【台文世界】恩典kap真理

約翰福音1章1~3節,14節

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉林朝成

使徒約翰佇主後100年左右,佇以弗所寫約翰福音,是beh hō͘小亞細亞ê基督徒讀,就是佇希臘、土耳其境內ê基督徒。當時小亞細亞是講希臘語,接受希臘文化、希臘哲學。希臘有三位偉大ê哲學家:蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德。柏拉圖講,宇宙萬物ê起源是對Logos(道)來ê。Logos創造ê萬物有兩種,一種是佇天頂,屬靈ê物件,是永遠存在,𣍐毀壞ê。佇天頂有禮拜堂、厝、桌仔、椅仔,是永遠存在,𣍐毀壞ê,是原版ê物件。另外一種是佇地上,物質ê物件,是暫時ê,是會毀壞ê。地上ê禮拜堂、厝、桌仔、椅仔攏會毀壞,因為是屬靈世界ê複製品。希伯來書8章5節:「祭司所用來獻祭ê祭物,就是天裡ê祭物ê像kap影。」哥林多後書5章1節:「因為阮知,咱佇地上teh住此个布棚ê厝若拆起來,上帝會hō͘咱天頂ê厝,毋是人ê手起ê,是永遠ê厝。」這二節經文就是引用柏拉圖ê思想:天頂屬靈ê物件,是永遠存在ê;地上物質ê物件,是暫時ê,是會毀壞ê。

使徒約翰佇約翰福音,就是用柏拉圖ê Logos,來紹介耶穌基督。約翰福音1章1節:「佇起頭有道(Logos),道kap上帝saⁿ-kap tī-teh,道就是上帝。」14節:「道成肉體,徛起佇咱中間,有恩典kap真理滿滿。閣阮bat看見伊ê榮光,親像獨生ê kiáⁿ 對父所得ê榮光。」四福音書只有約翰福音講耶穌基督「道成肉體」。

佛教思想kap基督教tò-péng,佛教講「肉身成道」。汐止一間佛寺,一位慈航法師60歲圓寂後,封缸入殮,三年後打開缸仔,慈航法師ê身軀原在好好,只不過是ta去,這就是「肉身成道」、「肉身菩薩」。中國哲學家老子佇《道德經》講:「道可道,非常道。」意思是「道」是宇宙中最高ê真理,毋是用言語會當解釋清楚ê道理。老子講ê道,kap約翰福音所講ê道非常接近,這是中西方哲學思想共通ê所在。

約翰福音1章14節:「道成肉體,徛起佇咱中間,有恩典kap真理滿滿。」道成做肉體,對天頂來到世間,伊就是耶穌基督。耶穌基督來到世間,帶來上帝ê恩典kap真理。

一、道成肉體,帶來恩典

恩典真寶貴,是人不配tit-tio̍h ê,人bōe- thang用自己ê氣力來tit-tio̍h,是上帝白白賞賜hō͘人ê恩典,你毋免付出任何ê代價,只要相信耶穌基督,接受耶穌基督做救主,你就thang tit-tio̍h這恩典。約翰福音1章16節:「對伊ê豐富咱攏領受恩典,恩上加恩。」因為是上帝白白賞賜ê恩典,我嘛ē-thang白白分hō͘別人。

一个美國基督徒家庭,父母kap一男一女,到義大利旅遊遇到強盜搶劫,強盜開銃tōaⁿ-tio̍h查埔囡仔尼可拉ê頭。尼可拉hông送到病院ê時陣已經腦死,伊ê父母決定捐出伊ê器官,講:「囡仔是上帝賞賜ê,向望ē tàng幫贊需要ê人,這是阮hō͘義大利上好ê禮物。」這个新聞hō͘義大利人民感動,真濟人看新聞攏流目屎。尼可拉kap伊ê父母成做義大利ê英雄人物,政府用專機送in轉去美國。尼可拉雖然死,伊ê父母無怨恨,反轉將伊ê器官捐出來,救七个人,這是奇妙ê恩典。

尼可拉ê父母有領受上帝ê恩典,所以in ē-thang kap別人分享上帝ê恩典。恩上加恩,嘛hō͘咱體會,人生佇無仝ê時,需要無仝ê恩典。年輕ê時,需要一款恩典;年老ê時,需要另外一款恩典。順境ê時,需要一款恩典;逆境ê時,需要無仝ê恩典。總是無論佇啥款境遇,上帝ê恩典滿滿,夠額咱用,咱ài有信心,全心信靠主,跟綴主到路尾。

二、道成肉體,帶來真理

世間人攏teh追求真理,每一个宗教攏teh講真理,總是只有真理本身ē-thang hō͘人真理。佛教ê佛祖、道教ê神明、媽祖,攏無講:「我就是真理。」只有主耶穌佇約翰福音14章6節講:「我就是道路、真理、活命。若毋是通過我,無人ē-thang去父遐。」真理毋是用講ê,tio̍h行出來。真濟宗教講一套ê道理,但是自己行𣍐出來,因為用講ê簡單,beh行無簡單。主耶穌就是真理,伊也教示咱如何行佇真理,閣佇咱無氣力去行ê時,伊幫助咱,加添咱氣力,咱倚靠伊就ē-thang行佇真理ê道路。

美國有一ê世界級ê拳王福爾曼,伊細漢無愛讀冊,愛相拍。17歲開始練拳,19歲頭一遍參加奧運(墨西哥奧運)就tio̍h拳擊賽金牌,後來成做職業拳擊手,24歲tit-tio̍h世界重量級拳王,連續二年提tio̍h拳王。第三年伊拄tio̍h強手阿里,伊輸hō͘阿里,失去拳王寶座。這對伊ê打擊非常大,伊變做一个消沉、無鬥志ê人。佳哉有一ê好朋友chhōa伊去教會,伊佇教會tit-tio̍h濟濟兄弟姊妹ê幫贊,hō͘伊振作起來,路尾伊獻身做牧師,為主傳福音。

福爾曼佇休士頓做牧師10年,設立社區中心,幫贊困苦ê兒童kap青少年,為社區事工ê經費,伊38歲出來拍拳賺錢,體重超重就先減重,對小場ê拳賽打起,拍到全國ê比賽。佇45歲ê時,挑戰世界重量級拳王,伊ê對手是26歲ê少年人,無人認為福爾曼會贏,因為伊年歲siuⁿ大。總是伊最後tit-tio̍h勝利,再次提tio̍h世界級拳王。伊勝利彼一刻,佇擂台頂跪落去,感謝上帝,謳咾上帝。這幕當時感動真濟人,也為主做美好ê見證,榮光上帝ê名。

道成肉體,來到世間,hō͘人恩典kap真理,咱tio̍h信靠耶穌基督,一生事奉主,一生跟綴主到路尾。

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說