Lú-siā kî-àn 3-2

(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

Chok-chiá: Tâi-bûn gín-á

【Tē 2 bō͘】

(Sán-kâu cháu khí keh-piah khòaⁿ.)
Sán-kâu:Kî-koài….Siáⁿmi̍h lóng bô….M̄ -koh chia ū chi̍t-ê kî-koài ê mn̂g.
(Lú óa mn̂g, siaⁿ lú tōa, tī Sán-kâu beh kā mn̂g phah khui ê sî, āu-piah hiông-hiông ū lâng tōa siaⁿ hoah.)
Tōa-kho͘–ê:Lí lâi chia chhòng-siáⁿ?
Sán-kâu:Lí chit-ê tōa-kho͘-tai, sī beh kā góa kiaⁿ–sí o͘h!
Tōa-kho͘–ê:Góa hòⁿ-kî meh. Sī kóng, chit-phìⁿ mn̂g ū kàu kî-koài, eng-kai sī ū khǹg sáⁿ ho͘h.
Sán-kâu:Lí kám bô thiaⁿ-tio̍h lāi-té ū khàu siaⁿ?
Tōa-kho͘–ê:Ah ah ah! Lí mài kā góa heh kiaⁿ….
Sán-kâu:Heh heh, siăng kiò lí tú-chiah beh kā góa kiaⁿ, lí khì khui mn̂g!
Tōa-kho͘–ê:Mài–lah, góa ū gín-á beh chhī, ū lāu-bú beh iú-hàu, góa bô chhan-chhiūⁿ lí ko͘-toaⁿ chi̍t-ê lâng, nā chin-chiàⁿ put-hēng án-chóaⁿ, khah bô hū-tam lah.
Sán-kâu:Lí sī beh kā-kī khì khui, a̍h sī góa thè lí khì lòng mn̂g?
Tōa-kho͘–ê:Góa beh khui lo͘h.
Sán-kâu:….Siám–lah! ….Thài-ē ū cha-bó͘ ê saⁿ? Eh, kám-sī ū siáⁿ-mih, liâng liâng–neh.
(Sán-kâu kā thô͘-kha ê mi̍h-kiāⁿ khioh–khí-lâi.)
Tōa-kho͘–ê:Sī chi̍t-tùi hīⁿ-kau neh, koh sī gio̍k-á chò–ê, chin súi–neh.
Kim-tiû:He sī góa bô-sé-jī phàng-kìⁿ–ê. Kám sī lí khioh-tio̍h ê?
Tōa-kho͘–ê:Sī, bí-lē ê sió-chiá.
Sán-kâu:Hohⁿ, ū chhit-á tiō bô pêng-iú–ah. Che kám sī lí ê pâng-keng?
Kim-tiû:M̄ -sī, góa sī lú-siā ê lú-kang, góa sī lâi piàⁿ-sàu–ê.
Tōa-kho͘–ê:Lí ū-kàu kut-la̍t, pòaⁿ-mî saⁿ-tiám koh ū thé-la̍t khí-lâi piàⁿ-sàu.
Kim-tiû:Góa ûi-it-ê iu-tiám tō-sī piàⁿ-sàu kut-la̍t niā-niā, góa khòaⁿ-tio̍h pùn-sò tō ak-chak.
Sán-kâu:Án-ne sin-khó͘ lí–ah. Sī kóng, kì-jiân lí tī chia chò khang-khòe, lí kám-ū thiaⁿ kòe hit-ê sió-pâng-keng lāi-té ê khàu-siaⁿ?
Kim-tiû:Góa mā tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h. Chit-ê kò͘-sū kap chit-tùi hīⁿ-kau ê chú-lâng ū koan-hē.
Sán-kâu:Lí lâi lí lâi, lí kóng khòaⁿ-māi.
Kim-tiû:Che kan-nā sī chi̍t-ê bô-liâu koh pi-ai ê sió-sió kó͘-sū niā-niā, soah-soah-khì lah.
Tōa-kho͘–ê:Tán–chi̍t-ē, hoâiⁿ-ti̍t chit-má gún mā bô tāi-chì, kám beh kap gún chò-hóe khai-káng?
Kim-tiû:Án-ne góa to̍h khai-sí lâi kóng-kó͘. Tī chiok-kú í-chêng, chia sī chi̍t-ê lāu-jia̍t ê siâⁿ-chhī. Sui-jiân kóng chit-keng chhù-the̍h bô kóng chiok ta̍t-chîⁿ, m̄-koh i ê chhù-chú mā sī tē-hng ū thâu ū bīn ê kak-sek. Hit-sî, chia ū chi̍t-ê a-sià, i chò kò-chûn ê seng-lí hoat tōa-châi, sòa–lo̍h-lâi i kui-kang chau-that pa̍t-lâng. Lâng–ah, nā sī hō͘ i chi̍t-sut-á hó-chhù, tō ē seⁿ-chhut io̍k-bōng, beh ti̍h ê mi̍h-kiāⁿ lú-lâi lú-chē, kàu lō͘-bóe, siáⁿ-mi̍h lóng ti̍t bē tio̍h.
Tōa-kho͘–ê:Chit-chióng lâng thiaⁿ–khí-lâi tō ū-kàu thó-ià.
