228 Khé-èng-bûn 228 啟應文

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:鄭良光

khé:Bí-lē Tâi-oân, Siōng-chú só͘ sù.
啟 :美麗台灣,上主所賜。
Èng : To-goân bûn-hòa, sī Chú ì-ài.
應 :多元文化,是主意愛。

Khé : 1947 tùi “chó͘-kok” ê kî-thāi,
啟 :1947 對「祖國」ê 期待,
Èng : Tī 228 ōaⁿ-lâi chhèng-chí ê sat-hāi.
應 :Tī 228換來銃子 ê 殺害。

Khé : Pe̍h-sek khióng-pò͘, kài-giâm-lēng, kok-gú-chèng-chhek sòa leh lâi!
啟 :白色恐怖、戒嚴令、國語政策 sòa 咧來!
Èng : Su-sióng Khòng-chè, Gú-giân Tô͘-sat, jîn-bîn pi-ai!
應 :思想控制、語言屠殺,人民悲哀!

Khé : Pē-bú Gú-giân, Chó͘-sian Bûn-hòa, kiáⁿ-sun -chai!
啟 :爸母語言、祖先文化,囝孫毋知!
Èng : Ka-chài! Siū-siong ê lô͘-tek I bô at-tn̄g.
應 :佳哉!受傷 ê 蘆竹伊無 at 斷。

Khé : Beh hoa ê teng-hóe.
啟 :Beh hoa ê 燈火,
Èng : I bô pûn sit, it-tt kàu kong-gī koh lâi.
應 :伊無 pûn 熄,一直到公義 koh 來。

Khé : Chú–a! Kiû Lí kap goán tông-chāi.
啟 :主–a!求祢 kap 阮同在!
Èng : Siōng-chú kok-tō͘ gú-giân pêng-téng, saⁿ-chhin saⁿ-ài.
應 :上主國度語言平等、相親相愛。

Chê siáⁿ : Goān chhòng-chō bān-mh ê Siōng-chú Siúⁿ-sù kong-gī, hô-pêng, jîn-ài ê chéng-chí, hō͘ goán chò-hóe lâi chai.
齊聲 :願創造萬物 ê 上主賞賜公義、和平、仁愛 ê 種子 hō͘ 阮做伙來栽。

我有話要說