【台文世界】撒但kah上帝poa̍h輸贏

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉陳柏壽

約伯記ê作者安排上帝kah撒但佇天堂poa̍h(跋)輸贏。撒但挑戰上帝ê根本點是:「約伯因為有錢有財產,所以伊會對祢虔誠服事。」照撒但ê理論,你若是「好額」,閣加上「虔誠」,就是罪惡。當初毛澤東ê共產黨起家ê時用ê口號mā是按呢,beh「打倒有產階級,打倒走資派」。人類社會ê鬥爭,到今仔日差不多mā是按呢。

撒但kā上帝講:「祢將伊ê四周圍ê籬笆圍到好勢好勢,hō͘伊安心趁錢,無人會當侵害伊,財產當然一直增加,當然伊會安心敬拜祢!」撒但認為上帝偏心,撒但認為上帝kan-taⁿ照顧好額人。

上帝到遮猶感覺約伯是一个「完全」純全無通嫌ê人。伊感覺有錢人mā會當虔誠敬拜上帝。上帝用一句話將約伯所有ê家產、子女kah一切,攏交代hō͘撒但去處理,約伯就hō͘人拍倒佇塗跤。

國民黨佇台灣強制執行「耕者有其田」kah「三七五減租」;共產黨佇中國「拍倒地主階級」,實行「文化大革命」。地主kah知識階級hō͘人掃倒佇塗跤,兩爿國ê做伙剪除文化ê根kah íⁿ(穎)。這兩个國家,無留文化ê大樹。日本毋捌實行這種恐怖ê階級鬥爭,所以世界逐國攏會當看著日本文化ê大樹,繼續teh生長kah發展。

約伯記內底ê上帝若準是心神不定、做代誌無原則ê上帝。有人講約伯記是悲劇,就是對遮開始,因為好人無好報。上帝「無因端」kā約伯交hō͘撒但。撒但「無因端」來挑戰上帝。約伯就按呢,一个完全ê人「無因端」陷入去痛苦ê深淵,一切攏無了了lah!一切攏免講lah!(2章6節)咱看今仔日ê疫症仝款,細菌遍滿空中,啥物時陣細菌beh入來咱ê身軀,咱完全無法度控制,一切會使講攏是「無因端」ê運命,佇bô-tiuⁿ-bô-tî ê中間,好人歹人仝款,上帝mā有可能會kā咱khì-sak。Lò-lò-tn̂g ê約伯記攏是約伯kah伊ê朋友ê辯解。辯解敢有效?世間ê代誌,第一liú若liú毋著,歸領衫攏會走chōa,閣講落去mā毋是道理lah,khah講tō無彩工!世間代本來就是佇無道理內底beh講道理。牧師佇講台頂愈揣無道理來講ê時會愈講愈長,愈講愈久,原因佇遮。

有人講約伯記是喜劇,若用錢kah財產ê眼光看,上帝最後有賜約伯閣較濟財產kah子女(42章12節)。對這種人來講,約伯記是一種喜劇。In講這mā是一種道理,約伯有得著伊ê幸福。世間人看代誌sam-put-téng(三不等),道理會愈講愈花,原因在佇遮。

上帝kah魔鬼會當簽合約,這个合約會hō͘人ê人生陷入無限ê苦難,所以上帝beh hō͘人有苦難或有幸福,完全在佇上帝ê意思。世間一切mā會使講是上帝kah魔鬼合作ê一齣戲。世間人何必虔誠來敬拜服事上帝?服事上帝kah服事撒但敢毋是仝款?用物質ê幸福來做人生努力ê目標敢毋就是人生ê一切?共產主義所講ê口號kiám毋是改變世界一切ê動機?佳哉這本冊是戲劇,是虛構ê故事,伊本毋是一本悲劇,mā毋是喜劇。經過lò-lò-tn̂g ê戲劇,beh kā咱講ê可能是:人生不過是一陣清風,來ê時看無,去mā是無蹤。人來世間不過像喘一个大氣,一目nih久就beh轉去上帝遐,免siūⁿ計較。宗教世界本來就是真濟teh講虛無ê代誌,若無,宗教就無法度存在。咱佇遮teh chhiò(笑)約伯,mā會使講是teh chhiò上帝。上帝毋但佇天頂,伊來到凡間本來就是beh做hō͘人chhiò ê對象,就是按呢,咱才發現上帝ê一面。這是一本好ê冊,值得咱認真去讀,總是免想過頭注重伊ê細節。

我想beh講ê是:雖然約伯留真濟hō͘人chhiò人生ê所在,其中有一項重點在佇約伯ê「受苦」。約伯就是受著遮爾濟苦難,才會chhōa咱入去人生ê本質。約伯ê苦難,實在是上帝ê苦難。上帝用一面鏡來chiò約伯,其實是teh chiò上帝ê面hō͘咱看。人只有佇苦難中才有法度看著真正ê上帝。上帝本來就是經過約伯ê苦難這項代誌,來beh精煉人ê精神kah靈魂,來精煉人對上帝ê認識。

人佇苦難中會親像約伯按呢,lé-mē上帝、怨嘆上帝、pōe-ge̍k上帝,但是遮ê代誌,我想上帝攏知,上帝攏看在眼內。咱活佇這世間毋通因為苦難來驚上帝,來離開上帝,來對上帝絕望,因為上帝是永遠疼咱ê爸母。

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說