Im-ga̍k Ap-á 音樂盒仔

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

文圖:陳俐雯

Phah-khui a̍p-á, soân-lu̍t khin-khin-á pàng-sàng, tang tang tang …… kì-tî tòe-tio̍h im-ga̍k chǹg kòe sòe-goa̍t ê pōng-khang. Hit-tong-sî góa tha̍k kok-hāu-á, chiok ài se̍h chheh-kio̍k, piān-nā kiâⁿ kàu khǹg im-ga̍k a̍p-á hit-khu, he khin-khin-á koh iu-bí ê im-ga̍k siaⁿ chhin-chhiūⁿ sī bê-hûn-khek, piān thiaⁿ, kha-pō͘ tō sûi thêng–lo̍h, ba̍k-sîn chóng-sī ē hō͘ kè-á-téng, hoe-chháu chi̍t-ê phēng chi̍t-ê koh-khah ngá-khì ê chhâ-a̍p-á khan-khì.

Chit-khóaⁿ chhâi-chò ê a̍p-á tī gún hit-ê nî-tāi chiâⁿ sî-kiâⁿ, m̄-bián chia̍h-tiān im-ga̍k mā ē-tàng pàng-sàng, khò kán-tan ki-hâi ê ki-sim. Ki-sim sī chhâ-a̍p-á ê sim-chōng, sī keng-á, im-se kap im-tâng saⁿ-ê pō͘-hūn cho͘-sêng, lòng-tôaⁿ chhut hó thiaⁿ ê im-ga̍k. Im-ga̍k a̍p-á ê hó bái, koan-kiān tī im-se ê phìⁿ-sò͘, tn̂g-té, tāng-liōng koat-tēng im-chit, im-tâng kap chhia-khí éng-hióng im-ga̍k pàng-sàng ê soân-lu̍t, chit-khóaⁿ kā keng-á ká kúi–liàn, chū-tōng ián-chàu im-ga̍k ê a̍p-á, sī ki-hâi kim-siok ê kang-gē tì-hūi. Goân-thâu sī án chi̍t-cho͘ tāng-khoâiⁿ-khoâiⁿ ê kòng-cheng thûi-á siaⁿ, keng-kòe kúi-lo̍h pah-tang ián-chìn lâi–ê, chin-chiàⁿ hō͘-lâng liāu-sióng bē-kàu.

Im-ga̍k a̍p-á lóng sè-kah-ê-á niā-niā, chèng-keng beh khǹg mi̍h-á, khǹg iā bô kúi-hāng, m̄-koh góa chiah cha̍p-thóng-hòe-á, tùi bo̍k-chò ê súi mi̍h-á chāi-lâi tō chiok kah-ì. Ē kì-tit hiàng-sî bô-chîⁿ thang bé, góa sù-siông iōng pàng-o̍h liáu-āu ia̍h-sī hioh-khùn-ji̍t khì se̍h chheh-kio̍k, bo̍k-tek m̄-sī beh-khì khòaⁿ-chheh, sī-beh khòaⁿ ài bē-tio̍h ê im-ga̍k a̍p-á, chi̍t-ê gín-á-lâng tiāⁿ-tiāⁿ tī chheh-kio̍k lōng-liu-lian, kā kui-pâi chhâ-a̍p-á him-sióng soah, im-ga̍k mā lóng thiaⁿ kàu-khùi ah, chiah kam-goān lī-khui.

Ūi-tio̍h beh bé im-ga̍k a̍p-á, chin-chiàⁿ sī khiām-tn̂g-neh-tō͘ teh kòe-ji̍t-chí, pêng-sî-á pē-bú hō͘ góa ê só͘-hùi lóng m̄-káⁿ lām-sám khai, hit-chūn liân siōng ài chia̍h ê sì-siù-á mā lóng séng–khí–lâi, keng-kòe pòaⁿ-tang khah-ke, chîⁿ chóng-sǹg sī khiām kàu-gia̍h ah. Chit-pái, beh-khì chheh-kio̍k ê sim-chêng sī phe̍k-pho̍k-chhéng, chhiūⁿ leh pān hí-sū kâng-khóaⁿ, beh kā ǹg-bāng chiok-kú ê sin-niû-á chhōa tńg–lâi chhù.

Sui-bóng tit-tio̍h chi̍t-ê im-ga̍k a̍p-á m̄-sī siáⁿ-mi̍h thiⁿ-tōa tē-tōa ê tāi-chì, m̄-koh tùi góa chit-ê gín-á lâi kóng sī jîn-seng thâu-pái khiām ū chîⁿ ê keng-giām, thâu-pái ūi-tio̍h chi̍t-hāng mi̍h-á, chiàu kè-ōe kàu sûi-pō͘-á ta̍t-sêng bo̍k-phiau ê keng-kòe, hō͘ chò gín-á-lâng ê o̍h-tio̍h ū「Io̍k」, tiāⁿ-tio̍h ài phah-sǹg, ài jím-sèng kap hù-chhut, che im-ga̍k a̍p-á hó chin-chhiūⁿ ū chiong góa tì-hūi ê keng-á ke pháng kúi-á-liàn, ūi beh kái-koat būn-tê, o̍h-siû mā-tio̍h o̍h-kiù, gín-á-lâng ê to̍k-li̍p-sèng hó chhin-chhiūⁿ ū khah hiòng-chêng hāⁿ chhut chi̍t-kha-pō͘, o̍h kah si̍t-si̍t-á chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t chiàu-khí-kang.

我有話要說