Kim-tiû:I chhiáⁿ chi̍t-ê bô pē-bú ê cha-bó͘-gín-á lâi chò khang-khòe, chit-ê cha-bó͘-gín-á múi-ji̍t sàu-tè lóng bē-sái hioh-khùn, chiok khó͘-liân–ê.
Sán-kâu:Sòa–lo̍h-lâi leh?
Kim-tiû:Chi̍t-ê sàu-thô͘-kha ê cha-bó͘-gín-á tōa-hàn, khai-sí ū ka-kī ê siūⁿ-hoat, i siūⁿ-beh lī-khui chia, m̄-koh i iáu-bōe tit-tio̍h chū-iû, tō phòa-pēⁿ kòe-sin. In-ūi chit-ê cha-bó͘-gín-á bô chhut-kè, bô lâng pài, só͘-í kàu chit-má, i koh tī gōa-kháu liû-lōng.
Tōa-kho͘–ê:Chit-ê kò͘-sū nā-sī hō͘ lú-koán chú-lâng thiaⁿ–tio̍h, i̍t-tēng ē péng-toh.
Kim-tiû:(Kim-tiû thó͘-tōa-khùi.) Tāi-chì ia̍h-bē kiat-sok. Tī hit-ê cha-bó͘-gín-á kòe-sin ê hit-àm, o͘-sim-koaⁿ ê a-sià in-tau hóe-sio-chhù, choân-pō͘ ê lâng lóng sí–ah. Chit-kiāⁿ tài-chì kòe liáu, goân-pún lāu-jia̍t ê siâⁿ-chhī tō bān-bān-á hi-bî.
Sán-kâu:Nā sī góa bô ioh m̄-tio̍h, chia tō sī kò͘-sū lāi-té ê chng-á-thâu, jî-chhiáⁿ gún tòa ê chit-keng lú-siā tō sī tong-chho͘ hit-ê a-sià ê chhù, tio̍h–bô?
Kim-tiû:Hit-ê a-sià in-ūi chò siūⁿ chē pháiⁿ-tài-chì, só͘-í bô-hoat-to͘ tâu-thai.
Tōa-kho͘–ê:Só͘-í lí ê ì-sù sī kóng….
Kim-tiû:Bô m̄-tio̍h, in-ūi i bô-hoat-tō͘ tâu-thai, só͘-í tō lâu tī chia, nā-sī ū lâng lâi chia sòa bô khah-kín lī-khui, it-tēng ē hō͘ i chia̍h-tiāu, lín kín cháu khah hó.
Tōa-kho͘–ê:Siūⁿ-bōe-kàu chit-keng mô͘-sîn-á pìⁿ-chhut–lâi ê lú-siā ū chit-khoán éng-kòe.
Sán-kâu:Sī–lah, gún ài kín lâi cháu.
Thâu-ke:Lín kám bōe kā tāi-chì siūⁿ kah siūⁿ kán-tan? Khó-sioh, lín hoat-hiān liáu siūⁿ bān. Hòng-sim, góa tùi beh án-chóaⁿ kā lâng thâi–sí hui-siông ū keng-giām, bē thiàⁿ bē thiàⁿ.
(Lú-siā thâu-ke siūⁿ beh chia̍h lâng, Tōa-kho͘–ê kap Sán-kâu oa̍t-thâu tō cháu, cháu kah bô lô͘ ê sî siūⁿ beh cháu tǹg–khì, sòa hoat-hiān ū chi̍t-ê cha-bó͘ tòng tī āu-piah.)
(Sán-kâu hiông-hiông chù-ì tiō tòng tī āu-piah ê hit-ê lâng sī thâu-tú-á chiah leh kap in kóng kò͘-sū ê hit-ê cha-bó͘.)
Kim-tiû:Góa iáu-bē siāu-kài ka-kī. Góa sī Kim-tiû, tō sī kò͘-sū lāi-bīn hit-ê phòa-pēⁿ sí–khì ê cha-bó͘-gín-á. Lín kám-sī kin-nî ê kèng-mi̍h?
Sán-kâu:Goân-lâi lí mā-sī mô͘-sîn-á.
Kim-tiû:Hah hah, lín chia–ê ta-po͘-lâng si̍t-chāi sī ū-kàu gōng. Lín tī hit-ê sió-pâng-keng khòaⁿ-tio̍h hiah-chē jiám-huih ê saⁿ ê sî, eng-kai tō ài kám-kak kî-koài, chóng–sī lín bô. Goán thâu-ke kóng nā-sī lia̍h-tio̍h lín, góa mā ē-sái pun chi̍t-ê, só͘-í, góa seng kap lín chò pêng-iú, án-ne, góa to̍h ē-tàng khin-khin-sang-sang lia̍h-tio̍h lín ah.
Tōa-kho͘–ê:Góa bô siūⁿ-beh sí….
Kim-tiû:Ah bô, góa hō͘ lín chi̍t-ê ki-hōe. Ká-sú kóng lín ē-tàng kiâⁿ chhut chit-ê chhiū-nâ, góa tō pàng lín soah.
Sán-kâu:Tōa-kho͘–ê, kha-té boah iû, kín soan! (待續)

我有話要說