I-tī ê ài 3 pō͘ khek

I-tī ê ài 3 pō͘ khek

Âng Ek-sim

網路收聽

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

Góa in-ūi gín-á bē-ài tha̍k-chheh, iōng hêng-tōng tòa-niá gín-á chò-hóe tha̍k-chheh, khì o̍h Tâi-gí chiah khai-sí chiap-chhiok só͘-ūi-ê Lô-má-jī, mā tē-it pái chai-iáⁿ Tâi-gí tû-liáu hàn-jī í-gōa ê soán-te̍k, sim-lāi chiok kek-tōng, m̄-sī pháiⁿ o̍h sī nā-ē chia̍h chheng-chhó bêng-liâu piáu-ta̍t lán ka-tī ê khiuⁿ-kháu kap gí-im, chi̍t-lia̍p tiàm tī thô͘-té ê chéng-chí to̍h án-ne ta̍uh-ta̍uh-á chheng-chhéⁿ beh oa̍h khí-lâi, che sī 2012 ê tāi-chì, sī sèⁿ-miā tiông-sin sin-chō ê khí-thâu.

Koh in-ūi o̍h Tâi-gí ì-gōa siū thui-chiàn tit-tio̍h i-seng chō͘-lí ê khang-khòe, tī chit-ê kai-tōaⁿ sī góa tha̍k siōng-chē kap thoân-kàu-su hêng-i thoân-kàu, Sèng-keng, Tâi-oân le̍k-sút, mā-sī chìn-pō͘ khong-kan siōng-tōa ê sî-kî. Tī khang-khòe tiong chiap-chhiok Pe̍h-ōe-jī ê 3 tōa keng-tián, “Lāi-gōa-kho khàn-hō͘ ha̍k”, “Sin-thé-lí”, “Kong-iōng ê io̍h-hng”. Koh kok-chióng ê jī-tián, chhiūⁿ “Kam jī-tián”, sòaⁿ-téng Pe̍h-ōe-jī bûn-hiàn, Tâi-gí-bûn kì-ek téng-téng, OH MY GOD! Lóng Tâi-gí tù-chok, bat-jī to̍h tha̍k ē chhut–lâi, che tùi chho͘-ha̍k ê góa m̄-sī kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-sī thiau-chiàn sī kám-tōng, sī khioh-tio̍h pó. Ba̍k-chiu,chhùi, náu saⁿ-kap hap-it tha̍k chhut–lâi ê siaⁿ-im sī tùi-tùi chǹg-ji̍p sim-koaⁿ, chhiūⁿ hō͘ tiān tiān-tio̍h, ē khí ke-bú-phôe lâu-ba̍k-sái ê chū-jiân kám-tōng, góa m̄-bat ū chit-chióng chiah tōa ê chhiong-kek, che sī tē-jī pō͘ khek 2013 nî.

