Crony Capitalism

◎吳家銘

Chē tiàm chit ê pa-tâi thâu-chêng
Thâu-khak hîn-hîn–ê sī góa
Chhiú–ni̍h khe̍h–ê
Sī chi̍t koàn khó͘-kam-á khó͘-kam ê bì-luh
Thun lo̍h pak-tó͘ lāi
Ōe soah kóng bē chhut chhùi

坐踮這 ê 吧台頭前
頭殼眩眩–ê 是我
手–裡 khe̍h–ê
是一罐苦甘仔苦甘 ê bì-luh
吞 lo̍h 腹肚內
話煞講袂出喙

Ùi chit phìⁿ thang-kng ê po-lê khòaⁿ–chhut-khì
Bô-sîn-bô-sîn–ê sī lâi-lâi-khì-khì ê lâng
Chhiú–ni̍h kōaⁿ–ê
Sī tāng-khoâiⁿ-khoâiⁿ ê oàn-chheh
Sī ko͘-put-chiong
Chi̍t kháu khùi lóng bô tè tháu

Ùi 這片通光 ê 玻璃看–出-去
無神無神–ê 是來來去去 ê 人
手–裡 kōaⁿ–ê
是重-khoâiⁿ-khoâiⁿ ê 怨 chheh
是姑不將
一口氣攏無地 tháu

Hiān-tāi ê kám-á-tiàm
Lóng ū ǹg gōa-kháu ê ūi
Bô-lūn tang-sî lóng leh poaⁿ tiān-iáⁿ
Chi̍t-ê chi̍t-ê bô miâ bô sèⁿ ê lîm-sî ián-oân
Poaⁿ chi̍t chhut m̄ -chai sī siáⁿ-lâng ê pi-chhám jîn-seng
Khòaⁿ soah
Tō ōaⁿ góa poaⁿ

現代 ê ?仔店
攏有向外口 ê 位
無論 tang-sî 攏咧搬電影
一 ê 一 ê 無名無姓 ê 臨時演員
搬一齣毋知是啥人 ê 悲慘人生
看煞
就換我搬

Siáng bô siuⁿ beh chiâⁿ-chò hí-chhut ê ián-oân
Ka-tī chò chú-kak
Soah hō͘ hiah-ê chiàm tio̍h koân-le̍k kap lī-ek ê lâng
Kā lán ap-pek
Kā lán thún-ta̍h
Koh-khah kut-la̍t mā-sī tī chia chò gōng kang
Mā bô lâng ē-kì-tit lí ê kak-sek
Kan-na chai-iáⁿ chit chhut hì ê miâ
Kiò-chò Crony Capitalism

Siáng 無想欲成做喜齣 ê 演員
家己做主角
煞予 hiah-ê 占著權力 kap 利益 ê 人
共咱壓迫
共咱 thún 踏
閣較 kut-la̍t 嘛是佇遮做戇工
嘛無人會記得你 ê 角色
Kan-na 知影這齣戲 ê 名
叫做 Crony Capitalism

註:

Crony Capitalism:華語翻做「裙帶資本主義」,是咱這 ê 世代佇台灣生活拄–著上大 ê 困境,誠有公信力 ê 一份英國刊物《經濟學人》(The Economist)就佇2016公佈上新 ê 評比(https://goo.gl/bg4fwK),台灣佇全世界Crony Capitalism ê 排名是第10名,比中國(第11名)閣較嚴重,表示講咱台灣不管欲做啥物,若欲有可能成功,攏愛和 hiah-ê 有權有錢 ê 人做伙,kan-na 靠家己是誠 oh,所以這馬 ê 青年攏無法度出頭,hia ê 人 kan-na 會曉怪咱無夠拍拚,害 in 無夠趁欲倒–去,煞用 che 做藉口,用足低 ê 薪水予–咱,連法律 kap 政策攏予 in 咧控制,這種情形造成階級複製,予咱永遠無法度翻身。

我有話要說