【台文世界】主 ê 門徒:雅各(下)耶穌ê兄弟,ùi敵人變朋友

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

編按:本篇收錄佇William Barclay 1959年出版 ê 冊The Master’s Men: Character Sketches Of The Disciples。洪叡郎牧師1980年翻譯做中文《主的門徒》由公報社出版,今台文世界koh請陳惠雅小姐翻譯做台文佇公報連載,kap讀者分享。(若無特別註明,本文經文參考全民台語聖經漢羅版)

作者◉William Barclay
台譯◉陳惠雅

設使咱kā新約暫時khǹg一爿,先來看早期教會ê歷史,tō ē-tàng發現,雅各是為tio̍h耶穌基督來殉道ê。關係伊ê死有兩款講法:第一是tī約瑟夫ê作品《偤大歷史》,內底講tio̍h,tī羅馬ê執政者非斯都(Festus)死,到亞比努(Albinus)上任中間,大祭司亞那(Ananus)趁機會無法無天ê壓霸作為。

「亞那這種人叫是tn̄g-tio̍h好機會,因為非斯都死,亞比努iáu-bōe上任,這段時間伊拄好ē-tàng控制公會。所以,伊tō kā人稱基督耶穌ê兄弟雅各hām其他一寡仔人lóng掠來公會,用謗瀆律法ê罪名控告in koh kā in判刑,beh用石頭kā in khian hō͘死。」(Josephus, Antipuities of the Jews, 20.9.1)

基督教歷史家赫格西僕(Hegesippus)對雅各ê死有koh-khah詳細完整ê描述,he是優西比烏(Eusebius)所留lo̍h來ê資料(The Ecclesiastical History, 2.23),故事án-ne講:雅各ê聖潔kah敬虔ê生活受tio̍h眾人ê尊敬,伊m̄-bat停止嚴格koh確實謹守偤太教律法ê生活,m̄管是基督徒抑是偤太人lóng尊伊做聖者。「自出母胎,伊tō是一个聖人,酒kah刺激ê飲料伊lóng bōe tam,肉伊mā無食,m̄-bat剃過頭,m̄-bat抹芳油,mā無沐浴過。」伊ê跤頭趺bōe輸駱駝皮hiah-nī-á ngē,he是因為伊不斷leh祈禱、懇求上帝憐憫赦免百姓所致。因為伊ê敬虔,眾人tō kā伊稱做「義人」、叫伊做「Oblias」─百姓ê保壘。

Ùi故事中咱ē-tàng清楚看出,當時偤太當局根本無了解雅各ê信仰立場,in hō͘伊謹慎遵守律法ê行為「騙」去,竟然來chhōe雅各講:「阮懇求你去阻止百姓,免得in受tio̍h迷惑去跟tòe耶穌……因為阮信任你。你ē-tàng說服in mài行上歧途,你若khiā tī聖殿ê側殿hia講話,百姓tō lóng會聽你ê話。」Hit時拄好是pôaⁿ過節,耶路撒冷通城真鬧熱,街仔路民眾e-e-tīn-tīn,人是chhah-chhah-chhah,in kā雅各帶到聖殿ê側殿hia。無疑悟,雅各soah講出in料想bōe到ê信息,而且是in siōng無ài聽tio̍h–ê。「Lín為啥物beh問我關係人子耶穌ê代誌leh?」伊喝講:「Taⁿ,伊坐tī天頂,tī全能者ê正爿,伊koh beh khiâ天頂ê雲lo̍h來。」偤太教ê領袖氣phut-phut,講:「咱m̄-tio̍h!竟然hō͘伊去hia為耶穌做見證,緊去kā伊掠lo̍h來,無定tio̍h百姓因為驚tō m̄敢相信伊。」In喝咻講:「Thài 會按呢!竟然連義人也受tio̍h迷惑。」

In tō ùi聖殿頂面kā雅各sak lo̍h來,koh提石頭kā khian,當in án-ne kā伊攻擊ê時,雅各祈禱講:「天爸,懇求祢赦免in,因為in所做ê,in m̄知……」群眾中有一个祭司走出來,想beh阻擋in這種謀殺ê行為,大聲喝:「這个義人leh為lín祈禱neh!」M̄-koh, 有一个漂布ê人hiông-hiông chông過來,用伊leh拍布ê棍仔,ùi雅各ê頭殼心大力kā hám–lo̍h去,雅各tō án-ne死去。Kiám-chhái學者對關係雅各án-chóaⁿ死ê故事有懷疑,m̄-koh雅各是為tio̍h伊受輕視ê兄弟ê名來死,這是事實。

原本反對耶穌ê雅各是án-chóaⁿ變做一个殉道者?咱beh ùi tó 位tit-tio̍h解說?

Tī新約內底ê解說是án-ne:保羅koh再講tio̍h koh活ê主顯現ê時,伊列出主顯現ê hia–ê所在,了後伊koh講:「後來,祂對雅各顯現……,」(哥林多前書15章7節)耶穌特別ǹg雅各顯現ê代誌,tī新約無偌濟記載,m̄-koh tī足久以前留傳lo̍h來ê hit本《希伯來福音書》內底卻有詳細ê記載,雖然這本冊並無被列入新約,而且大部分已經失落ah。好佳哉,tī耶柔米(Jerome)ê《雅各小傳》內底有提供耶穌ǹg雅各顯現ê故事(Concerning Illustrious Men, 2)。

「Taⁿ,tī主kā iù-tōe(幼苧)布提hō͘大祭司ê僕人了後,伊tō ǹg雅各顯現(因為雅各自從lim主ê杯hit刻開始,tō咒誓伊無koh再食餅,直到伊看tio̍h主ùi hia–ê睏去ê人中koh活)。過無偌久,主吩咐講:『Kā桌仔kah餅chhoân好!』」真緊,一切tō lóng備辦好。伊kā餅提the̍h起來,祝謝了後,擘開,傳hō͘義人雅各,koh對伊講:「我ê兄弟,tio̍h食你ê餅,因為人子已經ùi hia-ê睏去ê人中間koh活。」

這段故事雖罔猶有疑義,m̄-koh mā暗示雅各有出現tī最後ê晚餐。一開始kán-ná leh講:耶穌ùi死中koh活了後,kā纏tī伊身軀ê幼苧仔布提hō͘顧墓ê人,也tō是大祭司ê僕人。Chia有一个事實tō是——耶穌ǹg雅各顯現。Tī最後hit段日子,雅各ê內心一定有覺察一寡仔代誌,chiū是最後ê晚餐kah十字架ê事件,伊知影家己ê過去是hiah-nī-á可悲,竟然誤會伊ê兄弟,所以伊心內咒誓,伊beh忍受枵餓kah喙焦ê艱苦,直到耶穌koh來。十字架頂hit个犧牲ê疼kap koh活ê氣力改變雅各,hō͘伊ùi反對耶穌ê狀態中間kiâⁿ出來,進一步願意為主ê福音來犧牲。這是基督徒性命必經ê路程,代先是因為十字架致到心碎去,sòa接ē因為koh活來tit-tio̍h更新。 (全文完)

【台文世界】主 ê 門徒:雅各(上)耶穌ê兄弟,ùi敵人變朋友

我有話要說