Khû, khû 幾十年,tó, tó 無四月日!

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:李南衡

日本殖民統治台灣進前 ê 清國時代,台灣猶無現代式 ê 學校,關心囝仔教育 ê 家長,集資辦一間私塾(su-sio̍k)、書房(chu-pâng),招集幾個學生、倩一位先生來教漢學。有一位先生教到「島」字 ê 時,看伊那像一隻鳥仔 khû 佇一粒山頂頭,tio̍h 讀作“khû”,囝仔當然攏 tòe 先生讀作“khû”。幾十年後老先生離開,koh 倩一位新 ê 先生來。有一工,讀冊讀到「島」字,先生讀作“tó”,囝仔當然 mā 攏 tòe 先生讀作“tó”。轉去厝裡,囝仔唸冊歌:「海中一粒 tó,tó 上有住掠魚人……」囝仔唸猶未完,in 阿爸聽 kah 真受氣,罵講:「你是 teh 唸啥?冊 the̍h 來我看。你 koh 再唸一遍。」囝仔唸:「海中一粒 tó,tó 上……」老父喝停,「應該讀,海中一粒 khû 才 tio̍h!M̄ 信咱來問阿公。」阿公冊一下提起來 tio̍h 讀:「海中一粒 khû,khû 上有住掠魚人。」

烏白教冊 ê 先生 tio̍h 按怎處理?當然是請伊轉去食家己。先生怨歎講:「Khû, khû 幾十年,tó, tó 無四月日!(Khû, khû kúi cha̍p nî, tó, tó bô sì-gōe ji̍t.)」

Chit 句台灣俗語話 ê 意思是講,一字讀 m̄-tio̍h、抑是一個傳說、觀念傳 m̄-tio̍h,時間一下久,有一工正確 ê 讀法、講法、想法出現,逐個煞顚倒 bē-tàng 接受,正確 ê 顚倒 hông 笑、hông 攻擊。

上簡單 ê 例,一間公司邀請一位專家去上課,伊講:「公司 ê kòe-kè 制度應該按怎按怎。」隨時有人夯手問講:「請問,kòe-kè 制度是啥物?」伊 tio̍h 佇烏枋頂面寫「會計制度」四字。逐個才喘一個大氣:「Ō͘–!伊是講“hōe-kè”制度 là。」

2019年正月初二,中國國家主席習近平重新定調「九二共識」是佇一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國,共同努力謀求國家統一」。馬英九前總統講:「習近平對『九二共識』ê 看法 kah 阮(中國國民黨)有出入。」其實連國民黨幾個頭人 ê 講法 mā 攏有出入、無共識,因為根本無「九二共識」chit 號物件。「九二共識」是講,1992 年非官方台灣 ê 海基會 kah 中國 ê 海協會佇香港會談了 ê 一個「共識」。咱那會講根本無 chit 號物件。Chit 句無中生有 ê 話,是 2000 年中國國民黨政權 beh 落台進前,當時擔任陸委會主委蘇起所發明 ê。Beh 證明無「九二共識」chit-ê 物件上簡單 ê 方法是,去看 1992 年至 2000 年中間 8 年,無論是台灣、香港、中國 ê 報紙雜誌,攏總無「九二共識」chit 句話。這完全是中國國民黨 kah 中國共產黨硬喝出來 ê 白賊話。

Chit 幾年,咱一直老實講無「九二共識」chit 號物件,顚倒 hō͘ 國共兩黨罵咱 teh 破壞台海兩岸 ê 和平。Hō͘ 我想起已經真少人講 ê chit 句俗語話:「Khû, khû 幾十年,tó, tó 無四月日!」

李南衡《那teh褪色的台灣俗語話》(1-2冊 )已經出版,歡迎來交關,做伙進步

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說