Siàu-Liân Sin Gán-Kong

20211005 Ko-lîm-to hō͘-su 哥林多後書 8:18-21 Tio̍h kín-sīn koán-lí kàu-hōe ê chîⁿ-châi. 著謹慎管理教會 ê 錢財

20211015 Ko-lîm-to hō͘-su 哥林多後書 13:3-4 Kian-tēng koh khiam-pi 堅定 koh 謙卑

20211127 Í-se-kiat 以西結書 40:1-2,5,19,47  Í-se-kiat ê Utopia sèng-tiān?以西結書 ê Utopia 聖殿?

20211211 Si-phian 73 詩篇 73 Lí í-gōa 祢以外

 

 

 

我有話要說