Siōng-tè chiok-hok lí 上帝祝福你

(相片提供/Freepik)

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 蔡榮信

耶和華做你的牧者,賜你新的元氣,
Iâ-hō-hoa chòe lí ê bo̍k-chiá,sù lí sin ê goân-khì,
予你的靈魂精英,親像摩西老康健,予你閣有能力會當四界去。
Hō͘ lí ê lêng-hûn cheng-eng, chhin-chhiūⁿ Mô͘-se lāu-khong-kiān, hō͘ lí koh ū lêng-le̍k ē-tàng sì-kè khì.
耶和華做你的牧者,賜你氣力做腰帶縖,
Iâ-hō-hoa chòe lí ê bo̍k-chiá, sù lí khùi-la̍t chòe io-tòa hâ,
予你親像迦勒雖然年老,猶閣有氣力佮人拚輸贏。
Hō͘ lí chhin-chhiūⁿ Ka-le̍k sui-jiân nî-lāu, iáu-koh ū khùi-la̍t kah lâng piàⁿ su-iâⁿ.
耶和華做你的牧者,伊欲用歡喜做衫賜你穿,
Iâ-hō-hoa chòe lí ê bo̍k-chiá, I beh ēng hoaⁿ-hí chòe saⁿ sù lí chhēng,
予你歡歡喜喜、輕輕鬆鬆過好日子,伊閣佮你做伙予你夠用。
Hō͘ lí hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí, khin-khin-sang-sang kòe hó jt-chí, I koh kah lí chòe-hóe hō͘ lí kàu-ēng.
毋通嫌家己老。俗語講:老的老步定,少年的較懂嚇。
M̄ -thang hiâm ka-kī lāu. Sio̍k-gú kóng: “Lāu–ê lāu pō͘-tiāⁿ, siàu-liân–ê kah táng-hiaⁿh.”
食愈老愈步定,坐佇椅條仔,講你的故事予你的囝孫聽,
Chia̍h lú-lāu lú pō͘-tiāⁿ, chē tī í-liâu-á, kóng lí ê kò͘-sū hō͘ lí ê kiáⁿ-sun thiaⁿ.
共你的信仰紲落去,基督信仰繼續行。
Kā lí ê sìn-gióng sòa lo̍h-khì, Ki-tok sìn-gióng kè-sio̍k kiâⁿ.
人生的過程,有時身體袂呵咾得,氣力有時無夠額。
Jîn-seng ê kòe-têng, ū-sî sin-thé bē o-ló–tit, khùi-la̍t ū-sî bô kàu-giah.
免煩惱。主耶穌講:我的恩典夠額你用。願上帝祝福你。
Bián hoân-ló. Chú Iâ-so͘ kóng: Góa ê un-tián kàu-gia̍h lí ēng. Goān Siōng-tè chiok-hok lí.

我有話要說