【台文世界】Cha̍p-hun-chi̍t

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉Lîm Jū-jîn

Ū nn̄g ê chèng-chhân ê Ki-tok-tô͘. Chi̍t kang, Tân Iok-hān beh koah tiū-á, i pài-thok Lîm Pí-tek tàu pang-bâng. Sū-āu, Tân Iok-hān hō͘ Lîm Pí-tek siā-lé nn̄g-chheng. Lîm Pí-tek hōng-hiàn cha̍p-hun-chi̍t, iā chiū-sī nn̄g-pah.

Keh-tńg lé-pài, ōaⁿ Lîm–ka beh koah tiū-á. Lîm Pí-tek pài-thok Tân Iok-hān tàu kha-chhiú. Kâng-khoáⁿ, Lîm hō͘ Tân nn̄g-chheng. Tân Iok-hān mā hōng-hiàn nn̄g-pah.

Nā-sī siā-lé sī gō͘-chheng, ē-sī siáⁿ-mh chêng-hêng? Nā-sī nn̄g-lâng kóng hó hō͘-siong bián siā-lé, iū-koh-sī chóaⁿ-iūⁿ?

“Hōng-hiàn choân-pō͘ siu-ji̍p ê cha̍p-hun-chi̍t.”(Lō͘-ka 18:12) Che sī Hoat-lī-sài lâng ê thoân-thóng. Lán lóng chai-iáⁿ pêⁿ-pêⁿ cha̍p-hun-chi̍t, tùi siu-ji̍p saⁿ-bān kah saⁿ-cha̍p-bān ê hū-tam sī oân-choân bô-kâng. Thàn saⁿ-cha̍p-bān hōng-hiàn saⁿ-bān, kim-gia̍h chiâⁿ tōa. Thàn saⁿ-bān hōng-hiàn saⁿ-chheng, ká-ná bô chē, tān-sī in chi̍t-ke-hóe-á khióng-kiaⁿ teh iau pak-tó͘. Chin bêng-hián, cha̍p-hun-chi̍t tī hiān-kim m̄-sī kong-pêng ha̍p-lí ê iau-kiû. Chèng-hú leh siu só͘-tek-sòe tō ū khó-lū–tio̍h. Kám-kóng Siōng Chú m̄ chai chiah kán-tan ê tō-lí?

Chhâ-khó Kū-iok Sèng-keng chiū chai-iáⁿ, lu̍t-hoat só͘ kóng cha̍p-hun-chi̍t chí-ū thó͘-sán kah cheng-seⁿ, tùi chò-kang kah bé-bē só͘-thàn–ê, pēng bô kui-tēng. Chiàu án-ne, hiān-tāi tāi-pō͘-hūn ê lâng lóng bián hōng-hiàn cha̍p-hun-chi̍t.

Sin-iok Sèng-keng pēng bô hōng-hiàn cha̍p-hun-chi̍t ê kàu-tō. Ko-lîm-to Āu-su 9:7 kóng, “Só͘-í ta̍k ê lâng tio̍h chiàu ka-kī só͘ koat-tēng ê lâi hiàn, m̄ thang m̄-kam, m̄ thang bián-kióng; in-ūi Siōng-tè thiàⁿ hoaⁿ-hí hōng-hiàn ê lâng.” Lu̍t-hoat-su mā ū kóng cha̍p-hun-chi̍t ê iōng-tô͘. Tû-liáu hiàn hō͘ Siōng-tè, “tio̍h chiong it-chhè thó͘-sán ê cha̍p-hun-chi̍t pun hō͘ Lī-bī lâng, gōa-cho̍k lâng, kap ko͘-jî kóaⁿ-hū, hō͘ in tī lí ê siâⁿ-tìn thang tit-tio̍h pá-chiok.” (Sin-bēng-kì 26:12) Chiàu-kò͘ gōa-cho̍k lâng kap ko͘-jî kóaⁿ-hū kám ū chiâⁿ-chò kàu-hōe ê chek-jīm? He̍k-chiá sī só͘-ū Ki-tok-tô͘ ê chek-jīm?

Iâ-so͘ thê-chhéⁿ lán, hōng-ióng ka-kī ê pē-bú sī Siōng-tè ê kài-bēng (Ma-khó 7:10-13). Só͘-í siú-sian lán tio̍h chiàu-kò͘ ka-kī ê tióng-pòe, m̄ thang hō͘ in chiâⁿ-chò kàu-hōe he̍k-chiá siā-hōe ê hū-tam.

Lán mā tio̍h kiong-èng ū khiàm-khoeh ê hiaⁿ-tī chí-mōe (Ngá-kok 2:14-17). Kì-jiân lu̍t-hoat kui-tēng cha̍p-hun-chi̍t ê chi̍t-pō͘-hūn tio̍h iōng lâi chiàu-kò͘ sàn-chhiah-lâng, jû-kin lán an-ne chò iā chiū-sī hōng-hiàn ê chi̍t-pō͘-hūn. Che mā ha̍p-tī Iâ-so͘ ê kà-sī, siōng tōa ê kài-bēng sī thiàⁿ Siōng-tè, tē-jī chiū-sī thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī (Má-thài 22:37-39). Koh kóng, “lín ū án-ne tùi-thāi góa hiaⁿ-tī chí-bē tiong chi̍t ê siōng bî-sòe–ê, chiū-sī tùi-thāi góa.” (Ma-thài 25:31-40)

Ū lêng-le̍k thang pang-chān pa̍t-lâng sī Siōng-tè ê chiok-hok. Put-tàn ka-kī ū chhun, tī kòe-thêng tiong iā tit-tio̍h pang-chān lâng ê khoài-lo̍k.

Goān Siōng-tè in-ūi lán kam-sim lo̍k-ì ê hōng-hiàn tōa-tōa sù-hok hō͘ lán.

我有話要說