文學

深山內趕鬼 Chhim-soaⁿ-lāi Koáⁿ Kúi

Siūⁿ-khí tī Gio̍k-san Sîn-ha̍k-īⁿ “Kàu-hōe Im-ga̍k-hē” jīm-kà ê sî, góa tī hân, sú-kà lóng-ē èng ha̍k-seng ê iau-chhiáⁿ, ka-ji̍p phian-hiong san-tē pō͘-lo̍k pò͘-tō kang-chok. “Chhim-soaⁿ-lāi Koáⁿ Kúi” chit-kiāⁿ-sū sī hoat-seng tī Lâm-tâu kap Hoe-liân, hái-poa̍h nn̄g-chheng-gōa kong-chhioh ê Tiong-iong soaⁿ-me̍h ko-san-téng.

人生 ê 第一擺

(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 蘇晏德 我對妳無了解,m̄ 知妳對佗位來,我kan-na 知影妳是台南神學院 ê 學生歐玉薇。聽講今仔日妳第一擺徛講台,tī 路竹長老教會傳講上帝 ê 話語,我 m̄ 知影妳幾歲,干焦知影妳是一个足少年 ê 查某囡仔,妳 kā...

無增加別人負擔

老人 ê 人生,kap 咱 ê 上帝仝款。寂寞 ê 人生 m̄-nā 是咱做人 ê 命運,mā 是咱 ê 上帝做上帝 ê 命運;咱 tiām-tiām-á 來,歡歡喜喜用笑面看世間,koh tiām-tiām-á 去,用笑面來離開。咱 ê 一生親像保羅講 ê,是一聲深深 ê 吐氣。咱人人 lóng 背著逐人 ê 十字架,這个十字架真重。請上帝來幫贊,減輕咱 ê 艱苦,hō͘ 咱得著安息。主啊,請祢赦免阮逐人虧欠祢 ê 債,mā hō͘ 阮會曉時常赦免、減輕別人 ê 債 kap 別人 ê 負擔,hō͘ 阮 ē-tàng 清清白白來,mā 清清白白轉去。阿們。

囡仔寫詩─高雄市鼓山區中山國小

騎腳踏車 Khiâ kha-tah-chhia 趙崑宇(三年級) 今仔日我騎腳踏車去美術館 看著青 lìn-lìn ê 草埔 有人 tī hia 行踏 樹頂有 kó͘-chui ê 鳥仔 chiu chiu 叫 樹跤有鴨仔 tī 湖內咧耍 Koh 有一座美麗 ê 橋 Chiah 美麗 ê 風景我永遠記牢--leh

Têng-thâu-seⁿ 看《台文通訊》1~50期

「這30冬來《台文通訊》寫稿 ê 人愈來愈 chē,會曉讀寫台文 ê 人 mā 愈來愈 chē,m̄-koh 會曉講台語 ê 人 soah 愈來愈少,台語文化斷種 ê 趨勢愈來愈明顯。問題出 tī tó-ūi ?起頭《台文通訊》所主張 ê 台灣語文運動路線敢有正確?路線敢有 oai-chhoa̍h--khì?Beh 按怎 koh 開展網路世代 ê 台灣語文運動2.0?」

