Peh-Soaⁿ ê lâng

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

N̂g Siáu-ûn

Ji̍t-kng chiò bē ji̍p lâi ê sió -lō͘
Hio̍h-á cha̍h bē tiâu ê chi̍t chūn hō͘
Lō͘-kô͘-môe-á hāⁿ bē kòe tio̍h kah kha kô͘
Poa̍h-tó ê lâng kian-chhî peh-soaⁿ
Lah-sap ê sin-khu ū thó͘-tē ê khì-bī
Kiâⁿ kòe chhiū-nâ
Kng-sòaⁿ chha̍k-ba̍k

我有話要說