【探索頻道】審判是上帝 ê

申命記1章17節ê譯文問題kap神學反省

(相片提供/Pixabay)

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉羅光喜(台南神學院舊約神學教授)

佇《台灣教會公報》3676期25版,〈Lâi thè Siōng-tè sím-phòaⁿ?〉作者問:「現代台語聖經對申命記1章17節  ê  翻譯  kap  其他版本無仝,毋知經文 ê 意思是『審判屬佇上帝』 á-sī 『人替上帝審判』?因為譯文無仝可能會引發問題。」Tī-chia,咱來討論這節經文 ê 翻譯、希伯來文經文  kap  希臘文經文  ê  意義,以及上帝佇人間執行審判  ê 方式  kap  啟示,來了解「審判怎樣屬佇上帝」。

申命記1章17節 ê 翻譯問題

申命記1章17節 ê 翻譯有三種:第一,包含1611年欽定本(KJV)、1929年  ê  美洲標準本(ASV)、1968年 ê 思高譯本、1989年 ê 新修訂標準本(NRSV)、2010年和合修訂本等,翻做「因為審判是上帝 ê(代誌)」;第二,1919年和合本、1933年巴克禮譯本、1978年新國際本(NIV)、1992年環球新譯本、2013年全民台語聖經,攏翻做「因為審判屬佇上帝」;第三,1979年、2019年 ê 現代中文版  kap  2021年現代台語版聖經翻做「因為恁是替上帝審判」。

若是翻做「因為審判是上帝 ê(代誌)」,可能有人會講:按呢就無我  ê  代誌;á-sī  咱  tio̍h 謹慎來行。若是翻做「因為審判屬佇上帝」,可能有人會講:按呢咱 mài  kā 人審判,我無欲審判,你也毋通審判,咱  tio̍h  等候上帝親自審判,á-sī 看上帝  ê  審判生做啥款?

若翻譯做「因為恁是替上帝審判」,問題 koh 較濟,因為經文 ê 主體 ùi 較對重神權  ê「Siōng-tè」移徙到較對重人 ê「lín」。按呢,經文  ê「lín」是啥人?為啥物是恁替上帝審判、毋是阮替上帝審判?為啥物上帝需要人替伊審判?恁 beh 怎樣替上帝行審判?等等。這三種,佗一種譯文較對?佗一種了解較接近原意?

早期希伯來文 kap 希臘文 ê 經文意涵

今仔日 ê 希伯來文經文,大部分是根據1967年佇德國斯圖加 ê 聖經公會出版 ê 希伯來聖經(BHS)。這本聖經主要根據1929年Kittel編  ê 希伯來聖經(BHK3,1937年出版),Kittel講伊用列寧格勒抄本,是上早有全部舊約聖經 ê 希伯來聖經。1948年發現可能成文佇主前2世紀  ê  死海經卷,雖然無提供舊約 ê 全部經文,m̄-koh 內底 ê 申命記經文 kap 現有 ê 斯圖加希伯來聖經 ê 申命記經文差無濟。

咱會當用BHS作原始 ê 經文標準。申命記1章17節 ê 關鍵句是:。這句話正爿四个字是這句依從句  ê  從句(因為某種原因來順從),通常翻譯做「毋通驚畏人」;倒爿四个字是依從句 ê 依句(叫人順從所根據 ê 原因)「因為審判屬佇上帝」。倒爿半句佇信望愛聖經網 ê 逐字翻譯算是準確。總是,每一个希伯來字有它 ê 字義,翻譯經文時有真濟可能性。先看正爿四字,「a{l」是「m̄、bô-beh」;「WrWg’t」是「lín beh kià-ki, lín beh kiaⁿ, lín beh jiáu-loān」;「vyia-yEn.Pim」是「因為人 ê 面色、情面、外表」。按呢,這句話會當翻做:「恁毋通因為人 ê 面色來驚惶,毋通寄居佇人 ê 情面,毋通因為人 ê 面色來受到擾亂。」

