【台文世界】Âng-hiā-chhù ê kà-kî (I)

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉So͘ Hūi-Cheng

Siōng-pan, hā-pan, koh sī bô-êng ê chi̍t kang. Chhut-mn̂g sì-kè lóng sī chi̍t-tòng pí chi̍t-tòng khah koân ê tōa-lâu, gia̍h-thâu khòaⁿ bô thiⁿ, chi̍t chiah koh chi̍t chiah m̄ chai beh khì tó-lo̍h ê chhia ùi lán ê sin-khu-piⁿ sái–kòe. Chhóng-chhóng-pōng-pōng ê seng-oa̍h chi̍t kang chi̍t kang teh kòe, lâng kap lâng jú-lâi jú-bô kám-chêng. Góa put-sî siūⁿ-khí sè-hàn ê sî hit ê âng-hiā-chhù.

Hit-chūn, Tâi-oân ê keng-chè tng hó, hoàn-chhù chi̍t keng chi̍t keng khí, lō͘–ni̍h ê chhia mā jú-lâi jú-chē. M̄-koh góa kap chhin-cho̍k iáu tòa tī thoân-thóng ê chiàⁿ-sin hō͘-lêng, chin lāu-jia̍t. Hit-tia̍p thâu-mn̂g tn̂g m̄-bián khì tiān-thâu-mn̂g-tiàm ka, tng teh o̍h tiān-thâu-mn̂g ê chek-peh jī-chí ē tī tiâⁿ–ni̍h pâi í-á khui-tiàm, thè chhù-lāi ê sió-tī sió-mōe ka-thâu-chang, sūn-sòa liān kang-hu. Hiàng-sî, ha̍k-hāu iah-koh ū kui-tēng thâu-mn̂g ê tn̂g-tō͘, cha-po͘ gín-á tō lóng ài thì-chò saⁿ-hun-á thâu á-sī gō͘-hun-á thâu; cha-bó͘ gín-á ê thâu-chang tio̍h chhin-chhiūⁿ si-koe-phôe ê hêng.

Chhù-lāi bô jia̍t-chúi-lô͘, tōa-lâng kap gín-á lóng ē-hiáu chhò-chhâ khí-hóe, hiâⁿ sé-sin-khu ê chúi. Joa̍h-thiⁿ sī pha̍k sio-chúi ê hó sî-chūn. Tī ji̍t-thâu chhiah-iāⁿ-iāⁿ ê tiong-tàu-sî, tiâⁿ–ni̍h ē ū kúi-ā-ê kha-tháng tóe chúi pha̍k-ji̍t-thâu, ē-po͘ sî tō ū sio-chúi ē-tàng sé-sin-khu, sè-hàn gín-á tī kha-tháng lāi sńg-chúi.

Chhù āu-piah ū chi̍t-tè pha-hng ê chhân, sī a-kong chāi-seⁿ choh-sit–ê, chit-má sī chhù-lāi gín-á ê iû-lo̍k-hn̂g. Hn̂g-lāi ū chē-chē ê iá-chháu iá-hoe, goán ē tī chia pān-kong-hóe-á: bán chháu kap hoe lâi kńg liān-á, bán chhì-pho chò sì-siù-á, kā tâng-kóng-á phah-khang chò tōa-chàu chhá-chhài. Lo̍h-hō͘ ê sî m̄-bián kóaⁿ-kín bih-hō͘, ē-tàng bán kin-chio hio̍h-á chò hō͘-sòaⁿ kè-sio̍k sńg. O̍h bí-su̍t ê chek-peh jī-hiaⁿ sī goán ê gín-á-ông, i hā-khò tńg–lâi, kā chheh-phāiⁿ-á khǹg-khǹg–leh, tō chhōa goán chia–ê chhàu-ni-tai gín-á khì hn̂g-lāi lia̍p thô͘-ang-á kap thô͘-oân-á.

Goán kū-chhù ê tē-sì khah kē, lo̍h-hō͘ ê sî chiok gâu im-chúi. Ē-kì-tit ū chi̍t nî sio-sòa lâi kúi-ā-ê hong-thai, chhù āu-piah ê chúi tháu-bē-lī, tiāⁿ-tiāⁿ chek-chúi. Sui-bóng kū chhù ê tē-ki ū tióng-koân, m̄-koh chúi iû-goân ti̍t-ti̍t ji̍p-lâi chhù-lāi, chhù-lāi ê tōa-lâng bô-êng teh kā chúi piàⁿ-tiāu, khó͘-náu koh bô-nāi. Goán chia–ê gín-á tian-tó sī chiok kî-thāi hong-thai, in-ūi m̄-bián khì tha̍k-chheh koh ē-tàng sńg-chúi. Chek-chúi ê āu-piah-hn̂g ná-chhin-chhiūⁿ chi̍t-ê tōa-ô͘, ū-kóa-á gín-á ē ùi chhâ-keng-á kéng chi̍t-tè tōa-tè-chhâ chò chûn-á lo̍h-khì kò, mā ū-kóa-á gín-á ē the̍h kha-tháng lo̍h-khì pê. Chúi thè liáu-āu, chhiū-thâu ē-té ū chiok-chē chúi-khut-á, gín-á thǹg-chhiah-kha tī chúi-khut-á ni̍h hô͘ tō͘-koai-á, siang-kha liâu-chúi liâu kah pìⁿ “âng-tāu-peng” mā-sī m̄-goān khì-lâi.

Goán kū-chhù tī chhoan–ni̍h ê tiong-ng, sì-ûi lóng hō͘ chhù-piⁿ ûi–leh, beh chhut-khì tōa-lō͘ ài khai chiok-chē sî-kan, in-ūi tio̍h kiâⁿ oan-oan-oat-oat ê sió-lō͘, nǹg kan-ta chi̍t-ê lâng ē-tàng kòe ê e̍h-hāng-á chiah ē-sái chhut-khì.

Só͘-pài góa tha̍k iù-tī-hn̂g ê sî, thàu-chá khì ha̍k-hāu chin kan-khó͘, in-ūi jī-cha̍p hun-cheng ê lō͘-thêng tùi hit-sî ê góa lâi kóng chin-chiàⁿ sī siuⁿ-tn̂g, siông-siông kiâⁿ kàu beh khàu. Kôaⁿ–lâng ê sî sī koh khah thòng-khó͘, thiⁿ-khì siuⁿ-kôaⁿ–ah, thàu-chá gōa-kháu koh àm-bîn-bong, beh kiò góa àn sio-kún-kún ê mî-chioh-phōe ngiauh–khí-lâi chin-chiàⁿ khùn-lân, só͘-í siōng-khò tiāⁿ-tiāⁿ hiám-hiám-á tî-tò. M̄-koh hiah ê khah tōa-hàn–ê tō lāu-sîn-chāi-chāi, khùn kah chiok pá chiah khí-chhn̂g, m̄-kiaⁿ tî-tò.

Goân-lâi hn̂g-bóe soa-lūn-á ê āu-piah chiū sī ha̍k-hāu, in peh–kòe-khì tō kàu–ah, ē-tàng séng chiok-chē sî-kan. Chai-iáⁿ chi̍t ê phiat-pō͘ liáu-āu, in chiah ê tōa-hàn gín-á ē chhōa goán chiah ê sió-tī sió-mōe peh khì chhù-piⁿ ê chhiûⁿ-á, koh liu kòe soa-lūn-á khì tha̍k-chheh, lo̍h-bóe–á chiūⁿ-o̍h chin-chiàⁿ khin-sang, lóng m̄-bián hoân-ló tî-tò–lah. (Āu-kî koh khan)

我有話要說