紅鰱魚食紅鰱魚 Âng-liân-hî Chia̍h Âng-liân-hî

(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 李佳柔 西元2020年「新冠病毒」佇全世界大流行,致使幾百萬人死亡,超過億偌人受病毒傷害,影響濟濟人的生活。親像食食、旅行、穡頭、學習、交通、衛生、貿易……,是21世紀真大的大瘟疫。有的城市因為病毒引起的「武漢肺炎」湠甲真嚴重,愛暫時封城來應付病毒,減少傳染的危害,氣氛煞 sí-giān-giān(死殗殗),袂輸死城咧。佳哉咱台灣政府頭先有防備,大大降低病毒的侵害,台灣人才有正常的生活。咱若是身體無啥物各樣,佇公共場所喙罨掛予牢,較捷用雪文洗手,保持人佮人的社交距離,若欲去看電影、戲園看戲齣、餐廳食好料、去外縣市旅行嘛攏無問題。咱台灣會當有較安全的生活 thang 過,愛感謝第一線的工作人員替咱把關守護。 有餐廳業者的生理頭殼閣袂䆀,雖罔肺炎疫情猶袂解除,台灣人照常佇外面食食,若有奇巧的、好料的、俗閣大碗的,上好閣免錢,人就會食好鬥相報,相招鬥陣去聞香。有 Sú-sih 業者廣告放送講:「佇民國110年3月17到18期間,愛先佇阮官方的面冊揤讚、喝讚,紲落佇kiat-siàu(結數)的時,提本人身分證證明家己佮餐廳的規則有對同,若是姓佮名參華語『鮭魚』相仝,就會拍5折,一字相 siâng 拍9折;凡若佮漢字兩字攏仝款的,免錢招待。」保證予你食甲飽 tu 仔飽 tu。 自按呢引起真大的風波,有袂少少年人為著欲食一頓仔免費的紅鰱魚 sú-sih,揣空想縫,走一逝戶政事務所共名改掉。佇這个活動進前,全台灣有10个人有「鮭魚」這兩字的名,活動開始彼幾工,台灣出現真濟號做「紅鰱魚」的先生佮小姐。根據內政部統計,兩工就超過300人改名,大多數利用會當改名三改的機會,橫直會得通改倒轉來的心態,歡歡喜喜去食好物。遐的紅鰱魚𤆬一篷人到sú-sih 仔店食規桌的。因為咱台灣行政效率是世界緊的,辦代誌真利便,媒體共這款心適代大大報導,採訪彼陣改名做紅鰱魚的人,有的干焦愛食,嘛有人感覺趣味仔趣味,看新聞報導綴人來食看覓咧!有人,動生理頭殼,𤆬人來食,順紲趁一手,共塌跤的、綴食的,隨个仔隨个收錢,閣較有人是欲翕「YouTube」的影片,有一个吸引觀眾的主題通翕,一方面也希望「拍鐵愛趁燒」,這个話題當咧熱,加減仔拍知名度。 有人對改名食免錢感覺趣味、有創新。因為這是逐人的自由意志,欲食免錢的紅鰱魚,符合活動規定,抑無啥物毋著。而且人生短短矣,按呢難得的機會,無去共食一...

台語小說《灶雞仔》 府城台語作家陳正雄

M̄-nā 寫詩,正雄兄 koh 真 gâu 寫小說,最近出一本短篇小說集,內底10篇著獎 ê 小說,這有影是咱台語文學 ê 寶。現此時,小說是 siōng 欠 ê 文類,有 chiah 好 ê 文本 thang 好 hō͘ 後輩做見本,知影台語仝款 ē-tàng 寫出 hiah-nī-á súi ê 作品。我想這冊 siōng 好是一人一本,好好仔研究才是。聽伊講想欲好好 á 計劃畫koh 出一本,咱聽了真替伊歡喜,mā 真替台語人歡喜。

【藝文走廊】光景

猶如走進蜿蜒巷道,不知被引向何處。但因為信靠祢,我要看見每段路上美好的光景。

【藝文走廊】大山裡神的孩子

我二十歲的記憶裡,除了山城的青山綠水,什麼都沒有留下。有時,我在大清早醒來,會恍惚地以為自己還住在山城人家的樓上。

【藝文走廊】返家路上大聲唱

聖經所闡述的基督福音,有諸多豐富的表述方式,其中一個是道路。那是一條耶穌基督道成了肉身、住在人中間而留下腳蹤的道路,一條耶穌基督背負十字架、呼喚人們跟隨祂的道路,一條途中雖有艱難,至終卻能返抵父家的道路。