【台文世界】Hî-keh-á ê hôe-ek

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◎A-tiân

Hit-tè hî-keh-á í-keng bô–khì ah
Keh-á kî-si̍t sī nn̄g-tè sé-chio̍h-pán kap-óa–lâi ê
Keh-á-kha ū goán lāu-bú e kha-ta̍h-pang
Keh-á-kha ū khǹg chi̍t lia̍p sok-ka ê tōa am-kng
Tōa am-kng ū-sî ē pàng Lâm-iûⁿ chit-á-hî
Hî chiām-sî bōe-sí
Ū-ê pêng-tó͘, ū-ê koh ē siû-lâi siû-khì

Siàu-toh-á tò-chhiú-pêng ū chi̍t tâi hoe-pōng-á
Góa ē-kì-tit pa̍t-lâng khai-sí ēng tiān-chú pōng-á
Goán lāu-bú iáu-teh ēng hoe-pōng-á
Pōng-á-piⁿ sī chi̍t tâi chia̍h tiān-tî e la-jí-o̍h
La-jí-o̍h sī SONY tōa-pâi-chú
La-jí-o̍h ū kah chit ê thò-á sī ēng gû-phôe chò–ê
Tī lá-pah thâu-chêng ū chi̍t tōa pâi iù-iù ê khang hō͘ siaⁿ-im thang-tháu
La-jí-o̍h thong-siông sī ē-po͘ chiah ē khui lâi thiaⁿ
Ē-po͘-sî to ē-sái thiaⁿ la-jí-o̍h kiam kóaⁿ hô-sîn

Keh-piah bē-hî-á–ê lâng lóng kiò i a-chhí–á
I ê tōa-hàn hāu-seⁿ kan-taⁿ chi̍t lúi ba̍k-chiu
In-tau seng-lí lóng chò pòaⁿ-kang nā-niā
Só͘-í goán hiaⁿ-tī-á ē-po͘-sî khùn-tiong-tàu lóng khùn leh in ê siàu-toh-a-téng
Goán sió-tī khùn-ǹg goán lāu-bú pōng-á hit pêng
Góa khùn gōa-kháu-bīn
Ka-chài goán chi̍t pái to m̄ bat poa̍h–lo̍h-lâi
Goán lāu-pē chiū khùn tiàm peng-siuⁿ chêng tó-tī ha̍p-á-í kha khòe tī tek-á-í téng
Goán lāu-bú nā bô piàⁿ-tńg-khì chhù sé-saⁿ, to̍h lóng chē tiàm í-á téng tù-bîn thiaⁿ La-jí-o̍h

Siàu-toh ê ē-kha chò chhng-khò͘
Goán lāu-pē tī hia kek chi̍t àng phû-tô-chiú
I chhùi chia̍h-kín thian-châi
Tiám la̍h-chek tī po-lê chiú-àng piⁿ
Ū chi̍-kang siu-tàⁿ liáu-āu
Tōa-lâng lī-khui hî-keh-á
Kiâⁿ bô-kúi-pō͘ tu̍t-jiân po̍k-chà
Kā chhâ-mn̂g chà kah khui-hoe

Hî-keh-á-téng ū tiám chi̍t pha chit-pah-chek ē tiān-hóe
Tiān-hóe téng-bīn ū chi̍t tè pe̍h-sek ê po-lê-pôaⁿ
Sò͘-bīn sò͘-sek hui-siông sò͘-ngá
Goán lāu-pē tī keh-á-piⁿ teh kia̍t kan-lo̍k
Kan-lo̍k thiàu-koân kia̍t-phòa pôaⁿ-á
To̍h án-ne
Chi̍t tè chiah-nī súi ê pôaⁿ-á to̍h kóng bye bye
Beh bé mā bô tè bé
Tiān-hóe-pôaⁿ ē-kha chhiong-boán góa sè-hàn ê kì-tî

Sò͘-cha̍p-nî-lâi, goán lāu-bú chiàⁿ-chhiú the̍h hî-lân-khau-á, tò-chhiú ó͘ hî-tō͘
Kiat-kó tiong-cháiⁿ oan-khiau piàn-hêng, chéng-kah-phāng tio̍h-chhi it-ti̍t lóng bē hó

Nā kàu àm-sî beh siu-tàⁿ,
Goán lāu-pē ē ēng sǹg-pôaⁿ kap goán lāu-bú tùi-siàu
Ū tang-sî-á bōe-kì-tit hông khiàm siàu
Chit-sî i to̍h-ē hôe-sióng khí–lâi
Hòe-té hòe-khoán chia̍h-chāu chi̍t ê tùi
Chiū ē chai-iáⁿ kin-ná-ji̍t thàn jōa-chē

Hu̍t-kàu ê kàu-gī kiò lâng bē-sái sat-seng
Goán lāu-bú thâi chám-jiân-á chē ê hî
Khióng-kiaⁿ-á lân chiūⁿ thian-tông
Hó-lé-ka-chài Ki-tok-kàu ê kàu-gī ū kóng–tio̍h
Siōng-tè siúⁿ-sù thiⁿ-ē bān-mi̍h hō͘ lâng thang chia̍h
Jî-chhiáⁿ, Iâ-so͘ ê ha̍k-seng kúi-nā-ê sī thó-hî-lâng leh

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說