好種 m̄ 傳,歹種 m̄ 斷!Hó-chéng m̄-thn̂g, pháiⁿ-chéng m̄-tn̄g.

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:李南衡

每禮拜日,王阿媽 chhōa 怹厝裡 ê 人入來,kā 小小 ê 禮拜堂占一角去:大子大新婦、二子二新婦、三子三新婦,kah 兩个 khah 大漢 ê 孫仔,攏總九个人,另外六个細漢孫先 chhōa 去主日學,大大細細 15 个人,不只 á 引人注目。Chit-ê 場面三四年來攏無斷過。前年王阿媽蒙主恩召了後,大子大新婦猶有來禮拜,二子二新婦聽講是搬去新竹罕得轉來,三子三新婦若像愈來愈少看 tio̍h in ê 形影。孫仔輩 mā 干單 chhun 大子 ê 後生 kah in 父母來作禮拜。有一工禮拜了,講起王阿媽一家,khah 有歲 ê 林長老幌頭講:「好種 m̄ 傳,歹種 m̄ 斷!(Hó-chéng m̄-thn̂g, pháiⁿ-chéng m̄-tn̄g.)。」逐个你看我、我看你,無人講啥。過一下仔 40 外歲 ê 劉執事開喙問講:「林長老,你講好種 m̄-thn̂g,m̄-thn̂g 是啥物意思?」林長老解說:「M̄-thn̂g tio̍h 是 m̄-thoân、無繼續傳落去。」Khah 無仝 ê 是 chit 字「傳(thoân)」字佇 chit-ê 所在 tio̍h 讀作 thn̂g,發音若像食糖仔 hit 字「糖」。

一个少年兄弟問林長老講:「『歹種 m̄ 斷』是啥意思?」林長老講:「歹種一代 tio̍h 夠額。所以若有一對無真好 ê 父母生 tio̍h 誠優秀 ê 子女,人會講好佳哉︰歹竹出好筍。Khah 會 hō͘ 人感覺遺憾 ê 是:歹種 m̄  斷。」林長老講,頂日仔新聞才報導講,李董事長 ê 大子佇 in 公司作總經理,有一工講 beh kā 幾若冬 ê「小三」正式 chhōa 入門,tio̍h 去 chhōe in 老父,講一大堆理由,希望老董事長會 tìm 頭。伊千錯萬錯無應該 chhōa「小三」趙小姐做伙去,佇老董事長躊躇規晡,才講 chhōa 第二个若像無啥好 ê 時,萬錯億錯趙小姐無應該插喙講:「董事長你 to̍h 會使 chhōa 三个,是按怎你 ê 後生 bē 使 chhōa 兩个?」Chit 聲踏 tio̍h 李董事長 ê 疼腳,老董事長 tǹg 桌仔、大聲喝講:「妳 kă 出去!妳永遠 bē 使正式踏入阮李家的大門!」無偌久以前新聞有報導講李總經理 beh chhōa 第三个。一位姊妹感慨講:「Chit-ê 李總經理 mā 實在真 m̄ 是款!」林長老講,khah m̄ 是款 ê 是李董事長 ê 大孫李經理,西洋人講結婚了七年會癢,李經理才結婚三年 niā-niā,tio̍h kā in 老父李總經理講伊 beh chhōa 第二个。李總經理無應半句,阿公老董事長聽了 mā 恬恬無出聲。

一位少年執事問講,老董事長是按怎聽了恬恬無出聲?林長老才大聲笑出來講,伊無恬恬,無是 beh 出啥物聲?敢會使搧家己 ê 喙 phóe 大聲罵講:「歹種 m̄ 斷」咧!

「好種 m̄ 傳,歹種 m̄ 斷!」已經真少聽人講 ah,若是有 khah 濟歹款 ê 台灣人出現,chit 句台灣俗語可能猶會 k oh 流傳一站仔。

我有話要說