Vû-liau-kô 烏料哥

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

記錄:陳慕真

這首客家唸謠是由屏東縣長治鄉長興村邱坤源先生提供

Vû-liau-kô, vû-sò-sò. 烏料哥,烏趖趖
Ǹg-e ngiù-é nó? 你-e 牛-é nó?
Mai-het-lê. 賣 het 了
Chhièn nó? 錢 nó?
Thó-chiá-é ê. 討chiá-é ê
Chiá-é nó? Chiá-é nó?
Kiung-lai-é ê. 降孻-é ê
Lai-é nó? 孻-é nó?
Chóng-ap-é ê.  掌鴨仔 ê
Ap-é nó? 鴨仔 nó?
Sâng-lón ê. 生卵 ê
Lón nó? 卵 nó?
Chú-pûn-ngìn-hak sṳ̍t-het-lê.  煮分人客食 het 了
Ngìn-hak nó? 人客 nó?
Ô-sṳ́-ê. 屙屎 ê
Sṳ́ nó?  屎 nó?
Lìm-chhoi-ê.  淋菜 ê.
Chhoi nó? 菜 nó?
Tá-fâ-ê. 打花 ê.
Fâ nó? 花 nó?
Kiat-chṳ́-ê. 結籽 ê.
Chṳ́ nó?  籽 nó?
Chiâm-yù-ê. 尖油 ê.
Yù nó?  油 nó?
Tiám-fó-ê.  點火 ê
Fó nó? 火 nó?
Phùn-vû-ê. 歕烏 ê.
Tên-chán nó? 燈盞 nó?
Khe-het-lê. Khe-het 了


1.烏料(Vû-liau):客語,烏鶖鳥。這首唸謠把烏鶖鳥擬人化。
2.賣 het:賣掉了。
3.討 chiá-é:娶老婆。
4.降孻 é:生兒子。
5.掌鴨仔:照顧鴨群。
6.尖油:榨油。
7.歕烏:吹息了。
8.Khe-het:摔破了。

廣告/手到心至抄寫本-箴言

我有話要說