Kám Thang Koh 傳 無「悔改」ê 福音?

Photo credit: fourbyfourblazer / CC BY

◎Lîm Chùn-io̍k

Tī 待降節第二主日禮拜,週報頂面 án-ne 寫:「點第二支蠟燭火,chit-ê 火是表示上帝應允有救主 tī 伯利恆出世,咱 tio̍h 準備心來迎接救主 ê 降臨」。
牧師「講道」(其實是「傳講信息」khah ha̍h 意思)選 ê 聖經節是馬太福音3章1~12節,司會讀到11節:「我用水 kā lín 行洗禮,beh hō͘ lín 反悔;但是 tè 尾我來 ê,比我 khah 有權能,伊 ê 鞋我亦 bōe 堪得 the̍h;伊 beh 用聖神 kap 火 kā lín 洗。」我隨知 he 是《巴克禮白話字聖經》,若是《全民台語聖經》,已經 kā「反悔」改做「悔改」,因為咱台語 ê「反悔」kah「悔改」有無仝層次 ê 意思。
今 á 日主日禮拜 ê 聖詩是選1964年出版 ê 第464首第3節:「福音鐘聲 iáu teh tân,應該謹慎細膩聽,若無反悔 iáu teh 延 chhiân,……」台灣長老教會 ê 聖詩 mā 是受 tio̍h《巴克禮白話字聖經》ê 影響,用廈門話 ê「反悔」,無用台灣話 ê「悔改」。
我 koh 一 pái 對照《紅皮聖經》、《和合本聖經》、《呂振中譯本》、《現代中文譯本聖經》、《現代客語譯本》、《現代台語譯本》,chiah-ê 漢字聖經 lóng 是「悔改」,連日文聖經 mā 是「悔改め」。Ná 會獨獨台灣長老教會 iáu teh 使用廈門話 ê「反悔」?!
台灣聖經公會 koh tī 1996年 kā《巴克禮白話字聖經》翻寫做「漢字+造漢字」來出版《台語漢字本》,kā 廈門話當做台語,koh 用真 chē 無適當 ê 漢字,像講「nā-sī/但是/若是」,不管前後文(context)án 怎 lóng 翻寫做「若是」,應該「但是」ê 所在翻寫做「若是」,讀起來意思就 bē 通。真 chē 人向台灣聖經公會反應 lóng 無效,「換湯無換藥」koh tī 2014年出版 ê《台語聖經巴克禮修訂版台語漢字本》,雖然 tī 序文增加一段寫講:「本書自2008年起,已依學者專家之意見修正一些台語漢字,謹此聲明。」「反悔」仝款「反悔」無悔改,該「但是」iáu koh 是「若是」。
真 chē 人講:《巴克禮白話字聖經》對台語文 kah 基督教福音貢獻真大,無 m̄-tio̍h,m̄-koh mā 有真大 ê 後遺症,就是造成教會內 kah 教會外 ê 台語約有10%無仝。Koh khah 嚴重 ê 是:有 kóa 教會內 ê 人講 hiah-ê 廈門話是 khah 高尚 ê 台語,tú 親像受「國語政策」洗腦 ê 台灣人講「國語」khah 高尚,台語 khah 粗俗,有夠悲哀。
主日禮拜 soah ê 愛餐中,傳講信息 ê 牧師 kah 我仝桌,我就 kah 伊分享講:有一個退休 ê 牧師 kā 我講伊無法度上天堂,因為伊做一世人 ê 牧師 lóng 無傳「悔改」ê 福音,伊講《巴克禮白話字聖經》內面無半字「悔改」,kan-taⁿ「反悔」。
當日 khiā 講台 ê 牧師注神聽我講,聽 kah 津津有味。當我故事講 soah,指出伊當日 ê 信息 mā 是仝款,只有「反悔」無「悔改」ê 時,伊反駁講:「聽慣勢就會聽有『反悔』就是『悔改』ê 意思。」
Chit-ê 講法 hō͘ 我驚一 tiô soah gāng 去,我續接講:廈門話 ê「反悔」有「悔改」ê 意思,m̄-koh,咱台灣話 ê「反悔」kah「悔改」有無仝 ê 意思。」Chit 位 mā 是退休 ê 牧師 koh 辯解講:是你 teh 重視台語,其他 ê 會友 lóng 慣勢「反悔」就是「悔改」。
前 hit 位退休 ê 牧師悔改講伊無傳「悔改 ê 福音」soah bē-tàng 入天堂,chit 位退休 ê 牧師卻無反悔伊 ê「反悔 ê 福音」hō͘ 會友無悔改 soah bē-tàng 上天堂。可見《巴克禮白話字聖經》廈門話 ê 後遺症有夠嚴重。
我呼籲咱台灣基督長老教會總會 tio̍h 重視聖經 kah 聖詩 ê 台語文,m̄-thang koh 傳「無悔改」ê 福音!

1條評論

我有話要說