【台文世界】洗跤手仔

Sé Kha-chhiú-á

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

口述◎陳士慶
整理◎姚志龍

Goá lâi kóng 65 nî chêng, gín-á sî-tāi ê tāi-chì pun lín thiaⁿ. Tha̍k kok-hāu-á tùi ha̍k-hāu tńg–lâi, ài seng kā gōa-khò͘ thǹg–khí-lâi tiàu–leh, hit niá gōa-khò͘ sī tha̍k chheh, chhut goā chiah ū leh chhēng–ê. Khì ha̍k-hāu, gōa-khò͘ ê lāi-té, sī bô chhēng lāi-khò͘.

Goán lāu-bú kóng: “Gín-á-lâng, m̄-bián hiah kang-hu.” Tī chhù–nih, ài koáⁿ-kín oāⁿ Bí-oān ê mī-hún-tē-á chò–ê lāi-khò͘. Ū-sî tī kha-chhng-phóe hia tú hó ìn; chēng-tiōng jī-cha̍p kong-kin, ia̍h-sī Tâi-oân kap Bí-kok chhun nn̄g-ki chhiú leh ak-chhiú, piáu-sī iú-siān kap kiù-oān ê ang-á-tô͘. Kiâⁿ lō͘ khì ha̍k-hāu, pò͘-ê-á mā phiāⁿ tī keng-kah-thâu m̄-kam chhēng, tng beh ji̍p hāu-mn̂g ê sî, kā kha poāⁿ-poāⁿ–leh, ê-á chhēng hō͘ hó-sè, thang hō͘ lāu-su kiám-cha, kiám-cha āu tō koh thǹg–khí-lâi thau-thau-á siu hō͘ hó.

Goán tau ū gō͘ ê gín-á, góa pâi tī tiong-ng, lo̍h khì iáu-ū chi̍t ê sió-tī kap sió-mōe, ta̍k-ji̍t àm-thâu-á, ji̍t beh lo̍h-soaⁿ ê sî, goán bú–ah tō kiò góa ēng poa̍h-tháng-á, khì chúi-chéⁿ hia chhiūⁿ chúi, koāⁿ chi̍t tháng-á chúi tńg lâi chhù–nih, kā sió-tī kap sió-mōe sé kha-chhiú-á, in nn̄g ê sī goá hū–chek-ê. Goán hit-ê nî-tāi bu̍t-chu khah khiàm-khoeh, sé kha-chhiú-á bô leh ēng phang sap-bûn, tê-kho͘, siáⁿ-mi̍h sé-hoat-cheng… ta̍k hāng bô, kin-pún thiaⁿ tō m̄ bat thiaⁿ kòe, kan-ta ēng chúi hò͘-hò͘–leh, jiû-jiû chhit–chhit-leh, tō sǹg sé hó sin-khu, tō ē-sái khì khùn–ah, chi̍t poa̍h-tháng chúi sé saⁿ ê gín-á ê sin-khu, hit-tong-sî kin-pún bô khiàm chúi ê būn-tê.

Sé bīn khah kán-tan, bīn-kin ùn hō͘ tâm. Bô it-tēng, tùi siáⁿ lâng ê bīn-á, chhùi-phóe, ām-kún-á seng chhit. Bīn-kin koh tū chúi sió-khoá-á chūn–chi̍t-ê, oāⁿ tē-jī ê, goán saⁿ ê gín-á ê bīn-á lóng sé hó-sè, oāⁿ jiû sin-khu, chiah koh sé chhiú, sé chhiú āu tháng-á-lāi ê chúi tō sió-khoá-á lô-lô. Soà–lo̍h oāⁿ sé kha, góa siāng-kài bô-ài kā in sé kha; sió-tī khah chia̍p tī chhù-goā sńg ê kha, ē liâm tio̍h ke-sái, chháu iù-á, khah khióng-pò͘–ê sī, ū-sî koh-ē liâm tio̍h ta kah kian-phí ê ke-ko-ji. Sió-mōe kui-kang tī chàu-kha, kheh-thiaⁿ, toā-tiâⁿ loā-loā-sô, i ê kha-té ē liâm tio̍h pn̄g-lia̍p-á, o͘-ian-thûn, chit kúi hāng lóng ài ēng chńg-thâu-á khàng, chin-chiàⁿ ū kàu mâ-hoân koh ū chhàu ke-sái bī.

Chia ê tāi-chì lóng sī chá-chêng ê seng-oa̍h sū-si̍t, khiok-sī, goá ê sī-sè kap sun-á-pòe, thiaⁿ kah chhùi-á khui-khui-khui, ba̍k-chiu tián kah toā-toā lúi, kám-kak a-kong sè-hàn, kám chin-chiàⁿ án-ne kòe–ê? Tī sim lāi bô kóng chhut chhùi–ê sī: Ná ē hiah bô ōe-seng? Hit tong-sî goán lāu-bú kiò goá kā sió-tī kap sió-mōe ê kha-á, chhiú-á sé-sé–leh, tō-sī hiān-tāi leh kóng–ê, kā sin-khu sé hō͘ chheng-khì. Hiān-chāi siūⁿ–khí-lâi koh chiâⁿ chhù-bī, ēng chit-má ê kak-tō͘ lâi khoàⁿ, kám-kak bô ōe-seng, khiok ná sio̍k-gí kóng–ê: “Lah-sap chia̍h, lah-sap pûi, chheng-khì chia̍h, thó͘ ba̍k-lûi.” Sî-kan chin-kín kòe, goá kin-nî mā beh 70 goā hòe–ah.

我有話要說