討論倒爿四字。「yiK」翻做「in-ūi」,較無爭議;「」這个有冠詞 ê 字通譯做「審判、這 ê 審判、律例、公義、正義」;「~yih{lael」這个有介詞「el」 ê 字通譯作「屬佇上帝、上帝 ê」,若 beh 翻做「上帝 ê 代誌」(和合修訂本)有較超過,因為無「代誌」這字;「aWh」基本意義是「伊」,有時譯作「是」,信望愛網站直譯「伊家己」是有較超過。倒爿四字,通譯作「審判是屬佇上帝、這个審判是上帝 ê」á-sī「公義是上帝 ê 、上帝 ê 是公義」。按呢規句翻做:「恁毋通驚(寄居佇)人 ê 面色,因為審判是(屬佇)上帝(伊)ê。」

另一本是較早期 ê 希臘文經本七十人譯本(LXX),mā 有真濟無仝抄本。改革宗基督教接納希伯來文本,無欲用LXX做舊約 ê 根據,mā 無接納次經做聖經。根據LXX,申命記1章17節 ê 關鍵字句是「οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ ἐστι」,這段話通明確翻做「你毋通因為人 ê 面色 sòa 勼去,因為審判是上帝ê」。Kap 希伯來文經文無仝 ê 是集體 ê 「恁」變做個體 ê 「你」;「kiaⁿ」變做「勼去」;希伯來文「~yih{lael」(屬佇上帝、上帝 ê )佇希臘文直接翻譯做所有格「τοῦ Θεοῦ」(上帝  ê ),希伯來文經文 ê 介詞「el」佇希臘文譯文消失,表示希臘文譯者對希伯來文「~yih{lael」 ê 了解是「上帝 ê 」,無「屬佇上帝」 ê 意思;希臘文譯者認為「aWh」ê 意思是「ἐστι」(是),無欲翻譯做「伊」á-sī「伊家己」。

咱用希伯來文經文 kap 希臘文經文 ê 基本意義,來比較近代譯本佇關鍵依從句 ê 譯文,會當知影,環球新譯本有翻譯「人 ê 臉色、情面或外貌」,其他譯本忽略。現代中文譯本、現代台語版 kā 起因句翻做「因為恁是替上帝審判」是一種意譯 ê 譯文,照文脈來講毋是完全錯誤,m̄-koh譯文脫離原文:更動原經文 ê 主詞 kap 受詞詞性,譯文增加希伯來文原文 kap 希臘文原文攏無  ê 「恁」kap「替」,依從句中 ê 依句所講 ê 主格性 ùi 事工「審判」轉移到人「恁」。雖罔按呢,申命記1章17節講 ê 審判確實牽涉上帝 kap 人這兩个角色。關鍵在佇對審判 ê 了解,到底應該 kā 審判「歸佇上帝」,á-sī 審判本來就是「上帝 ê 」?是「恁替上帝來做」,á-sī「恁 tio̍h 順趁上帝 ê 交代」來做?欲解決譯文 ê 問題,若不是揣 koh 較準確 ê 翻譯,就是需要另外解說。

上帝施行審判 ê 方式 kap 意義

就希伯來文 kap 希臘文通翻做「你毋通因為人 ê 面色著驚 sòa 勼去,因為審判是上帝  ê 」。咱探討五種狀況:1.上帝家己施行審判,人無參與;2.人施行審判,人毋知上帝 ê 吩咐,mā 無完成上帝 ê 旨意;3.人施行審判,雖罔毋知上帝 ê 吩咐,m̄-koh 有完成上帝 ê 旨意;4.人施行審判,知影上帝 ê 命令,m̄-koh 人用家己 ê 意思甚至將家己 ê 意思假做上帝 ê 命令來做;5.人施行審判,知影上帝 ê 吩咐,用「審判是上帝 ê 」這款角度來服事。

