少女情懷

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

Ko Ka-hui

A-hong sī chi̍t ê ài chò-bāng ê siàu-lú, sī ko-tiong-seng, in pē-bú tùi i chin hó, bô kā i sok-pa̍k. Siūⁿ beh chham-ka siáⁿ mi̍h oa̍h-tāng i ka-tī koat-tēng tō hó, chí-iàu m̄-sī pháiⁿ tāi-chì, in pē-bú lóng ē chi-chhî.

A-hong i koh chiâⁿ iù-khí, m̄-koh i siūⁿ beh 20 hòe tō kiat-hun! I siūⁿ beh chhōe chi̍t-ê bē sàn-chhiah, m̄-koh mā m̄-bián jōa pù-jū ê cha-po͘-lâng, ē-tàng óa-khò tō hó ah!

Tī ko-tiong chhut-gia̍p bô jōa kú, i kóng siūⁿ beh kè hō͘ chi̍t-ê bē saⁿ ê A-hông, kóng chit-ē cha-po͘-lâng sī i bāng-tiong ê chêng-jîn. A-hong kap A-hông chiah se̍k-sāi 6 kò-goe̍h niâ, tō án-ne jīn-tēng, koh kā A-hông kóng chiah-ê ōe, hāi i soah chhoah-chi̍t-tiô, tō kā ìn kóng: “Lán seng chò-hóe khòaⁿ-māi, tán lán khah se̍k-sāi chiah lâi kóng beh kiat-hun ê tāi-chì, hó bô ?” A-hong thiaⁿ-tio̍h A-hông án-ne kóng, siūⁿ siūⁿ leh, mā chin ū lí-lō͘, tō kā ìn hó.

In chò-hóe bô jōa-kú, chha-put-to 1,2 kò goe̍h, tō khai-sí teh oan-ke ah! Sī ūi-siáⁿ-mi̍h oan-ke leh? In-ūi A-hông kóng nā beh chò i ê bó͘, tō ài thiaⁿ i ê, sūn i ê ì, mài kā i nāu, tī hiah teh chau-that. M̄ -koh A-hong i sī chi̍t-ê chin ū siūⁿ-hoat ê lâng, m̄-kam-goān bô chú-tiuⁿ gōng-gōng thiaⁿ i ê ōe, tō chhiāⁿ-chhiāⁿ khì-phuh-phuh, tī hia kóng ūi-siáⁿ-mi̍h it-tēng ài thiaⁿ i ê?

A-hong chit chióng siūⁿ-hoat, m̄-bián kóng, bô-jōa-kú in tō hun-khui ah! A-hong mā bô oàn-thàn, siūⁿ kóng koh chhōe pa̍t-lâng tō hó, m̄-biàn bián-kióng ah! M̄ -koh chit sî i ê siáu-lú bí-bāng sǹg chhùi chi̍t pòaⁿ ah! In-ūi i kin-nî tō beh 19 hòe, lî beh kiat-hun 20 hòe ê nî-kí koh chhun 1 tang nā-tiāⁿ.A-hong i bô sí-sim, in pêng-iú kā siāu-kài chi̍t-ê phiau-phiat koh chin gâu siá Tâi-gí-bûn ê bó-gí lāu-su A-chúi-á hō͘ i.

A-hong chi̍t khòaⁿ-tio̍h A-chúi-á, tō saⁿh–tio̍h ah! I sim-lāi teh siūⁿ, chit tàu góa eng-kai bô khòaⁿ m̄-tio̍h lâng ah! Góa beh kè–i! Ah, chit siaⁿ hāi–ah! Kan-taⁿ khòaⁿ A-chúi chi̍t bīn niâ, tō siūⁿ beh kè hō͘–i, koh lâi in ē ū siáⁿ-mi̍h chhiò-khoe-tāi, lán kè-sio̍k kā khòaⁿ–lo̍h-khì!

“A-chúi lí hó! Góa sī A-hong.” A-hong kóng kah chin pì-sù.

“Góa ū thiaⁿ-tio̍h lín pêng-iú kóng, lí sī chin ū siūⁿ-hoat ê chŏ͘-gín-á, góa him-sióng o͘ !” A-chúi kā A-hong o-ló kah tak-chí!

“Án-ne o͘! To-siā–lí lah! Lí mā bē-bái, seⁿ chò iân-tâu, lâng koh chin chhù-bī, jî-chhiáⁿ koh sī chi̍t-ê ē-hiáu siá Tâi-bûn ê lâng, góa kah-ì!” A-hong kóng chhut i ê ài-ì hō͘ A-chúi thiaⁿ.

