【台文世界】Sim-tiān-tô͘

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉康順添

Ko-tiau

Góa ū nn̄g ê hó pêng-iú. Chì-bêng sī bó͘ chi̍t keng su-hoān-ha̍k-īⁿ ê chiōng-goân, ang-á-thâu seⁿ chò chiâⁿ hó- khòaⁿ, hàn-chháu koh hó, chiâⁿ ū cha-bó͘-gín-á iân. Chhun-kiau sī kâng chi̍t keng ha̍k-hāu ê ha̍k-seng, bīn-lō͘-á seⁿ chò iù-siù, ká-ná sian-lú, sin-châi chiâⁿ hó, bē su “model” kâng-khoán. Nn̄g ê lâng in-ūi chham-ka kâng chi̍t ê siā-thoân se̍k-sāi, chiū án-ne chiâⁿ chò lâm-lú pêng-iú.

Khó-lâu

Kong-chú kap ông-chú ê tiⁿ-bi̍t kò͘-sū tī Chhun-siù chhut-hiān í-āu chiū khí piàn-hòa. Chhun-siù sī in ê ha̍k-ché, Chì-bêng soán-tek Chhun-siù. Chhun-kiau bô-hoat-tō͘ chiap-siū chit ê sū-si̍t, i ná háu ná mn̄g góa, “Sè-kan kám ū chin-ài? Siáⁿ-mi̍h sī chin-ài?” Góa khòaⁿ i í-keng ū-siat li̍p-tiûⁿ ê piáu-chêng, góa siáⁿ-mi̍h mā lóng bô kóng. Góa kan-nā khòaⁿ i it-ti̍t háu, ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ sit-sòaⁿ ê chin-chu it-ti̍t lìn–loh-lâi.

Hit-chūn, Chhun-kiau bô sim kà chheh, koh siūⁿ beh kia̍t-sok ka-tī ê sìⁿ-miā. Góa hoán-èng bô tōa, kan-nā liâu-liâu-á kap i kóng, “Lí koh ū pē-bú, koh ū hit tīn ta̍k-kang kā lí kiù-tiâu-tiâu ê gín-á, in lóng su-iàu lí.” Chhin-chêng kap sú-bēng hō͘ i oa̍h lo̍h-khì ê ióng-khì. I koat-tēng chiok-hok Chì-bêng, thau-thau-á siú-hō͘ i, tán–i. Hit-sî góa hôe-tap i chìn-chêng mn̄g kòe góa ê būn-tê, kóng: “Sè- kan ū chin-ài, che tio̍h-sī chin-ài.”

Ko-tiau

Chi̍t nî āu, Chhun-siù khó tio̍h gián-kiù-só͘. Chì-bêng kap Chhun-siù nn̄g lâng lú kiâⁿ lú hn̄g, lo̍h-bóe hun-chhiú siu-soah. Put-jî-kò, Chì-bêng m̄-nā bē kan-khó͘, ji̍t-chí sù-siông kòe. In-ūi ū Chhun-kiau tī i ê sin-khu-piⁿ kā i an-ùi kó͘-lē. Chì-bêng chit sî chiah chai-iáⁿ, siáng chiah sī beh kap i khan-chhiú kòe chi̍t-sì-lâng ê lâng.

Hit kang, goán chia–ê hó pêng-iú lóng kàu ūi. Chhun-kiau chhēng sin-niû-saⁿ, chhin-chhiūⁿ iām-lē ê bó͘-tan-hoe, i kap Chì-bêng kiâⁿ tī âng-tē-thán téng-bīn, nn̄g lâng chiâⁿ un-ài. Chhun-kiau oa̍t-thâu khòaⁿ tio̍h góa, ná chhiò ná kā góa tìm-thâu, i ê chhiò-iông hām i hia–ê ha̍k-seng gín-á kâng-khoán.

Khó-lâu

Chhun-thiⁿ kòe-liáu sī hip-sí-lâng ê joa̍h–lâng. Chi̍t ê ji̍t-thâu iām-phàⁿ-phàⁿ ê tiong-tàu, chi̍t thong hō͘ lâng bē chhoán-khùi ê tiān-ōe siaⁿ. Chhun-kiau it-ti̍t háu, háu kah kóng bē chhut ōe. I lú háu góa lú tio̍h-kip. Góa ài i liâu–liâu–á kóng, Chhun-kiau kóng “Chì-bêng tio̍h hoeh-gâm.” “Ná ū khó-lêng? Chi̍t ê saⁿ-cha̍p hòe ê siàu-liân-ke, tú beh ho̍k-bū chit ê siā-hōe, chit khoán tāi-chì ná-ē hoat-seng tī i ê sin-chiūⁿ? ”Góa sim lāi án-ne siūⁿ.

Tī pēⁿ-pâng lāi-té, Chì-bêng hit-ê bô hoeh-sek ê bīn, kâng-khoán chùn-siù. “Hoeh-gâm kám ū khó-lêng hó–khí–lâi ?” Góa tī sim lāi án-ne mn̄g. Chhun-kiau iu chhiú ê bīn-iông, í-keng hôe-tap góa ê būn-tê. Chhun-kiau phēng tī piah-piⁿ, i kek-tōng ê sim-chêng hō͘ hit tó͘ peng-léng ê piah hoat-sio. I ná háu ná oàn-thàn ūn-miā sī án-chóaⁿ chiah-nī bô kong-pêⁿ. Hit chióng gán-sîn chìn-chêng góa ū khòaⁿ kòe, chit kái góa bô kā i an-ùi, in-ūi chit kái ê choa̍t-bāng kā i kap góa lóng kiat tó.

Pêng-chēng

Hit-kang, tī pin-gî-koán, kòa tī lé-tn̂g ê siòng-phìⁿ choân-choân sī pe̍h thâu-chang ê lāu-lâng, kán-ná teh kóng Chì-bêng bô sio̍k-tī hia. Un tī lêng-tn̂g lāi-bīn ê lâng sī Chì-bêng ê tōa-chí kap ma-ma. Kiáⁿ-jî kòe-sin koah sim-tn̂g. Tòe lêng-chhia kiâⁿ chi̍t tōaⁿ lō͘, góa khòaⁿ tio̍h Chhun-kiau. I phēng tī thiāu-á-piⁿ, pêng-chēng ê piáu-chêng m̄-chai sī ióng-kám á-sī sit-bāng. Góa ûi-it ē-tàng khak-tēng ê sī i chhiú lāi ê liām-chu sī i sim lāi ê kià-thok.

Kiat-bóe

Khí-khí-lo̍h-lo̍h ê jîn-seng chiâⁿ chò chi̍t tiuⁿ sim-tiān-tô͘. Che mā sī múi chi̍t ê lâng tī jîn-seng ê lō͘-tô͘ lóng ē tn̄g tio̍h ê chêng-kéng. Tī ko-tiau ê sî, lán ài kám-un kap khiam-pi; tī khó-lâu ê sî, lán ài ē kì-tit “oa̍h–leh, chiah ū hi-bāng.”

我有話要說