Chim-giân ê kám-tōng

Âng Ek-sim

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

Chit-pún gîn-sek chheh-phôe ê Tâi-oân-jī Sèng-keng, sī 2015 nî Tâi-lô-hōe 15 chiu-nî, iau-chhiáⁿ ta̍k-ê chū-iû koan-khoán chō͘-ìn ê chheh. Chhut-pán ē kā koan-khoán chiá ê miâ ìn tī hong-bīn chò kì-liām, hit-chūn kan-nā tan-sûn ê phòe-ha̍p niâ, bô jīm-hô siūⁿ-hoat.

Sū-āu, in-ūi góa ê sèⁿ Âng, khiā tī koan-khoán miâ-toaⁿ ê tē-it-ê, in-ūi chit-ê kî-iân, hō͘ góa tek-pia̍t tin-sioh kah chit-pún Sèng-keng ê iok-hōe. Sam-put-gō͘-sî ē the̍h lâi hian-hian-leh, tòng-chò liān Pe̍h-ōe-jī ê kàu-châi, bóe-chhiú koh ū kàu-hōe ê chí-moāi sàng góa Hàn-Lô-pán ê, só͘-í góa ê Tâi-gí Sèng-keng lóng-chóng ū 3 pún, ū siáu bô?

Góa tha̍k Pe̍h-ōe-jī Sèng-keng“Chim-giân”, kúi-pái-á liáu-āu, ū chi̍t-kang Sèng Sîn kám-tōng, ah! Siōng-tè ê gí-giân ài iōng chim–ê, ài chiah chhin-bi̍t, ài chim-chiok su-khó Siōng-tè só͘ beh thoân-ta̍t ê tì-hūi. Goân-lâi ài oa̍h-chhut Sèng-keng ê chin-lí, lán ta̍k-kang siū sè-kan ù-jiám, sim hō͘ eng-ia jia-khàm, lán ài khò Siōng-tè ê khé-sī chiah ū hoat-tō͘ lâi kiat-chēng.

Kā Siōng-tè sàng lán ê bó-gí tha̍k chhut-siaⁿ, m̄-nā kám-tōng ka-tī, chiū Siōng-tè khòaⁿ–lâi, chai-iáⁿ lán ū leh kā tin-sioh i chhòng-chō ê pó-bu̍t, só͘-í kap Chú ê kī-lî lú-lâi lú-kīn, kap I ê koan-hē lú óa, hoân-ló mā lú-lâi lú-chió, in-ūi í-keng kau-thok hō͘ bān-kun ê Chú-cháiⁿ-chiá.

Chim-giân” lóng-chóng 31 phiⁿ, tú-hó chi̍t-kang chi̍t-phiⁿ, khai chi̍t-tiám-á sî-kan, siu-sêng sī chi̍t soaⁿ-phiâⁿ, che sī góa tâu-chu ê hāng-bo̍k-tiong, î-it chi̍t-pái ū thàn–ê! Tùi í-chá siáⁿ-mih lóng bô kan-nā chhun chîⁿ, kàu taⁿ siáⁿ-mih lóng ū kan-nā bô chîⁿ ê khám-chām! Ta̍k-lâng ê tì-hūi, koan-tiám, phòaⁿ-toàn, lóng bô-kâng, kāng-khoán chi̍t-pún-chheh tit–tio̍h ê khé-sī mā bô-kâng. Kóng chèng-keng–ê, Hôa-gí bûn-giân-bûn kap Tâi-gí hàn-lô pán ê Sèng-keng góa chin-chiàⁿ tha̍k-bô, mā-sī koh ài hoan-thâu lâi kiû-chèng Pe̍h-ōe-jī.

Tiáⁿ liān gîn
Lô͘ liān kim
To̍k-to̍k Siōng-tè liān lâng-sim
Tì-hūi khah hó tio̍h n̂g-kim

Chē-chē chîⁿ iā put-gī
M̄ -ta̍t chió-chió chîⁿ ū kong-gī
Gōng-lâng chhùi thó͘ gû-gōng
Khui-chhùi khí oan-ke
Tì-hūi ê chi̍h kóng chai-bat
Ē hō͘ khì soah

Gōng-kiáⁿ hō͘ pē hoân-ló
Sī pē ê chai-hō
Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ pē hoaⁿ-hí
Thiaⁿ pē ê kàu-tok

Gōng-kiáⁿ hō͘ bú iu-khó͘
Khòaⁿ-khin lāu-bú
Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ bú kà-sī
Àⁿ hīⁿ-khang tī tì-hūi ê ōe

Ióng-kiāⁿ sī siáu-liân-lâng ê êng-kng
Pe̍h-thâu-mn̂g sī lāu-lâng ê thé-bīn

Chhù tùi tì-hūi lâi khí-chō, kiàn-li̍p tùi chhong-bêng lâi kiàn-li̍p. Tì-sek sī pâng-keng, chhiong-boán ta̍k-hāng ê pó-pòe. Chim-giân lóng té-té ê ōe-kù, m̄-koh sim-lāi put-sî ē tōa-tōa-ê iô-chhoah, bē tńg-oan se̍h-kak ū-kàu chin-si̍t. Chit-má ê siā-hōe, giân-lūn, kóng-ōe tiāⁿ-tiāⁿ ū lí to̍h beh hông sí ê kám-kak, kú mā-ē thiám, só͘-í bih tī Chim-giân ōe-gí lāi, bián-hùi sé chi̍t-thoaⁿ thâu-khak SPA, chhùi lim chi̍t-poe kam-tiⁿ ê ka-pi sī jîn-seng siōng hēng-hok ê hiáng-siū.

 

我有話要說