Tò͘-sáng: Hō͘ 羅天賀二二八受難者

潘小俠「見證228」影像計畫,台南,羅天賀。羅美枝提老父羅天賀被槍決前保持笑容 ê 相片合影。(攝影/潘小俠,筆者佇 2016台南吳園二二八紀念見證影像展翻攝。)

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:凍露水

淺淺 ê 笑容
是 siáⁿ-mi̍h 款 ê力量
縛 kha 縛手無法度縳 tiâu 你自由 ê 心
無法度恐 hat 你堅強 ê 意志

死亡來 kàu 面前
1 步 1 步
1 步 1 步接近
繼續侮辱你
繼續蹧躂你
你 soah 繼續笑
是 siáⁿ-mi̍h 款 ê 力量
是 siáⁿ-mi̍h 款 ê 力量

久年來 chhōe 無你 ê 消息
Kan-taⁿ chit tioⁿ 發黃 ê 相片
你淺淺 ê 笑容
Hō͘ 我 hiah m̄ 甘 kap 心痛
你淺淺 ê 笑容
Hō͘ 我 koh-khah 堅強
你淺淺 ê 笑容
我 iû-goân 聽 ē tio̍h

Tò͘͘-sáng ,kám 是你 leh 對我笑?
是你知影 chit 張相 tō 是我對你唯一 ê 思念
你 chiah 會笑 kah hiah 歡喜
Siáⁿ-mi̍h lóng m̄ 驚

Tò͘͘-sáng,kám 是你 leh 對我笑?
是你知影 chit 張相 tō 是你我最後 ê 面會
Chhan-chhiūⁿ 阿媽教你 ê 仝款
Lán 做人 ài 有志氣

Che 無聲無說 ê 話
我已經收 tio̍h–ah
Tó͘-sáng,天頂 ê 你
是 m̄ 是 koh leh 笑?
笑我 chit ê gōng 查某 gín-á
已經大漢–ah
現陣 ê 我已經是 6-70 歲查人–ah
相片 ê 你 koh 是 hiah phiau-phiat leh 笑

1條評論

  1. 凍露水您好

    我的朋友是羅天賀先生的孫仔,羅美枝女士的後生,羅女士今馬佇病院治療休養,我為伊朗讀這首台語詩,錄音予伊聽,希望會當安慰著伊。祝福羅女士早日康復。

    嘛分享凍露水您所寫的詩佮羅天賀的故事予逐家,毋知您敢同意阮將音檔製成影片上傳台語世界?

我有話要說