Chhin-kīn Chú ê Chhau-liān (親近主的操練)

34

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)


Âng Ek-sim

Thàu-chá 6 tiám lí khùn-chhíⁿ bē? 7 tiám leh? Ū–ê sī khùn kah ji̍t-thâu pha̍k kha-chhng chiah khí–lâi, ū–ê phah-phú-kng to̍h chhíⁿ–ah, khai-sí chi̍t-kang bô-êng chhih-chhih kui-lu̍t ê seng-oa̍h. Góa 7 tiám khí–lâi tha̍k Sèng-keng, ah lí leh? Bián tio̍h kiaⁿ, ū lâng 6 tiám to̍h khai-sí tha̍k ah.

Sui-jiân góa sī chá-chá-khí ê lâng, mā ài keng-kòe 1 lé-pài chiah thang sek-èng, m̄-chai ē tàng tha̍k gōa-kú? Hó-ka-chài ū kian-chhî, put-ti-put-kak í-keng beh chi̍t-tang–ah, ki-iân nā kàu chū-jiân ū chhiau-oa̍t ka-tī liāu-sióng bē-kàu ê kái-piàn, bo̍k-koài chí-moāi kóng sìn Ki-tok sī Siōng-tè leh kéng-soán lán, m̄-sī lán kéng Siōng-tè neh!

Goán a-bú sī tha̍k thàu-chá 6 tiám ê, chiap-sòa khai-sí tī soāiⁿ-á-hn̂g kui-kang ê khang-khòe, ū sî chhù-piⁿ nā khì tàu-saⁿ-kāng, to̍h ài khì thè-in tàu-bán lián-bū, ū-sî lâng kiò chò mi-sit-a kang, koh khó khut-té lia̍h hî-á, seng-oa̍h chin chhiong-si̍t koh ū khùi-la̍t. I kóng nā thiám to̍h hiòng Siōng-tè kî-tó chioh khùi-la̍t, tiān-tî to̍h koh ū tiān–ah, che un-tián pâi ê ho̍k-bū lóng bián-hùi ê, gŏa chán leh!

Sui-bóng góa m̄-chai lín án-chóaⁿ tha̍k-keng, m̄-koh goán sī 3 ê lâng chi̍t-cho͘ iōng LINE sòaⁿ-téng kûn-cho͘ thong-ōe tha̍k-keng. Goán kàu-hōe kā kui-nî thàng thiⁿ ê thêng-sū lóng pâi hó-sè, ta̍k-kang àn chìn-to͘ chhau-liān, goán kiò “C3 tha̍k-keng” (Má-thài18:20, “Bô-lūn siáⁿ-mih só͘-chai ū 2,3 ê lâng hōng Góa ê miâ chū-chi̍p, Góa mā ē kah in tông-chāi.” ).

Hō͘ kàu-hōe ê hiaⁿ-tī chí-moāi, hō͘-siong kiong-èng iúⁿ-chhī, tèng-kin tī Siōng-tè ê ōe-gí, sèⁿ-miā kah Sîn sio kiat-liân, ki-thé hō͘-siong chiàu-èng, sêng-tióng, chiâⁿ-chò koàn-liān ê bûn-tô͘, siâng-sî hiáng-siū hông tòa-niá kah ha̍k-sip tòa-niá pa̍t-lâng ê chhau-liān, choa̍t-tùi bē pàng lâng chū-seng chū-bia̍t.

Hūn-tūn sè-kài ê bê-hek sī bû-só͘-put-chāi, lán tû-liáu sin-thé kiān-khong í-gōa, sim-lêng ê chiàu-hō͘ sī choa̍t-tùi iàu-kín, khòaⁿ ē tio̍h ê bē khióng-pò͘, he khòaⁿ-bē-tio̍h ê o͘-àm koân-sè khah khióng-pò͘, só͘-í ta̍k-kang ê C3 tha̍k-keng sī goán kàu-hōe ê thoân-thóng kah chhau-liān.

Thàu-chá 7 tiám chi̍t kàu, sûi-lâng chū-tōng chiūⁿ sòaⁿ-téng, chiàu sūn-sū kò-jîn seng kî-tó, chhin-kīn Chú ê lêng lâi-kàu goán ê bīn-chêng, hoat chū lōe-sim ê o-ló kah kám-siā Chú.

Tē-jī pō͘, “Chiàu kin-á-ji̍t ê chìn-tō͘, seng lûn-liû chi̍t-lâng chi̍t-chat tha̍k chi̍t-lûn”.

Tē-saⁿ pō͘, “Tē-jī lûn ê tha̍k-keng, khòaⁿ kò-jîn beh tha̍k tn̂g, tha̍k té͘, sûi-chāi–lí”.

