Hit 年 無人致重 ê 春天

◎Pháiⁿ-gín-á Oan-lí-siā

Hit 年無人致重 ê 春天
已經袂曉算過幾冬
Ka-ia̍h ê 車頭 kap 碼頭人來人去
同齊欣賞天頂落紅雨
有寡人 mā 寄付 in ê 血水
Kā 人間洗 tn̄g 1 pái

Hit 年
熱情鬧熱 ê 色料
直直湠
雞籠港、淡水河、愛河 lóng 紅紅紅
直直湠
鐵枝路有 thang 伸勻 ê 所在
lóng 有無仝款層次 ê 紅

Hit 年
咱 lóng 失去美學
才會無法度體會色料 ê 理路
有人講 hit 種色水 ê 紅將記持
Sak 去頭殼內 siōng 深 siōng 狹 khoeh ê 所在

聽人講 hit 年 hām 樹 á lóng 感動 kah sih-sih-chùn
海鳥無轉來
Kan-taⁿ gín-á hoah 欲 chhōe 老父老母
春天 ê 紅布 khàm 規個 gōa 月
Chē-chē 人 chhōe 無路 thang 轉
Kám 有人會記 hit ê 春天

雞 á 鴨 á ná thâi ná 裝規拖車
是欲慶祝 siáⁿ?
刁意放比過年 koh-khah chhia-iāⁿ ê 炮á
無人用歡喜 ê 譜調回應
Kám 有人會記 hit ê 春天

今年車路頂 e̍h-chiⁿ-chiⁿ
用錢水交替享受 kap 自由
心狂火 to̍h 走南北消 tháu 主人 ê 束縛
我想 in tiāⁿ-tio̍h kā hit 年春天放袂記

我逐冬 lóng 一直問
Kám 有人會記 hit 年春天
Lóng 有人苦勸
「過去 tō 過去」
無 tō 是記持 khê-khê
講 he 是咱空思夢想
我致覺今年 ê 春天比 hit 年 ê 春天
Koh-khah 絕情,koh-khah 冷

我有話要說