文學

揹 gih-tah走唱 ê 音樂家

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:蘇聖詠 「歌曲 kah 生活、心情、性命、活動以及夢想 saⁿ 連結,文字 ài 為語言服務,免這 ê 拼音一定 ài 寫啥物漢字。」啥物是「民謠」?Phāiⁿ 一支 gih-tah,講話 kài 笑 khoe,就知影這个人和音樂、歌曲是死忠兼換帖,伊是陳永鑫先生(A-him),一位音樂創作家,精通 bē 少 ê 語言,一開始伊先問 ta̍k-ê「民謠」ê 定義,「民」就是無確定是啥物人寫--ê,mā 知是啥物年代、啥物地點發生--ê,所以「民謠」就是...

掛喙罨,褪「口罩」!

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 口述:林道生。整理:姚志龍 2020年「新型肺炎」佇世界大流行,台灣規定逐家攏著愛掛喙罨,喙罨變做日常必需品;最近我看《台灣啟示錄》「你毋知影 ê 強盜李師科~愛國老兵是按怎刣警察,奪槍搶銀行。」某日 ê 下晡,搶匪頭殼戴假頭鬃、吐舌仔帽(鴨舌帽)、掛喙罨,閣伏面攑銃,搶劫土地銀行古亭分行新台幣540外萬成功逃走。因為這件事,是台灣治安史上,頭一擺夯銃搶劫銀行,金額閣濟 kah 會當佇台北市區,買幾矣間厝 ê 大筆錢,代誌煞足轟動。而請,警方咧辦案,發生誤掠計程車司機王迎先,刑求後取口供,強迫伊承認搶劫土地銀行,王迎先予警察押去揣犯案工具佮賊款 ê 時,趁機會跳落秀朗橋下 ê 新店溪,伊用自殺來表明清白。隔一段時間,才掠著真正 ê 搶匪李師科,法院判死刑,無外久執行槍決。這个事件以後,逐間銀行門口攏有貼「褪口罩」ê 告示,防範閣發生搶劫。 彼年 ê 年底,一位蹛佇都市做工課 ê 原住民青年,提年底獎金 ê 支票,真歡喜行入銀行欲換現金,伊有掛喙罨,面仔看袂清楚,櫃臺 ê...

新約聖經人物謎猜詩 10

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:陳清俊 Iâ-so͘ koh-oa̍h m̄ siong-sìn, 耶穌 復 活 m̄ 相 信, Su-iàu chhin-ba̍k koh chhin-sin, 需 要 親 目 閣 親 身, Tùi i chhut-hiān bô teh ìn, 對...

好種 m̄ 傳,歹種 m̄ 斷!Hó-chéng m̄-thn̂g, pháiⁿ-chéng m̄-tn̄g.

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:李南衡 每禮拜日,王阿媽 chhōa 怹厝裡 ê 人入來,kā 小小 ê 禮拜堂占一角去:大子大新婦、二子二新婦、三子三新婦,kah 兩个 khah 大漢 ê 孫仔,攏總九个人,另外六个細漢孫先 chhōa 去主日學,大大細細 15 个人,不只 á 引人注目。Chit-ê 場面三四年來攏無斷過。前年王阿媽蒙主恩召了後,大子大新婦猶有來禮拜,二子二新婦聽講是搬去新竹罕得轉來,三子三新婦若像愈來愈少看 tio̍h in ê...

我猶咧用羅馬字聖經

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:陳惠英 阮兜有六个兄弟姊妹仔,我是排第五 ê,老爸捌講,當伊細漢佇日治時期,袂愛讀冊,大來才知影捌字 ê 艱苦。所以,特別注重囡仔 ê 教育,伊講:「閣較艱苦嘛愛艱苦家己,著愛 hō͘ 序細加減仔捌字,較袂輸人傷濟。」自讀國校仔後,下課轉來厝 nih tō 愛鬥做工課,阮老爸掛佇喙邊 ê 彼句話:「恁若去教會讀夏季學校、去讀主日學 ê,攏愛去園仔、去田 nih 鬥做穡。」聽著這句話,較戇 ê 嘛攏欲去教會,坐佇禮拜廳內,罔聽故事、罔呼「a、i、u、oa、oe、oai」,教會這款「夏季學校佮主日學」有羅馬字 ê 教學,按呢敢有啥效果?當然有 no͘h!若是佇彼陣,加減 phah-lo̍h 基礎,今仔日欲哪會曉讀羅馬字? 後來,我...

倒轉─記通霄踏查

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:歹銅舊錫 徛佇遮共時間踅倒轉沓沓仔行踏 沓沓仔 hiau 開 hǒng 袂記 ê 歷史空隙 我 hō͘ 三月 ê 桂花芳雄雄按呢 chhh 倚過來 cha̍k--tio̍h 無人解說你名字佇清國橫霸 ê 天年展現 ê 蔘仔氣 干焦留 hō͘ 後人諍來換去 ê 漢字陪綴一世人 交落 ê...

台語囡仔詩

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:高雄市左營區新光國小學生,指導老師:陳俐雯 〈新年〉 徐珮閔 炮 á 聲真鬧熱 食糖 á 喙甜甜 食麵線好運來 穿新衫紅紅紅 貼春聯好彩頭 新 ê 一年歡喜 koh 平安 〈肉圓〉 徐珮閔 軟軟 khiū-khiū ê 肉圓 包豬肉加筍 á 芳芳脆脆足紲喙 Hō͘ 人食 liáu koh 會想 〈果子賣場〉 蔡筱喬 果子賣場,真濟選擇 蘋果柑仔 kap 梨仔 有 ê 酸有 ê...

新約聖經人物謎猜詩 9

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:陳清俊 Bī-hun siàu-lú tit hoâi-īn, 未 婚 少 女 得 懷 孕, Pēng bô lâm-chú tâng khùn-bîn, 並 無 男...

參加公視台語台《旺來西瓜仙拚仙》 ê 錄影心情筆記

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 高雄市楠仔坑國小學生,指導老師:洪憶心 葉子齊(6年7班 Ia̍p Chú-chê) 這遍我去參加《旺來西瓜仙拚仙》節目,實在是足緊張--ê,因為老師派我 kah 小妹表演劍道。雖然緊張,put-jī-kò 有小妹陪伴 khah 袂 hiah 驚。主持人有問我是按怎會學劍道,是阮阿爸有 hō͘ 阮看過《劍道小精靈》ê 電影,koh 有阿爸阿母 ê 鼓勵,所以阮兄妹仔攏做伙學劍道。主持人 kā 我訪問足 chē neh,m̄-koh 攏鉸掉--ah,無彩! 這擺去公視 ê 表演...

新約聖經人物謎猜詩 8

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀) 作者:陳清俊 Iâ-lī-ko siâⁿ chhiⁿ-mî lâng, 耶利哥城 青 盲 人, Tōa hoah Iâ-so͘ thang pang-bâng! 大 喊 耶穌...