“Ai ah! Lí mā seⁿ-chò chin ko͘-chui lah! Lán tō hō͘-siōng chiàu-kò͘ o͘!” A-chúi kóng kah bî-bî-á chhiò.

“Hó, bô-būn-tê ah!” A-hong bî-bî-á chhiò, i teh siūⁿ: “Án-ne góa bô khòaⁿ m̄-tio̍h lâng khì.”

Chit siaⁿ hó chhiò ah! A-hong lia̍h chúⁿ kóng siòng-tio̍h chi̍t-ê hó-ang, m̄-koh i m̄-chai A-chúi chin-chiàⁿ ê siūⁿ-hoat sī siáⁿ.

A-hong kap A-chúi chò-hóe ê sī-chūn chin tiⁿ-bi̍t, koh ē sio-chio khì hái-piⁿ chhit-thô, koh khì chia̍h hó-liāu–ê. A-chúi mā chin tāi-hong chhiáⁿ i bē-chió chîⁿ ê tōa-chhan, 2 ê lâng ē-tàng kóng sī hó kah khò͘ thâu kat sio liâm.

Góa thâu-tú-á kóng-kòe, A-chúi sī chi̍t-ê chin gâu siá Tâi-bûn ê lâng, A-hong kî-si̍t ū khòaⁿ-kòe i siá ê té-phiⁿ siáu-soat, koh jīn-ûi chin hó khòaⁿ–leh! Ū chi̍t phiⁿ, siá-tio̍h i kap in a-pah teh thó-lūn kám beh seng-ha̍k ê tāi-chì. A-chúi teh khó-lū, m̄-koh kiaⁿ bē chhut-gia̍p lah! Só͘-í hit ê sî-chūn tō bô koh tha̍k, kè-sio̍k siá i ê bûn-chiuⁿ, chò i ê Tâi-gí lāu-su lo̍h!

A-hong chin ài chò-bāng, ta̍k-piàn tha̍k-tio̍h A-chúi ê bûn-chiuⁿ, m̄-sī chhiò-hai-hai, bô tō-sī teh beh háu–chhut-lâi. I chin khim-phòe A-chúi siá Tâi-bûn ê kong-le̍k, ē-tàng chi̍t-ê-á hō͘ i hoaⁿ-hí, chi̍t-ê-á koh oàn-chheh khì–lâi! Tha̍k liáu A-chúi siá ê siáu-soat, A-hong koh jú kah-ì chit ê cha-po͘-lâng ah!

Ū chi̍t kang iok tī chhan-thiaⁿ beh chia̍h-pn̄g ê sî, A-chúi kóng i khì piān-só͘ chi̍t–ē, tán–leh tō tńg–lâi. Kiat-kó A-hong siūⁿ kóng hó-sńg, tō tòe teh A-chúi ê āu-piah khòaⁿ-māi. Ah, A-hong chit-siaⁿ chôaⁿ khòaⁿ kah gōng–khì. A-chúi teh chim chi̍t ê cha-bó͘-gín-á, koh kóng: “Góa ài lí, mê-nî tō beh kā lí chhōa ji̍p-mn̂g, lí m̄-bián hoân-ló.” A-hong khòaⁿ-tio̍h chit bō͘, i ê loān-bāng lóng chhùi–khì ah! Mā chiok siūⁿ-khì–ê, siūⁿ kóng i sī siáⁿ-mi̍h sī-chūn koh kau lēng-gōa chi̍t–ê, bô chia̍h-pn̄g tō lî-khui chhan-thiaⁿ.

A-chúi tńg-khì goân-pún beh chia̍h-pn̄g ê hit toh, hoat-hiān bô khòaⁿ-tio̍h A-hong, i teh siūⁿ: “Chhám–ah! Tāi-chì piak-khang ah! Sī-m̄-sī A-hong chai-iáⁿ siáⁿ ah?” A-chúi tō kóaⁿ-kín khà tiān-ōe hō͘ A-hong, A-hong lóng bô beh kā chiap! Chit siaⁿ tāi-chì tōa-tiâu lo̍h!

A-hong chiok siong-sim lâi lî-khui, i m̄-káⁿ siong-sìn A-chúi kèng-jiân kā i khi-phiàn, kā i tòng-chò gōng-á, kā i phiàn kah lin-long-se̍h. A-hong chiok khì, i koat-tēng beh ka-tī seng-oa̍h tō hó, tō sǹg kóng bô kè-ang, mā bô siáⁿ iàu-kín ah! I beh chò siōng-hó ê ka-tī, bô ài koh hō͘ lâng pa̍k-tiâu–leh!

A-hong i siong-sìn khò ka-tī, m̄-bián óa-khò pa̍t-lâng, mā ē-tàng ū chi̍t phìⁿ-thiⁿ!

我有話要說