Che sī tùi Pe̍h-ōe-jī chhi-bê ê kai-tōaⁿ, ta̍k-sî chhiú the̍h chit-pún “Thian-lō͘ chí-bêng” leh tha̍k, in-ūi lāi-té ê iōng-jī m̄-sī it-poaⁿ ê seng-oa̍h iōng-gí, chiok chē bô chheng-chhó ê só͘-chai, góa ē khì chhéng-kàu sìn Chú ê pêng-iú, góa tha̍k hō͘ in thiaⁿ khòaⁿ án-ne kám tio̍h ? In-ūi chit-ê hêng-ûi kám-tōng goán kiáⁿ i pó͘-si̍p-pan tông-o̍h ê ma-ma, i kóng in-tau sín Chú tē-saⁿ tāi ah, mā bô chhiūⁿ góa hiah jīn-chin, góa chio i koh chò-hóe lâi o̍h Tâi-gí kā Pe̍h-ōe-jī khioh tńg–lâi, chit-sî ê góa ē iōng hêng-tōng khì éng-hióng kiò lâng lâi o̍h Tâi-gí o̍h Pe̍h-ōe-jī. Tī tē-jī pō͘ khek chhî-siok put-toān siōng-khò ha̍k-sip, cheng-ka ka-tī put-chiok ê hong-bīn, chham-ka Tâi-gí oa̍h-tāng, siōng tiōng-iàu ê sī Sêng-tāi Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū chú-tō ê “Pe̍h-ōe-jī bûn-hòa cheh”, khòaⁿ kàu-siū tùi Pe̍h-ōe-jī ê kian-chhî, chhim-chhim kám-jiám goán tùi Tâi-oân bûn-hòa thoân-sêng, kap tùi thoân-kàu-su ê kèng-tiōng í-kip bû-su tùi Tâi-oân ê kòng-hiàn. Goán ū chi̍t-tīn tùi Pe̍h-ōe-jī sí-tiong ê lâng, chí-ū jīn-bat chhò-gō͘ ê le̍k-sú, le̍k-sú ê chhò-gō͘ chiah bē tiông-hok koh lâi táⁿ-kek lán.

Chá-kî siá Pe̍h-ōe-jī tāi-pō͘-hūn sī sìn Chú ê lâng í-ki̍p kap kàu-hōe iú-koan ê lâng, m̄-koh chit-má í-keng thòaⁿ-khui kàu choân-bîn ê ì-sek, Pe̍h-ōe-jī tùi kàu-hōe ê kio̍k-hān hoān-ûi thê-ko kàu tāi-piáu Tâi-oân-jī ê khám-chām, chiok kong-kiōng-châi, to̍k-to̍k iōng Pe̍h-ōe-jī su-siá chiah-sī siok Tâi-oân ê tù-chok, chit-khoán cheng-sîn tùi “Lāi-gōa-kho khàn-hō͘ ha̍k” ê sî-tāi chá to̍h tēng-ūi, sī lán ka-tī bô kò͘-siú khì hō͘ gōa-pang-lâng siàn-tōng hông kǹg-phīⁿ.

Chhòng 11:7-9 kì-chāi, “Lâi! Lán lo̍h lâi–khì, tī hia phah-loān in-ê kháu-im, hō͘ in ta̍k-ke ê giân-gí bē siong-thong…Siōng-chú chiū tī hia phah-loān thian-hā ê giân-gí; Siōng-chú hō͘ lâng tùi hia sì-sòaⁿ tī choân tē-chiūⁿ “.

2015 í-āu ê góa sī siū kéng-soán ê tē-saⁿ pō͘ khek, ūi-tio̍h beh hō͘ ka-tī ê Pe̍h-ōe-jī chìn-pō͘ khah kín, thiau-chiàn tha̍k “Pe̍h-ōe-jī Sèng-keng”, ūi-tio̍h beh hùn-liān khòaⁿ tha̍k ê hoán-èng kap sok-tō͘ ê it-tì-sèng. Koh góa pún-sin hoān-tio̍h kâⁿ èng-ún kài ê thâu chit-tiâu, hàu-kèng pē-bú (Ê-hu-soh 6:1-2).