第一種,舉例來講,上帝審判亞當、夏娃、蛇、該隱、挪亞 ê 時代、所多瑪、蛾摩拉,以及上帝佇末日 ê 時施行審判等,主要攏是上帝親身執行,人無參與審判。

第二種咱無欲佇遮討論。第三種,親像哈巴谷書,上帝興起迦勒底人吞滅強暴罪孽 ê 人,迦勒底人無一定知影 in 是 teh 完成上帝 ê 工課(哈巴谷書1章2~11節)。以賽亞書講,亞述是上帝受氣 ê 槌、上帝差亞述去攻擊邪惡 ê 邦國 kap 以色列(以賽亞書10章5~11節)。人有可能 teh 施行上帝  ê  審判  ê  時家己 m̄-chai。

第四種,用列王紀下18章做例,亞述將軍對耶路撒冷人講:「Taⁿ 我上來攻擊毀滅 chit-ê 地,kiám 無耶和華 ê 意思 mah?」結局是亞述失敗轉去(19章35~36節)。亞述利用耶和華  ê 名威脅猶大投降,亞述毋是真正 hō͘ 上帝交代講 tio̍h 處罰猶大。

最後一種,來討論人施行審判,知影上帝 ê 吩咐,mā 用「審判是上帝 ê」角度來服事,上明顯 ê 例就是摩西。摩西一擺 koh 一擺叫法老 tháu-pàng 以色列人,講明上帝欲降 ê 災厄,路尾是:「因為 hit 暝我 beh 遍行埃及地,phah 死埃及地一切頭上生 ê,無論人 kap cheng-siⁿ;koh beh 審判埃及一切 ê 上帝;我就是耶和華。」(出埃及記12章12節)摩西做代誌,所行 ê 是上帝 ê 旨意 kap 作為。出埃及了後,摩西佇以色列中間審判、上帝 kā 家己 ê 神賜 hō͘  72个長老。出埃及記18章22節關係受揀選做官長施行審判  ê 代誌,佇申命記1章9~18節 koh 講,tio̍h 照公義判斷、毋通冤枉、毋通看人 ê 外貌等,成做申命記律法 ê 一部分(16章18~20節)。

若根據申命記來討論,審判是上帝 ê ,m̄-koh 上帝 ē kā審判交代 hō͘ 受設立 ê 人去施行。關鍵 ê 原則是施行審判 ê 人 tio̍h 順趁上帝 ê 公義,用上帝頒布 ê 誡命、律例、典章來施行審判,𣍐當用家己 ê 意思取代上帝 ê 旨意。
既然審判是上帝 ê ,為什麼上帝 beh 交代人來執行?這種神人合作論(synergism)kap 上帝單行論(monergism) ê 爭論,ùi 初代教父、宗教改革、到今,就時不時出現。這牽涉福音機構 kap 教會存在 ê 必要性以及參與 ê 程度。申命記內底關係審判 ê 記事,明顯是神人合作論。總是,雖罔審判需要人 ê 參與,m̄-koh,人佇立法 kap 司法毋是主動 ê 彼爿,mā 無修訂權。立法 kap 司法是上帝 ê ,人干焦是受設立來服事伊。

× × × × ×

參考頂面 ê 討論,答案 kán-ná 是講,審判是上帝 ê ,人莫食分別好歹 ê 樹 ê 果子、毋通家己想家己 tio̍h 用 su-khia  ê 標準來審判。上帝 kā 施行審判 ê 工課交 hō͘ 所設立 ê 人,施行審判 ê 人𣍐當照家己 ê 意思、會當得著啥款利益、看情面來做判斷 ê 理由,施行審判 ê 人 tio̍h 根據上帝 ê 誡命、律例 kap 典章來服事上帝,按呢,上帝 ê 公義神性會當佇「受造 ê」 ê 關係中間顯明出來。

我有話要說