Si 詩

尤羅伯詩篇50篇15節之講道篇。

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

陳俐雯
Si sī ho͘-khip
Jī sī ji̍t-iā ê soân-lu̍t
Chi̍t-kang chi̍t-kang lia̍p-chek sòe-goa̍t ê si-chip
詩是呼吸
字是日夜的旋律
一工一工粒積歲月的詩集

Si sī sim-chêng
jī sī phah-ka-la̍uh ê kì-tî
Chi̍t-jī chi̍t-jī siá chhut sng-tiⁿ ê kò͘-sū
詩是心情
字是拍交落的記持
一字一字寫出酸甜的故事

Si sī ài-jîn
Jī sī che̍k-bo̍k ê àm-bé
Chi̍t-siaⁿ chi̍t-siaⁿ sio-lō hi-bî ê sim-chiâⁿ
詩是愛人
字是寂寞的暗碼
一聲一聲燒烙稀微的心情

Si sī lêng-hûn
jī sī kng ê sek-liāu
Chi̍t-pit chi̍t-pit chng-thāⁿ ióng-khì ê kng-iāⁿ
詩是靈魂
字是光的色料
一筆一筆妝娗勇氣的光焱

我有話要說