無增加別人負擔

(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

陳柏壽

《魯濱遜漂流記》(Robinson Crusoe)講一个水手,經過大風大湧破船了後,飄流去一个無人島,佇 hia 一人自立求生,經過19冬後去 hō͘ 人救轉去伊英國 ê 故鄉。這个故事描寫這个老水手 ê 冒險、勇敢 kap 韌命。M̄ -koh 這个故事 ê 續集,是 teh 描寫這个老人真深 ê 心懷。離開19冬 ê 老水手坐馬車轉來到故鄉,心內 koh 歡喜、koh 緊張。已經19冬啦,舊厝 m̄-chai 變作 án-chóaⁿ,m̄-chai 有去 hō͘ 水災 ê 土石流淹過?In 某 m̄-chai 猶會記得伊無?Kám-ū 人 teh 懷念伊?

《海角七號》ê 電影內底彼位原住民青年,拄著人 to̍h對 lak-tē-á(橐袋仔)內提出伊古早女朋友 ê 相片,講:「這位就是我 ê 魯凱公主,真 súi hòⁿ ! 若拄著伊,tio̍h kā 伊講,我猶真愛伊!」

老水手 ê 心情 mā 是 án-ni,無論離開 jōa-kú、jōa-hn̄g,心心念念 ê mā 是伊 ê 某 kap 伊 ê 老厝。馬車愈近,伊心跳愈緊。日頭落山,伊遠遠 to̍h 看著舊厝 ê 窗仔門有一 pha 燭仔火 ê 光,有人佇厝。伊 liam-kha(跕跤)對外口 tham(探)入去窗仔門。伊看著伊 ê 某已經改嫁,生四个子,一家六个圍佇桌邊 teh 食飯──一个真溫暖、真幸福、真 súi ê 家庭。

老水手靜靜轉到伊 ê 馬車,馬索 giú 越方向,koh 再出發。雪愈落愈大,天愈來愈烏,頭前 ê 路愈看愈 bē 明。M̄ -koh,這个離開故鄉久久 ê 老水手 chai-iáⁿ:伊若轉來佇這个新 ê 家庭 ê 中間,是增加這个家庭 ê 人生 ê 負擔。Tiām-tiām-a 離開就好。

19冬 ê 希望、19冬 ê 記念、19冬 ê 祈禱。海湧 hiah-nī 大,路途 hiah-nī hn̄g,19冬揹 ê 十字架。看 hō͘ 破、放伊去,親像轉來故鄉 ê 老水手 án-ni,就是真正 ê 福音 ê 道理。福音 ê 道理就是佇人生 ê 最後 ê 最後,mā 是先去想著別人。人生無必要去增加別人 ê 負擔。

● 「Hō͘ 伊去」 ê 疼

保羅講:人生只有三項物件 hō͘ 人活落去,這世間只chhun 三項:信、向望 kap 仁愛。其中上大 ê 一項是仁愛。保羅佇哥林多前書13章,hō͘ 人稱作「仁愛 ê 禮讚」 內面,講仁愛就是凡事包容、凡事相信、凡事向望、凡事吞忍。意思是講:佇仁愛 ê 內面包含信 kap 向望。

老水手靜靜離開。伊 ê 無存在,是表現一種 koh khah深、koh khah 真實 ê 愛。這種 ê 愛,就是無欲增加別人 ê 負擔 ê 愛。這世間無人 chai-iáⁿ 伊 bat koh 轉來 tham 這間舊厝。

咱每日 ê 人生本來就是“Give and Take”(施 kap 受)ê 循環。基督教 ê 福音是講:“To Give”比“To Take”koh khah 有福氣。主耶穌講:「Hō͘ 人 ê,比 tùi 人 the̍h ê,khah 有福氣。」你若繼續 give,到尾 lóng give 了了無物件 thang koh give,叫做 give up。Give up 是 kù-chāi 伊去 ê 意思。講起來,真正 ê 愛,在佇 give up,在佇看 hō͘ 破、放伊去。無條件 kù-chāi 伊去啦!

