 1000 kho͘ hō͘ Siōng-tè kái-chō ê kang-têng

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◎Âng Ek-sim

In-ūi chi̍t-thong tiān-ōe, “Ŏe! Ek-sim, 2015 nî lán beh khèng-chiok TLH (Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe) 15 tang, iû Chiúⁿ Uî-bûn kàu-siū khí-kó͘ beh chō͘ ìn Tâi-gí Sèng-keng, chí-iàu koan-khoán 1000 kho͘, m̄-nā chò hó-sū koh ē sàng chi̍t-pún iōng lí ê miâ thǹg-kim ê Sèng-keng choan-chheh chò kì-liām, che chiok ū ì-gī ê tāi-chì, lí beh chham-ka bô?” Ok, bô būn-tê!

2016 nî, góa the̍h tio̍h chit pún Sèng-keng, che sī góa thâu chit-pái the̍h tio̍h kah Ki-tok iú-koan ê chheh, góa ê ka-têng pōe-kéng mā bô kah Ki-tok ū khan-liân, Siōng-tè beh thoân-ta̍t siáⁿ?

Hian-kàu āu-piah, khòaⁿ koan-khoán miâ-toaⁿ, ĕ… “Âng Ek-sim” khiā koan-khoán hong-miâ-lo̍k tē-it ê, m̄-sī góa koan siōng-chē, sī Lô-má-jī “A” pâi-thâu ê iân-kò͘, “It’s a sign! haha…” Hoâiⁿ-ti̍t hit-chūn tng leh liān Pe̍h-ōe-jī , góa kā tòng-chò chhì-giām Lô-má-jī oa̍t-tho̍k lêng-le̍k ê kàu-châi.

Ē siūⁿ beh liān Lô-má-jī ê goân-in sī hit-chūn ū chham-ka I-ha̍k Tâi-gí tha̍k-chheh-hōe, thâu pái khòaⁿ-tio̍h Éng-iok kah Chú-jiû in nn̄g-ê siàu-liân-ke tha̍k choân-lô ê bûn-chiuⁿ lóng bē khê-khê tùn-teⁿ thiàu-chiam, che tùi góa chit ê chhài-chiáu-á lâi kóng sī khòaⁿ chò tui-kiû ha̍k-sip ê bo̍k-piau. Hit-chūn sòa-chhùi mn̄g in lúi-chek chit-khoán ê lêng-le̍k ài khai gōa-kú sî-kan? Éng-iok kah Chú-jiû chin khiam-hi kóng “Lí ta̍k-kang tha̍k, chū-jiân tō ē ah.” Sī lah! Só͘-ū ê sêng-chiū lóng sī sî-kan lúi-chek ê. “Ta̍k-kang” sī kui-lu̍t kah tēng-kui ê khai-sí, mā-sī siōng khùn-lân ê tāi-chì.

Tē-it ê thâu-khak kek-bēng tō sī Eng-gí ê kiáu-jiáu, tiāⁿ-tiāⁿ chhùi liām “ph” siá “p”, “th” siá “t”, khōng-ku-lí ê thâu-khak put-sî kā che tāu-chhài gê-á sio-phah, tha̍k kah tuh-ku mā ài ngē-tiau, khak-si̍t thòng-khó͘.

Té-kî bi̍t-chi̍p ná tha̍k ná siá, sui-bóng tiāⁿ-tiāⁿ siá m̄-tio̍h, pheng-im m̄-tio̍h, ho͘-im mā m̄-chai leh ho͘ siáⁿ, chhin-chhiūⁿ pún-té teh chia̍h leng ê iù eⁿ-á, hiông-hiông khui náu-tì, kan-na só͘-ū ê jī lóng khòaⁿ ū koh tha̍k ū, mā chin ò-biāu. Hit-chūn ê I-ha̍k tha̍k-chheh hōe koh ū gī-oân sàng chi̍t-pún Thian-lō͘ chí-bêng, ū ta̍k kó-goe̍h chìn-tō͘ ê ap-le̍k, kóng chin ê ū náu sîn-keng soe-jio̍k ê hiān-siōng. Thiám!

Sio liân-sòa kah Sèng-keng ū koan-hē ê chhau-liān, kòa bóe góa mā chū-jiân tùi it-poaⁿ pài ngó͘-siōng ê sìn-gióng kái lâi chiap-siū Siōng-tè ê sìn-gióng, ta̍k-kang thàu-chá kah sió-cho͘ chí-moāi tha̍k Sèng-keng.

Khí-chho͘, góa kan-na tan-sûn kā Sèng-keng tòng-chò liān Pe̍h-ōe-jī ê kang-kū niâ, bô siūⁿ-tio̍h chit-pún Sèng-keng koh pau-hâm bûn-ha̍k, le̍k-sú, siā-hōe, thian-bûn, tē-lí, jîn-lûn, thèng-hó kóng sī kiú Tâi-gí ê Si̍p-choân tāi-pó͘-thng, khòaⁿ kú koh ē chhi-bê.

Siōng-tè kóng, lòng mn̂g tō kā lí khui-mn̂g, tō sī chit-pún “ Tâi-oân-jī Pán” ê Sèng-keng, thong-kè Sèng-keng lâi jīn-bat Siōng-tè, hō͘ góa ū tì-hūi. Chū tha̍k Tâi-gí khai-sí, Siōng-tè hō͘ góa ê jîn-seng feedback sī chiâⁿ-chò Tâi-gí lāu-su, siá bûn-chiuⁿ, tha̍k se̍k-sū. Lāu-bú, góa kah hāu-seⁿ lóng sìn Chú.

Khòaⁿ ē tio̍h ê kim-chîⁿ tâu-chu, góa kài chió ū phian-châi-ūn. Tâu-chu 1000 kho͘ tī che Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng, kèng-jiân liân-pún tài lī lóng hêng góa, koh sàng góa pêng-an hí-lo̍k, ū ha̍k-si̍p, an-ùi, koh ū khoàn-bián, mā chō-chiū lâng ê giân-gí. “It’s a sign!” Siōng-tè thong-kòe Sèng-keng kā góa thoân hok-im neh!

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說