Tē-sì pō͘, “Hun-hióng kin-á-ji̍t tha̍k ê keng-chat lāi-té, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lán ê Siōng-tè sī siáⁿ-mih khóan ê Sîn? Ā-sī siáⁿ-mih khóaⁿ ê Chú? “

Tē-gō͘ pō͘, “Tùi kin-á-ji̍t ê keng-chat-tiong hun-hióng ū siáⁿ-mih bēng-lēng, chin-lí, kàu-hùn, bô͘-hoān, kéng-kài, bián-lē, kià-thok, an-ùi, chek-pī kah èng-iōng”.

Chòe-āu, “Tùi keng-bûn tiong lán ū siáⁿ-mih ē-tàng kám-un ê tāi-chì thang hun-hióng”. Kiat-sok ê sî, chhōa-thâu-ê ài chò kiat-sok kî-tó, chiam-tùi kin-á-ji̍t ê kám-tōng í-kip thè Tâi-oân ê e̍k-chèng kî-tó, thè su-iàu ê lâng kî-tó, kah kám-siā Chú ê kiù-un lîm-kàu ta̍k-lâng.

Sui-jiân kàu-hōe ê kui-tēng siōng-hó tī 30 hun-cheng lāi kiat-sok, goán chi̍t-cho͘ ê kám-tōng tek-pia̍t chē, lóng kóng kah bē siu-soah, it-ti̍t siūⁿ beh kóng, m̄-koh lóng bē chhiau-kòe 50 hun, pēng-bē éng-hióng góa siōng-pan, tian-tó ū chhiong-chiok ê sî-kan chò hó bān-choân ê chún-pī, ta̍h-tio̍h khin-sang khoài-lo̍k ê kha-pō͘ chhut-mn̂g.

Ta̍k-kang thàu-chá ê “sé-náu” SPA, sī kò͘-náu ê pó-ióng-phín, sī m̄ sī iâⁿ-kòe só͘-ū ê it-chhè? Kî-si̍t khí-thâu góa lóng sa bô, tha̍k kòe mā m̄-chai leh tha̍k siáⁿ, tùi Siōng-tè ê jīn-bat sī chit-tiuⁿ pe̍h-chóa, m̄-koh thiaⁿ kî-thaⁿ nn̄g-ê lâng ê hun-hióng liáu-āu, chóng-sǹg khah chheng-chhó, -koh mā-sī hoe-hoe, pit-kèng góa m̄-sī sè-hàn tō sìn Chú ah-sī ka-têng sìn Chú ê, bē-hiáu sī eng-kai–ê.

Che to̍h sī C3 tha̍k-keng ê cheng-chhóe, sìn-gióng 30 tang chhōa sìn-gióng 5 tang–ê kah góa chit-ê choân-sin–ê, thàu-kòe i-ê kái-soeh hō͘ góa koh-khah jīn-bat Sèng-keng ê pōe-kéng. Ta̍k-lâng ê tì-hūi bô-kâng, su-iàu hō͘-siong ha̍k-sip ê bô͘-hoān kah chhau-liān, chin-kín góa mā liáu-kái keng-chat ê tiōng-tiám.

Tī Chú lāi chiap-siū chin-lí ê sé-lé, hiáng-siū pe̍h-pe̍h tit-tio̍h ê hok-im, in-ūi ū C3 ê chhau-liān, koh tī sió-cho͘ oa̍h-tāng, thiaⁿ kiàn-chèng, khòaⁿ-lâng poa̍h-tó, khòaⁿ-lâng heng-khí, lâi-lâi khì-khì, kín-sīn “to̍k-to̍k Siōng-tè liān lâng-sim” ê kà-sī.

Góa koan-chhat tōa-pō͘-hūn Tâi-oân-lâng ê ka-têng bô oa̍t-tho̍k ê koàn-sì, khòaⁿ-tio̍h chheh lú chheh, jīn-ûi sī beh khó-chhì chiah ū su-iàu tha̍k, sīm-chì ū–ê lâng lî-khui ha̍k-hāu liáu-āu, kui-sì-lâng m̄-bat koh bong kòe chheh, nā thiaⁿ-tio̍h beh tha̍k-chheh, kha-té boah-iû khí-kha soan, kiaⁿ kah m̄-káⁿ lâi kàu-hōe. Ńg-bāng Chú ê kiù-un lîm-kàu m̄-bat hok-im ê lâng, hō͘ Tâi-oân chá-chá chiâⁿ-chò hok-im ê kok-thó͘.

我有話要說