【台文世界】Sìⁿ-miā ê Kiàn-chèng(I)

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Kì-lo̍k ◎ Iâu Chì-liông
Kháu-su̍t ◎ Lâu Chu-gîm

Sè-hàn sió-khóa-á bat tāi-chì, gōa-má kā góa kóng: “Lí tú chhut-sì, lín bú–ah tō ēng âng-sek ê chhài-nâ-á kā lí hē tī lāi-té, koāⁿ khì tek-phō͘-á kha beh tàn-hìⁿ-sak, góa khoàⁿ–tio̍h chin m̄-kam, tō khioh tńg–lâi Tâi-lâm kā lí io.” Tō-sī án-ne, sè-hàn ê sî góa tùi pē-bú bô kám-chêng. In-ūi keh-tāi kàu-ióng, góa khoàⁿ tio̍h pa̍t-lâng lóng ū pē-bú ê thiàⁿ, góa ta̍k-hāng bô, kò-sèng soah piàn khah khut-kiông, chin kiaⁿ lâng kā góa khi-hū, góa sòa ē kā lâng kā, kā lâng jiàu, ia̍h-sī ēng chio̍h-thâu-á kā lâng khian kah thâu-khak lâu hoeh. Gōa-má in-ūi góa ín-khí ê tāi-chì chin siū-khì.

Tha̍k iù-tī-hn̂g ê sî, pē-bú chiah kā góa chhōa tńg lâi Ko-hiông, góa tong-jiân bē ài kap in tòa chò-hóe. Hit tong-sî chhù lāi bu̍t-chu chin khiàm-khoeh, góa koh chhiāⁿ-chhiāⁿ phoà-pēⁿ, in chiok ià-hoân góa ná hiah kāu pēⁿ-thiàⁿ? Ta̍k-pái góa nā leh kan-khó͘, lāu-bú lóng chin siū-khì! Hāi góa sin-khu nā kan-khó͘ ê sî, tō cháu khì bih tī saⁿ-á-tû, kàu a-ko͘ hā-pan tńg–lâi chhōe góa chia̍h-pn̄g ê sî, chiah hoat-hiān góa í-keng sio kah 41 tō͘ gōa, koáⁿ-kín kā góa sàng khì pēⁿ-īⁿ. In-ūi ka-têng ê keng-chè bô hó, góa ê sim-lāi it-ti̍t siūⁿ beh hō͘ pē-bú hoaⁿ-hí, tō chiok jīn-chin tha̍k chheh, ū sî piáu-hiān kòe-thâu sòa tio̍h chia̍h sún-á chhá bah-si, hō͘ goán bú–ah kòng kah kiò m̄-káⁿ. Tha̍k kok-tiong ê sî, ka-têng ê keng-chè koh-khah khùn-lân, ūi tio̍h beh hêng chè-bū, pē-bú poaⁿ khì Tâi-lâm chò seng-lí, chhun góa ka-kī tī Hōng-soaⁿ tòa, chi̍t ê lâng kám-kak chiok bô an-choân-kám, beh khùn ê sî lóng ài giâ chi̍t ki to-á chiah khùn ē lo̍h bîn.

In-ūi lāu-bú ài poa̍h-kiáu, kā chhù lāi ê chîⁿ su-liáu-liáu, goán-tau tō ài hun-khui tòa tī saⁿ-ê só͘-chāi. Ū chi̍t kang lāu-pē chhia-hō, sìⁿ-miā chin gûi-kip, goán bú–ah sòa kóng sī góa hāi–ê, chit-khoán bê-sìn kap tiōng-lâm khin-lú ê koan-liām, tùi góa siong-hāi chiok-tōa–ê. Góa kan-taⁿ siūⁿ beh koáⁿ-kín tōa-hàn, lī-khui chit ê ka-têng, ū chi̍t toāⁿ sî-kan sî-siông kap tông-ha̍k cháu khì gū-lo̍k tiûⁿ-só͘, nā chēng–lo̍h-lâi ê sî, ka-kī mā chiok siū-khì–ê, góa tang-sî ná-ē piàn án-ne? Tì-sú góa chin kín tō chìn-ji̍p hun-in, 21 hòe góa í-keng seⁿ 2 ê gín-á, thâu-ke tng leh chò peng; chhōa sè-hàn gín-á tī thoân-thóng ê ka-têng lāi chò-hóe seng-oa̍h, sī chin bô kán-tan ê khó-giām. Hit tong-sî góa siūⁿ beh khò bîn-kan chong-kàu, tui-kiû sim-lêng ê pêng-chēng kap an-ùi, ta̍k-khoán góa lóng chin iōng-sim tui-chhōe: Bi̍t-chong, Ji̍t-pún chhòng-kè ha̍k-hōe, It-koàn-tō…, khiok it-ti̍t bô-hoat-tō͘ ū chin-chiàⁿ ê pêng-an. Ū-sî ka-kī ē su-khó, góa ná ē chhut-sì lâi chit sè-kan? Góa kám ài koh kè-sio̍k chiah kan-khó͘ oa̍h–lo̍h-khì? (Āu kî koh khan)

廣告/手到心至抄寫本-箴言

我有話要說