舊年 ê 父親節,阮細漢查某 kiáⁿ 寫批 kā 我講:「多謝爸爸 hō͘ 我真濟無條件 ê 愛。」我想主耶穌講 ê“To give”ê 含意 mā 有「無條件 ê 愛」ê 意思。

● 無欲欠人 ê 債

咱台灣話有講:「食人一斤,mā 著還人四兩。」日本人若收著別人送 ê 禮,明仔載 toh 想空想縫欲送啥物去還人,叫做「回禮」(o-kaeshi)。欠人 ê 恩無還,就是罪過。咱一世人 mā 會使講 lóng 是 teh 欠人 ê 債,一世人 lóng 是 leh 還債 teh 過日。佛家講,前世相欠債,今世來作夫妻;前世相欠債,今世 chiah 來作咱 ê kiáⁿ;前世相欠債,今世 chiah 來作咱 ê 朋友。

基督教 khah 少講「前世」,khah 濟是 teh 講「今世」。基督教是講咱「今世」有物件 thang hō͘ 人,m̄ 是因為咱 khah gâu、khah 慈悲、khah 有力、手骨 khah 勇、khah 大尾,是因為咱 lóng 欠別人 ê 債、欠上帝 ê 債。Teh 還這个債 ê 時,m̄-nā 是表現疼心,mā 是 teh 減輕家己 ê 負擔、減輕別人 ê 負擔、減輕上帝 ê 負擔。

逐禮拜咱來教會,lóng teh 暗念主耶穌教咱 ê 祈禱文:「主啊,赦免阮 ê 辜負,親像阮 mā 有赦免辜負阮 ê 人。」「辜負」原來 ê 意思就是「債」。咱欠上帝 ê 債,mā 欠別人 ê 債。欠別人 ê 債,mā 是講咱 m̄-thang 增加別人 ê 負擔 ê 意思,減少欠人 ê 債──咱清清氣氣來世間,清清氣氣轉去。

保羅一生做人最大 ê 一个原則,to̍h 是伊一世人「無欲欠人 ê 債」(哥林多後書12章;使徒行傳20章)。伊講恁每人無論做人 ê 父母,做人 ê 老師,做人 ê 朋友,甚至做人 ê 牧師,lóng m̄-thang 欠人 ê 債。伊講:「你看我這雙手,佇外口做工縫布棚,飼我家己這个腹肚,我無欠恁中間任何人一仙錢,這項代誌恁大家 lóng chai-iáⁿ。我 án-ni 做,是欲 hō͘ 恁做模樣。」

伊 koh 講:「我來這世間是做一个戇人,我除了認真做工,to̍h 是 m̄ 敢增加恁 ê 麻煩。我一世人無欲拖累恁。我 taⁿ 第三擺欲 koh 去恁 hia,mā 無欲 kā 恁 the̍h 一仙錢。因為 án-ni,恁 soah 看我做戇人。我愈無 kā 恁 the̍h 錢,恁看我愈戇。」Che 是世間一位偉大 ê 牧師苦勸咱 ê 話。

● 信、望 kap 自由

有人講35歲以前你若 m̄ 是社會主義者,你是無心肝;35歲以後你若猶是社會主義者,你是無頭殼。

這世間無平等是因為人性本性 ê 惡質 kap 自私:一切 lóng 是為家己,一切 lóng bē 信用別人。年紀愈大愈愛錢,年紀愈大愈 bē 信用別人,世間愈無人 thang 信靠,生活愈無幸福。

保羅講世間 chhun ê 第二項是「望」,望啥物?是向望得著解脫、得著自由。人間敢真正有自由?有人出世就目睭無看、耳仔無聽、破相 piàn-sūi(半遂),身軀無自由。有人出世就無爸無母。平平是人,有人生來 tō 真無自由。

基督教是 teh 強調自由 ê 宗教,總是濟濟人利用基督教 ê 名來限制人 ê 自由、控制人 ê 自由,將自由釘死佇 hia。In 講 Iraq ê 女性包頭毛佇街仔路行路,是 teh 欺負女性。為著解放女性,in 就派兵去拍人。無想到人 in Iraqi ê 女性包頭毛佇街仔路行,是代表 in ê 美麗、in ê 驕傲 kap 滿足。美國人所想 ê 自由, kap Iraq ê 人所想 ê 自由無仝款。

自由是掛佇天邊 ê 大餅,雖然是咱共同 ê 夢,總是世間濟濟無自由:身體 ê 健康無自由、經濟 ê 困難無自由、愛情去 hō͘ 人棄拺 ê 無自由。自由是看 ē-tio̍h 摸 bē-tio̍h ê 夢。佳哉上帝留 hō͘ 世間人有一个最後機會來得著自由,就是等到咱人生 ê 終點 ê 時。「死」就是人生最後 ê tháu-pàng。死以前,無自由。

● 只 chhun 疼

除了頂面所講 ê 無可能 ê 平等 kap 無可能 ê 自由,這世間猶有 chhun 啥物 thang 好期待?

