小小的性命鬥士 Sió-sió ê Sèⁿ-miā Tàu-sū

林俊仰

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

Sio̍k-gí kóng “chhit chē peh pê” sī leh hêng-iông gín-á-lâng tōng-chok hoat-tián kap sêng-tióng ê bô-kâng kai-toāⁿ. M̄ -koh tùi A-Lêng lâi kóng, chit ê kòe-têng soah in-ūi cht tiûⁿ ì-gōa ke iân-chhiân kúi-nā pōe ê sî-kan chiah ta̍t-sêng.

A-Lêng sī seⁿ-chò sin-châi chiâⁿ iù-kut, bīn-bô͘-á kài iù-siù ê cha-bó͘ gín-á. Chū i chhut-sì, in pē-bú tō tòng-chò sim-koaⁿ-á leh thiàⁿ-thàng, ǹg-bāng i ē-tàng pêng-an sūn-sū tōa-hàn. M̄-koh, tng i sī tăⁿ móa-goe̍h ê eⁿ-á niā-tiaⁿ, cht jt khùn-tàu ê sî, kui ê bīn bô-sè-jī hō͘ mî-chioh-phōe kah-tiâu–leh. Tán hoa̍t-kak tō í-keng chhùi phīⁿ hoán chí, bô leh chhoán-khùi–ah! Sui-bóng kóaⁿ-kín sàng khì pēⁿ-īⁿ kip-kiù, -koh in-ūi bô-khùi siuⁿ kú, tì-sú náu sîn-keng siong–tio̍h, āu–jt khó-lêng ē piàn-sêng Náu-sèng Bâ-pì. Chit chân tāi-chì kái-piàn in kui-ke-hóe-á ê jîn-seng.

Goân-té kiān-khong ê cha-bó͘-kiáⁿ hiông-hiông piàn-chò sin-sim-chiòng-gāi-chiá, chit-khoán tá-kek hō͘ in chiâⁿ lī-keng. Put-jî-kò in -goān khin-ī hòng-khì, A-Lêng ê pē-bú liōng-chá tō kā sàng khì chá-liâu tiong-sim chiap-siū choan-gia̍p ê ho̍k-kiān.

俗語講「七坐八爬」是咧形容囡仔人動作發展佮成長的無仝階段。毋過對阿綾來講,這个過程煞因為一場意外加延延幾若倍的時間才達成。

阿綾是生做身材誠幼骨,面模仔蓋幼秀的查某囡仔。自伊出世,𪜶父母就當作心肝仔咧疼痛,向望伊會當平安順序大漢。毋過,當伊是今仔滿月的嬰仔爾定,一日睏晝的時,規个面無細膩予棉襀被蓋牢咧。等發覺就已經喙鼻反紫,無咧喘氣矣!雖罔趕緊送去病院急救,毋過因為無氣傷久,致使腦神經傷著,後日可能會變成腦性麻痺。這層代誌改變𪜶規家伙仔的人生。

原底健康的查某囝雄雄變做身心障礙者,這款打擊予𪜶誠離經。不而過𪜶毋願輕易放棄,阿綾的父母量早就共送去早療中心接受專業的復健。

In-ūi A-Lêng ê náu-sîn-keng siū-siong, tì-tio̍h sin-khu poàn-sūi, mài-kóng siàu-siūⁿ ta̍h chi̍t kha-pō͘, tō liân siang thúi mā oh chhun-kiu.

Ūi-tio̍h ē-tàng sūn-lī o̍h kiâⁿ, A-Lêng tio̍h sam-put-gō͘-sî bán kha-kin, chhēng kiáu-chèng-ê kò͘-tēng kha-ba̍k. Chit khoán kòe-têng tùi iáu-koh hiah sè-hàn ê i sī chiâⁿ bē-kham-tit ê chiat-bôa, tiāⁿ-tiāⁿ tō ná kiâⁿ ná háu. Án-ne ê ōe-bīn in pē-bú khoàⁿ ji̍p gán lāi ba̍k-sái lâu tī sim lāi. Chóng–sī, m̄-koán sim-thâu gŏa-nī–á m̄-kam, mā bē-tàng siuⁿ-kòe nńg-sim, iû-goân ài put-sî kā kó͘-lē hō͘ i khéng-tēng kap sìn-sim.

Keng-kòe chē-chē tang ê liān-si̍p, goân-pún bē-hiáu khiā, chhut-ji̍p lóng ài chē lûn-í ê A-Lêng, kàu bé-á ē-sái thuh koái-á tau̍h-tau̍h-á kiâⁿ beh cha̍p gōa bí–loh! Ta̍k-ê lóng ūi-tio̍h in kui-ke-hóe-á lâi hoaⁿ-hí.

Hiān-chú-sî, A-Lêng sī jī-cha̍p-thóng-hòe ê ko͘-niû-á ah, in-ūi a-pâ a-bú ê pôe-phoāⁿ koh-ū ka-tī ê kian-chhî, sui-jiân hêng-tōng koh ū chiâⁿ-chē só͘-chāi bô-hong-piān, m̄-koh í-keng ē-sái chò bē-chió chhiau-kòe i chìn-chêng siū-tio̍h hān-chè ê tāi-chì, sīm-chì ē-tàng pang-chō͘ pí i koh-khah jio̍k-sè ê lâng. A-Lêng khek-ho̍k jîn-seng chióng-chióng lân-koan, hit-lō ì-chì kah kian-kiông khó-pí sèⁿ-miâ tàu-sū ê cheng-sîn kâng-khoán, khak-si̍t sī chèng-lâng ha̍k-si̍p siōng-chán-ê tián-hoān.

因為阿綾的腦神經受傷,致著身軀半遂,莫講數想踏一跤步,就連雙腿嘛僫伸勼。

為著會當順利學行,阿綾著三不五時挽跤筋,穿矯正鞋固定跤目。這款過程對猶閣遐細漢的伊,是誠袂堪得的折磨,定定就那行那吼。按呢的畫面𪜶爸母看入眼內目屎流佇心內。總是,毋管心頭偌爾仔毋甘,嘛袂當傷過軟心,猶原愛不時共鼓勵予伊肯定佮信心。

經過濟濟冬的練習,原本袂曉徛、出入攏愛坐輪椅的阿綾,到尾仔會使托拐仔沓沓仔行欲十外米囉!逐个攏為著𪜶規家伙仔來歡喜。

現此時,阿綾是二十捅歲的姑娘仔矣,因為阿爸阿母的陪伴閣有家己的堅持,雖然行動閣誠濟所在無方便,毋過已經會使做袂少超過伊進前受著限制的代誌,甚至會當幫助比伊閣較弱勢的人。阿綾克服人生種種難關,彼號意志佮堅強可比性命鬥士的精神仝款,確實是眾人學習上讚的典範。

我有話要說