Kā「白話字」正名做「台灣字」

537

Lîm Chùn-io̍k

全民台語聖經協會11月9日tī台南神學院開會員大會,蔣為文教授提出臨時動議:Kā「白話字/教會羅馬字」正名做「台灣字」,全體一致通過!

Tùi歷史來看,每一種語言ê聖經出版lóng有帶領in ê語言行向一致ê使命,前南神院長蕭清芬牧師講ǹg望《全民台語聖經》對咱台語mā有chit-ê使命。《全民台語聖經》to̍h是kā《巴克禮白話字聖經》,tùi廈門話(Amoy Romanized Bible)改做台灣普遍腔台語(以高雄市做中心ê中南部腔)。族群ê語言ê文字一般lóng是採用khah chē人講ê腔口,chiah ē-tàng受tio̍h大多數人ê接納。

台灣聖經公會出版ê《Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng/現代台語新約聖經》「序言」án-ne寫:「……早先舊譯本ê翻譯者主要是西方ê宣教師,chit-ê譯本則全部由本地出身人士使用本地語法kah語氣翻譯。……為tio̍h beh正確koh清楚表達台灣話ê語意kah發音,chit-ê譯本使用教會羅馬字,並沿用其習慣ê泉州腔。」根據張正雄老師ê考據,in講ê「泉州腔」應該是「廈門腔」。

台灣長老教會一直kā《巴克禮白話字聖經》ê廈門話當做是台語,甚至無條件接受《台語漢字本》,致使教會內kah社會ê台語約有10%無仝款,án-ne kah台灣社會脫節,福音kám傳會出去?莫怪頂面序言講「本地出身人士ê翻譯者……沿用其習慣ê泉州腔」,完全m̄ 知「泉州腔」m̄ 是現此時ê台灣普遍腔台語,kā chit本聖經號名做現代台語聖經,kám有妥當?

族群ê語言文字tio̍h標準化,m̄-koh,各種腔口tio̍h互相尊重,ē-sái讀家己ê腔口。像講「做人/chò-lâng/chò-.lâng」,mā ē-sái讀家己ê腔口「做人/chòe-lâng/chòe-.lâng」。

真chē史料文獻證明「羅馬字書寫系統」是台灣進入書面語文學ê開基祖,m̄-koh,占優勢ê漢字派ê既得利益者lóng thiau故意忽略chit-ê史實;台灣siōng早ê書面語應該是「新港文」kah「白話字」。當西歐國家向海外擴展勢力,順續宣揚基督教;宣教師到每一個所在to̍h用in熟練ê羅馬字,為當地ê語言創造一套容易學ê書寫系統,並開始教育。

咱台灣白話字文學tùi巴克禮牧師tī台南發行白話字ê報紙── Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe Pò,to̍h開始建立基礎,白話文作品早to̍h有真chē作家kah作品。總是,中華民國為tio̍h方便統治ê「國語政策」,開始迫害白話字,koh灌輸「漢字以外ê字」lóng是khah下等,致使台灣人對家己ê母語失去信心。

Tī teh beh建立台灣國chìn前,咱tio̍h來重新建立咱ê「台灣字」── to̍h是原本kah國際通用ê「白話字/教會羅馬字」。 (作者為台語信望愛網站主編)

1條評論

  1. 這恐怕已經和台灣現在的文化情境脫節 歷史不能倒轉 用這種純藝術的文字,來推動台灣文化,無異是緣木求魚,自取滅亡。

我有話要說