Chū sè-hàn pē-bú kiò góa óng tang, góa phian-phian-á beh hiòng sai, to̍h-sī kah pē-bú bē-ha̍h, siang-hong m̄-sī to-kiàm sì-siā liān kang-hu, to̍h-sī hóe-gán kim-chhiⁿ chiàⁿ-khau tò-siā khui piàn-lūn hōe, tùi goán lāu-pē tek-pia̍t chhì-chha̍k káu i kòe-sin. Tong-jiân kah lāu-bú mā bô hó kah tó-ūi, tùi i hit-khoán khek-po̍k thih-khì tâng gê-chô, pa̍t-lâng bái lóng i siōng-gâu ê chhùi-bīn mā-sī thó-ià. Chióng-chióng kòe-khì, chóng–sī ū in chiah ū góa, goán lāu-pē kòe-sin ê kòe tńg-nî 2017 nî chhe, goán a-bú kóng i sìn Chú ah ! WOW KHÁU! Thih-khì tâng gê-chô ê mô͘-kúi-kiáⁿ kèng-jiân hō͘ Siōng-tè siu-ho̍k, tùi mô͘-kúi sat-tàn piàn-chò un-jiû ê thiⁿ-sài, tùi giâ-hiuⁿ–ê kái chò kî-tó–ê, tùi biō ê chú-úi piàn-chó thoân hok-im ê bûn-tô͘, siōng kám-siā ê sī Siōng-tè. Góa sè-hàn khì hō͘ pat-ka-chiòng ê ōe-bīn kiaⁿ–kòe, só͘-í thó-ià ngó͘-siōng sìn-gióng, tek-pia̍t nā-ū biō leh lāu-jia̍t, koh khah siū-khì, līn-ūi he kin-pún sī pháiⁿ-gín-á ká-kûn kiat-tóng, chè-chō hūn-loān ê pháiⁿ-chhōa-thâu.

2000 nî khai-sí tè ta-ke sìn-gióng Chhòng-kè ha̍k-hōe, khí-thâu mā-sī bē sūn-ho̍k, pòaⁿ e-the giâ-hiuⁿ tè-pài, kî-tiong mā-ū jīn-chin chham-ú kòe, khòaⁿ in tùi sìn-gióng ê khiân-sêng, góa sim-lāi him-siān in, in-ūi góa sim-lāi ê siaⁿ-im “che m̄-sī góa tui-kiû ê sìn-gióng”. Kai lâi ê chóng–sī ài lâi, í-keng pha-hng chi̍t-tōa-chām ê sìn-gióng, hiông-hiông thiaⁿ-tio̍h lāu-bú ê kái-piàn sim-lāi kî-si̍t sī hoaⁿ-hí–ê. I koh ē chio góa kah goán kiáⁿ khì kàu-hōe. Chit-ê sî-chūn sim-lāi koh ū chi̍t-ê siaⁿ kóng, tè lāu-bú khì, mài koh gia̍t–ah, che sī 2019 ê hioh-joa̍h. Tī kàu-hōe ê si-koa kèng-pài, chhiùⁿ chi̍t-siú hôa-gí “I-tī ê ài”

在泥濘深谷中 祢領我走出來 我跌跌又撞撞 是祢扶我站起來

我滿身是傷痕 祢將我抱起來 我在祢的懷中 甦醒過來

耶穌的愛 醫治了我的心 破碎的生命 完整起來 心中又燃起 光明的期待

再一次 勇敢將自己敞開

耶穌的愛 剛強了我的心 信心的翅膀 再飛起來 飛越每一個 高山和低谷

感謝耶穌 醫治的愛

Bô lâi-iû ê ba̍k-sái sì-liân-sûi, tī chèng-lâng ê bīn-chêng ka-tī sī kám-kak pháiⁿ-sè, m̄-koh in kóng sī Sèng Sîn kám-tōng ê chū-jiân hiān-siōng, eng-kai ài hoaⁿ-hí ê tāi-chì, in-ūi chha̍k-tio̍h góa sim-koaⁿ khut-á lāi-té, góa ê úi-khut Siōng-tè lóng-chai, hôe-sióng góa chiap-chhiok Siōng-tè ê ōe sī tì-hūi ê khai-toan, lóng sī I sò͘-sǹg–ê, tī té-té ê sî-kan lāi goá bô tiû-tû chiap-siū sé-lé, chiap-siū Chú, chiap-siū Sèng-keng ê chin-lí chú-iàu sī chi̍t-kù-ōe kóng: “Lán lóng-sī chōe-jîn.” Thiaⁿ-kóng chiok chē lâng bô hoat-tō͘ chiap-siū chit-kù-ōe, soán-te̍k lâi lî-khui Chú, khiok góa in-ūi chit-kù-ōe lâi chhin-kīn Chú, in-ūi góa pêng-siông to̍h-sī chò gia̍t bô sūn-ho̍k ê lâng, góa siōng ē-tàng liáu-kái, sio̍k-gí kóng: “Chò ok chò to̍k khiâ-bé lok-khok.” Góa bô-siūⁿ beh chiâⁿ-chò hit-khoán lâng, góa beh kái-piàn.

