Kak-chhíⁿ ——74th 週年228祭

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:A-Koan(落/làu 台語─瑞士 ê 台語社社員)

1
Lâi kah Sūi-sū chiah hoat-kiàn
Lâng kóng bú-gí hiah chū-jiân
Chèng-sek tiûⁿ-só͘ iōng hong-giân
Chū-sìn chū-chāi m̄-kiaⁿ tián
2
Sì-chióng koaⁿ-ōe lóng iú-siān
Hō͘-siong chun-tiōng khòaⁿ-hiān-hiān
Bûn-hòa té-tì chiâⁿ ióng kiān
Ū-sim pó-chûn ì-chì kian
3
Khòaⁿ–tio̍h hō͘ góa chiok him-siān
Chóaⁿ-iūⁿ Tâi-gí chiah khó-liân
Nā kóng nn̄g-kù lâng to̍h siān
Kiò lán mài làu tē-jī piàn
4
Chōe-khoe chiàⁿ-sī hit-kho͘ chhia-lián
Khióng-pò͘ thóng-tī sū-hui tian
Chho͘-chhân pek-hāi sí bān-chhian
Hiong-chhiú ba̍k hoeh choân chhàu-hiàn
5
Sé-náu jîn-bîn tōa pián-sian
Su-sióng khòng-chè ì-tô͘ hián
Háⁿ lín Tâi-gí siōng pi-chiān
Gí-giân tô͘-sat kā chi̍h chián
6
Tâi-oân-lâng m̄-thang kek thian-thian
Bô-khoàiⁿ gûi-ki chāi gán-chiân
Chá-ji̍t kak-chhíⁿ lâi kái-piàn
Tâi-bûn tì-hūi thoân bān liân

我有話要說