【台文世界】Khioh Hì-bóe-á

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉Iâu Chì-liông

Ē-kì-tit sè-hàn sî-á, lak-tē-á put-koán-sî lóng tē-pōng-chí. Êng-êng bô tāi-chì, thàm thiaⁿ tang, thàm thiaⁿ sai, sì-kè lōa-lōa-sô chhōe khòaⁿ ū siáⁿ hó-khang–ê. Ū chi̍t kang, ē-po͘ tha̍k chheh tú pàng-o̍h, kiâⁿ lō͘ keng-kòe Hōng-soaⁿ Tiong-chèng-lō͘ “Tāi-san hì-īⁿ” khòaⁿ tio̍h āu-bóe mn̂g-á, chin chē lâng ûi kah o͘-khâm-khâm, hit-chūn góa tng hò͘ⁿ-hiân, kóaⁿ-kín kap lâng khiā óa kòe tàu lāu-jia̍t. Goân-lâi sī, koa-hì-pan beh sòaⁿ-tiûⁿ–a, kò͘ mn̂g-kháu–ê, ē thê-chá kúi hun-cheng, kā hì-īⁿ ê āu-bóe mn̂g-á phah khui, khah bē sòaⁿ-hì ê sî, lâng nā chò-hóe kheh óa–lâi mn̂g soah khui bē khui.

Tng beh sòaⁿ-tiûⁿ ê sî, pûn kó͘-chhoe–ê, pûn ta̍t-á kap phah kó͘–ê, bûn-bú-tiûⁿ ê ga̍k-su, tāi-ke hē sìⁿ-miā tōa-sè-ē pûn, tōa-sè-ē lòng; chú-chhî-jîn mài-kù giâ–leh tōa-siaⁿ hoah: “To-siā, to-siā ta̍k-ke, chin to-siā hì-siuⁿ lâi phâng-tiûⁿ, bîn-á-chài, bîn-á-chài kèng-chhiáⁿ chún-sî ji̍p-chō, ke̍k-chêng lú lâi lú chhì-kek, lú lâi lú cheng-chhái!” Góa tī hì-koán ê āu-piah bīn, kap lâng tī hia, nn̄g-ki kha thiàu koân, thiàu kē, tùi í-á-kha ê khang-phāng, siòng tùi hì-tâi-téng, ke-kiám-á khêng, khòaⁿ chi̍t-ē-á hì-bóe-á–leh! Iáu ē kì-tit hit-chūn, só͘-ū ê ián-oân tī bú-tâi téng pâi kui pâi, kā koan-chiòng ia̍t-chhiú, lāu-jia̍t chhih-chhih, che sī kin-á-ji̍t tiong-tàu ê hì-chhut tī chia kò chi̍t-tōaⁿ-lo̍h, tōa-kó͘ lú lâi lú tōa-siaⁿ, piáu-sī beh sòaⁿ-hì–a.

2010 nî 10 goe̍h tī tiān-sī tiong, khòaⁿ tio̍h sin-bûn pò-tō: Môa-tāu, Tâi-lâm-koān chòe-āu î-it, ū Liông, Hōng nn̄g-thiaⁿ ê tiān-iáⁿ-īⁿ. Thâu-ke chiap-siū hóng-būn ê sî, chhut lâi soan-pò͘, i ê piáu-chêng chiok bû-nāi leh piáu-sī, in-ūi êng-ūn khùn-lân, tn̂g-kî liáu chîⁿ, hì-īⁿ ū-tēng tī 11 goe̍h-chhe, koaiⁿ mn̂g chiām-thêng êng-gia̍p, tāi-seng thêng–chi̍t-ē-á, khòaⁿ sè lâi pān sū.

Hiān-chāi ta̍k-ke liû-hêng 3D ê li̍p-thé tiān-iáⁿ, siàu-liân–ê kui-kang phah tiān-náu, ū lâng cho͘ lio̍k-iáⁿ-phìⁿ-á tī chhù lāi khòaⁿ, kám-kak pí hì-īⁿ khah sù-sī, hì-īⁿ ê ki-hâi, im-hiáng, ngē-thé siat-pī tòe bē tio̍h sî-tāi. Koan-chiòng it-ti̍t teh liû-sit, ē-sái-kóng nā bô-hoat-tō͘ kái-chìn, ia̍h-sī khah-chá koaiⁿ-koaiⁿ–leh, khah bē liáu hiah chē chîⁿ. Thiaⁿ tio̍h siau-sit ê hiong-chhin, lóng chiâⁿ m̄-kam, tāi-ke sio-chio beh khì kā hì-īⁿ sio-thīn, sè-hàn tī chia khòaⁿ tiān-iáⁿ, tī chia iok-hōe khòaⁿ hì ê kì-tî, kám chin-chiàⁿ tō án-ne siau-sit kah bô-tàng khòaⁿ? Sî-sè leh chìn-pō͘, leh piàn-hòa, thâu-ke nā tòng-bē-tiâu soah beh siu–khí-lâi, bô-lūn lí sī kâu-chê-thian ia̍h-sī lí ē piàn-sîn-thong, hì-koán nā koaiⁿ mn̂g, siūⁿ beh khòaⁿ chi̍t-tè-á hì-bóe-á? Mā pìⁿ bô-lián!

註:Tāi-san hì-īⁿ:大山戲院,現在合作金庫ê só͘-chāi,閣有南台戲院、合作戲院、東亞戲院、鳳山戲院。

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說