使徒保羅講:咱佇這世間猶有 chhun 一項、最後 ê 一項,「仁愛」。因為人猶 ē-tàng 發現上帝是仁愛,人 kap 人 ê 中間猶 koh ē-tàng 互相追求仁愛,互相接收仁愛,hō͘ 這世間猶 koh 值得活落去。

咱 ê 上帝就是「仁愛」、犧牲 ê 疼,是無講話、無出聲 ê give up。基督教 teh 講人生、teh 講上帝,通常 lóng 是 án-ni:去 hō͘ 人欺負、侮辱、誣告、背叛、出賣,一直到死,tiām-tiām 無出聲。上帝用無出聲來表現伊 ê 最深沉 ê 疼痛。

我去老人院 kā 一位老人探訪已經 bē 少擺。我一下入門,看伊一个人坐佇輪椅,佇窗仔門邊看外口,m̄-chai teh 看啥物,m̄-chai 伊 leh 想啥物。伊一世人儉腸 ne̍h 肚、食頭路、顧家、有時失業去 chhōe 頭路、hō͘ 人踢去門外,有時 hō͘ 人誣告、暗傷,後來,漸漸事業已經成形,有婚姻、家庭、囡仔、孫仔,一世人 lóng 為著顧某囝,好食物 lóng 留 hō͘ in 食,好物 lóng 干單提轉來 hō͘ in 用。伊講,「Chit-má 我破病年老,gín-á kā 我送來 chia。」過去以來一切 ê 一切,真 súi ê 夢,所有 ê 財產、名聲、地位,流汗 kap 目屎累積起來 ê 基礎,chit-má 親像土角厝 ê 四面壁去 hō͘ 大水淹著,一塊一塊 pi̍t 開、一塊一塊 beh pang 落來啦。

我用手 kā 伊牽 leh,為伊祈禱:「天爸上帝啊,請祢用憐憫 ê 手,保護照顧伊。願祢 ê 慈悲 kap 疼痛,顯明祢 ê 疼佇伊 ê 身上,hō͘ 伊佇肉體 ê 艱苦中,得著 tháu-pàng。」

逐擺我祈禱了後,lóng 看著老人 ê 目箍紅紅。目睭尾留一滴目屎 tī hia。老人干單一直 tàm 頭。我只有 tiām-tiām 坐佇伊 ê 身邊。

有一日你 kap 我會仝款,醒起來 soah peh bē 起來,soah bē 行路,親像老人 án-ni。

離開老人 tòa ê 所在,外口 ê 風真涼,hō͘ 我頭殼小可醒起來,chai-iáⁿ 頭前猶有真濟代誌愛做。我越頭看著老人 tòa ê 彼間窗仔門,chai-iáⁿ 伊已經 kā 輪椅徙來佇窗仔門邊,手猶一直 kā 我 ia̍t,目睭 kā 我金金看。忽然間一陣茫茫仔雨吹來,遠遠有看著七彩 ê 虹掛佇山頭。

老人 ê 人生,kap 咱 ê 上帝仝款。寂寞 ê 人生 m̄-nā 是咱做人 ê 命運,mā 是咱 ê 上帝做上帝 ê 命運;咱 tiām-tiām-á 來,歡歡喜喜用笑面看世間,koh tiām-tiām-á 去,用笑面來離開。咱 ê 一生親像保羅講 ê,是一聲深深 ê 吐氣。咱人人 lóng 背著逐人 ê 十字架,這个十字架真重。請上帝來幫贊,減輕咱 ê 艱苦,hō͘ 咱得著安息。主啊,請祢赦免阮逐人虧欠祢 ê 債,mā hō͘ 阮會曉時常赦免、減輕別人 ê 債 kap 別人 ê 負擔,hō͘ 阮 ē-tàng 清清白白來,mā 清清白白轉去。阿們。

我有話要說