【台文世界】Hó-chiah koh Hó-khòaⁿ-thâu ê Tâi-oân Iá-seng Si̍t-bu̍t (2)

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

文圖◉Lîm A-kâu

7. Sàu-chhiú Kiok / Sàu Má-lân / Gô-á-chháu(Annual Saltmarsh Aster)

Sàu-chhiú Kiok ōe-tàng iōng-lâi chhá á-sī chú-thng, ū khó͘-bī, kap téng-bīn siá–kòe ê hit kúi-chióng “Gô-á-chhài” sio-kâng, mā-sī í-chá lâng iōng-lâi chòe chhī-liāu ê iá-chháu. Ū chu-liāu siá i ōe-tàng chòe Hàn-io̍h, káng huih-ap ê kong-hāu.


8. O͘-tiⁿ-á / O͘-chu-á / O͘-chí-chhài (Black Nightshade)

O͘-tiⁿ-á tī í-chá lō͘-piⁿ tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ ōe-tio̍h, to͘-chhī-hòa liáu-āu tō khah hán-leh chhut-hiān. I ōe kiat chi̍t-lia̍p chi̍t-lia̍p sòe-sòe liap-á ê kóe-chí, tng kóe-chí iáu-sī le̍k-sek, iáu-bōe se̍k ê sî, ū to̍k-sò͘ bōe-chia̍h–ti̍t, ài tán kóe-chí choán-chòe chí-o͘-sek ê sî-chūn chiah ōe-tàng bán lâi chia̍h. Í-chá gín-á khah bô hiah-chōe sì-siù-á thang chia̍h, mā ōe ti̍t-chiap bán se̍k ê o͘-tiⁿ-á chia̍h thit-thô.


9. Hán-chhài / Sòe-hio̍h Chhùi-bí-ché(Small Bittercress)

Hán-chhài ê “Hán” (蔊), ì-sù sī “hiam”, “loa̍h”, chia̍h–khí-lâi ū sió-khóa sêng “oa-sa-bih” (li̍t-gú: わさび), mā ū-lâng kā i hō-miâ chòe “Goân-chū-bîn ê oa-sa-bih”. Hán-chhài it-poaⁿ ōe kā hio̍h-á sóe chheng-khì, ùn tāu-iû chhiⁿ-chia̍h, in-ūi nā-sī ka-jia̍t liáu, i ê hiam-bī tō-ōe sûi bô–khì. Hán-chhài khòaⁿ–khí-lâi sòe-sòe-châng-á, i ê êng-ióng kè-ta̍t khiok-sī put-chí-á koân, ū β âng-chhài-thâu sò͘, î-seng-sò͘ C, thih-chit kap an-ki-sng téng-téng jîn-thé tiōng-iàu ê êng-ióng-hun.


10. Lo̍k-á-chhiū Kó (Paper Mulberry)

Lo̍k-á-chhiū ê kóe-chí chia̍h–khí-lâi tiⁿ-tiⁿ,pá-chúi, bán ê sî-chūn ài sòe-lī, ùi tì-thâu kā bán–lo̍h-lâi, chīn-liōng mài tīⁿ-tio̍h kóe-chí, chiah bōe píⁿ–khì. Khiā-tī Hàn-i ê kak-tō͘, lo̍k-á-chhiū ê kóe-chí, hio̍h-á, sīm-chì chhiū-phôe lóng ū lō͘-ēng. Kan-na kóe-chí ê pō͘-hūn, ōe-tàng pó͘ io-chí, kò͘ kin-kut, kò͘ ba̍k-chiu, lī-liō. Lo̍k-á-chhiū kó mā tiāⁿ-tiāⁿ sī iá-gōa kiû-seng thang chia̍h ê kóe-chí.

Tōa-pō͘-hūn iá-chhài ê sèng-chit sī khah liâng-léng, mā ū khó͘-bī, thong-siông tī beh chú chìn-chêng ōe seng iōng iâm-chúi chìm 1 àm, á-sī seng iōng sio-kún-chúi sa̍h–kè, tû-khí i ê khó͘-bī. Koh-lâi tō sī, lán thang hoat-kiàn ū kúi-nā chióng iá-chhài ê Tâi-gú miâ lóng kiò-chòe “Gô-á-chhài”, chō-sêng “GÔ-Á-CHHÀI MÓA SÌ-KÒE” ê hiān-siōng. Ūi-tio̍h beh kā chit-kóa miâ-chheng kap te̍k-sèng bú hō͘ chheng-chhó, su-iàu khai sî-kan tī bāng-lō͘ chu-liāu kap chheh ê lōe-iông khak-jīn kúi-nā-pái. M̄-koh kā tòng-chòe chi̍t-chióng chū-ngó͘ ha̍k-sip ê kè-têng, mā bōe kám-kak thiám–lah!

Kun-kù Lông-úi-hōe ê bāng-chām sò͘-kù, Tâi-oân iá-seng si̍t-bu̍t chu-liāu-khò͘ lia̍p-chi̍p bu̍t-chióng ū 9 chheng gōa chióng, seng-thài ê to-iūⁿ-sèng ta̍t-tit tāi-ke tiōng-sī tin-sioh. Tâi-oân tek-khak sī pó-tó! Siōng-tè siúⁿ-sù lán ū hui-siông phong-phài ê chū-liân chu-goân, chiū-sǹg-sī lō͘-piⁿ ê hoe-chháu, mā chiâⁿ ū ha̍k-būn. Chi̍t-kóa iá-seng si̍t-bu̍t nā-sī lán goān-ì siông-sè koan-chhat, tō ōe hoat-kiàn in ê súi kap tek-pia̍t, si̍t-chāi-sī “tiām-tiām chia̍h saⁿ óaⁿ-kong”, lán thang o-ló Chō-bu̍t Chú ê úi-tāi, chhim-chhim thé-hōe tio̍h lîn-lūi ê bî-sòe.(全文完)

延伸閱讀:【台文世界】Hó-chiah koh Hó-khòaⁿ-thâu ê Tâi-oân Iá-seng Si̍t-bu̍t (1)

我有話要說