Khak-si̍t, Chú tī seng-oa̍h tiong tiām-tiām-á kái-piàn lán, goán ê kàu-hōe sī Ko-hiông ê āu-chām Sek-an-tông, góa tòa Ko-hiông ê lâng to̍h bô it-téng chiah khîn, goán a-bú tòa Pang-liâu, i ta̍k lé-pài bô khiàm-se̍k tùi Pang-liâu chē hóe-chhia lâi Ko-hiông chò lé-pài, chit-khoán cheng-sîn hō͘ góa khim-phòe.

Chi̍t-kang, góa sim-chêng hoaⁿ-hí, siūⁿ-beh khah-chá khì kàu-hōe, chiū khà-tiān-ōe kā a-bú mn̄g: “Beh chia̍h chá-tǹg–bô? Bé chi̍t-lia̍p hām-bah-kap1 hó-bô?” Chú-ji̍t soah, kàu-hōe chí-moāi kóng goán a-bú ná chia̍h chá-tǹg ná lâu-ba̍k-sái, lāu-bú kâng kóng goán chă kiáⁿ kú-tn̂g-í-lâi m̄-bat bé mi̍h-kiāⁿ hō͘ i chia̍h, I sī ná chia̍h ná kám-siā Chú, piⁿ-á ê lâng mā hō͘ i kám-jiám it-ti̍t lâu ba̍k-sái, koh kā-góa kóng: “Lí khòaⁿ lí gōa put-hàu, liân che chiah kan-tan ê tāi-chì lín a-bú iā ē-tàng khàu kah án-ni?” Góa mā pháiⁿ-sè kah ba̍k-sái kâⁿ ba̍k-kîⁿ, che choân-lêng ê Chú ē-tàng hián-lêng, iōng kan-tan ê tāi-chì, to̍h ē-tàng hō͘ lâng kám-tōng, chin-chiàⁿ chi̍t-lâng sìn Chú, choân-ke lóng bông-hok, Chú ēng kāng-khoán ê thāi-tō͘ tùi-thāi múi chi̍t-ê lâng (Ê-hu-soh 6:9).

Siōng-tè tī lán sin-siòng ê chok-ûi m̄-sī beh hián-sī lán gōa gâu, sī beh chèng-bêng Sèng-keng téng-thâu ê ōe, kā Siōng-tè tī lán sin-siòng ê un-tián oa̍h chhut–lâi, kóng chhut–lâi, hō͘ lâng chai. Góa chū-jiân thàu-kòe bûn-jī jīn-bat Chú, khat-bō͘ chhin-kīn I, “To̍k-to̍k tāi-seng kiû I ê kap I ê gī, chiū chiah-ê mi̍h lóng beh sòa hō͘ lín (Má-thài 6: 33).” Góa siūⁿ che Chú chū-iú an-pâi. Góa kap lāu-bú tī kâng kàu-hōe, hiáng-siū sūn-ho̍k pē-bú, beh chiâⁿ-chò kap Chú hap-it, hō͘ sèⁿ-miā ē-tàng ōaⁿ-sin, piàn-hòa, liān-chēng, kap Thiⁿ-Pē ê koan-hē ē lú lâi lú hó.

1 Hamburger, tùi Tân Bêng-jîn si-jîn hia thiaⁿ–tio̍h ê, kám-kak chiok súi-khùi–ê,im-chat koh kāng-khoán pí hôa-gí khah-hó.

我有話要說