【台文世界】Sìⁿ-miā ê Kiàn-chèng(I)

Sè-hàn sió-khóa-á bat tāi-chì, gōa-má kā góa kóng: “Lí tú chhut-sì, lín bú–ah tō ēng âng-sek ê chhài-nâ-á kā lí hē tī lāi-té, koāⁿ khì tek-phō͘-á kha beh tàn-hìⁿ-sak, góa khoàⁿ–tio̍h chin m̄-kam, tō khioh tńg–lâi Tâi-lâm kā lí io.” Tō-sī án-ne, sè-hàn ê sî góa tùi pē-bú bô kám-chêng.