【台文世界】Tha̍k Tâi-gí gān-gí káng-chō ê kám-sióng

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉蘇聖詠

“Jī sī sûi-sin pó, chi̍t-jī ta̍t chhian-kim”. Sio̍k-gí sī kó͘-chá-lâng thoân–lo̍h-lâi ê tì-hūi, iōng té-té ê chi̍t kù ōe, tō ē-tàng kā kui ê kò͘-sū beh piáu-ta̍t ê lōe-iông í-ki̍p beh kā lán kà-sī ê tō-lí pâi-lia̍t tī bīn-thâu-chêng.

Chit-pún “Tâi-oân sio̍k-gí káng-chō” ê pó-tián, chóng-kiōng ū siāu-kài 18 kù sio̍k-gí. Tāi-khí-seng ké-soeh sio̍k-gí ê ì-sù, chiap-sòa sī sio̍k-gí iû-lâi, bóe-chhiú lâi pí-lūn hiān-si̍t siā-hōe ê chêng-hêng.

Tha̍k chit pún pó-tián ê sî-chūn, tī bûn-pún lāi-té ū chhut-hiān chi̍t kóa Hàn-jī ê tha̍k-im bô kài chheng-chhó. In-ūi ū ê jī sī kúi nā chióng tha̍k-im. Múi chi̍t chióng tha̍k-im tāi-piáu ê ì-sù bô kâng. Lán tō ài tùi-chiàu chèng-khak tha̍k-im kah èng-iōng, hiah ū chin siông-sè ê soat-bêng, āu-páiⁿ khòaⁿ tō chai-iáⁿ án-chóaⁿ tha̍k, tùi oa̍t-tho̍k chiâⁿ ū pang-chān. Hàn-jī ê sú-iōng, “sam-sek-lâng kóng ngó͘ sek ōe”, ū khó-lêng ē oan-ke-niû-chè. Lāu-su ū kóng tio̍h chi̍t ê koan-liām, eng-kai àn í-chá ê lâng iok-sok ê ûi chú. Chit ê kóng-hoat góa mā kám-kak ū lí-lō͘, nā sī lóng chiàu ka-tī ê siūⁿ-hoat, ū-iáⁿ ē tha̍k kah chiok ngē-táu.

Lāu-su ê iōng-ì m̄ kan-na ǹg-bāng lán khòaⁿ ū lōe-iông niā-tiāⁿ, koh ài ē-hiáu tha̍k, chiâⁿ-si̍t nā chhin-sin tha̍k–chhut-lâi, chiah chai-iáⁿ tó-ūi ū khiàm-tiám. Góa kā pún-sin tú–tio̍h ê keng-giām hun chò saⁿ lūi:

1. Ū ê jī sī chin-chiàⁿ bē hiáng liām.

2. Ū ê jī sī liām ē chhut–lâi, put-jī-kò bô khak-tēng.

3. Ū ê jī ka-tī kám-kak bô būn-tê, lūn-chin sī saⁿ kóng sì m̄-tio̍h.

Chia ê chōng-hóng lóng ài kā kì-lio̍k, chiah bē hō͘ kāng chi̍t lia̍p chio̍h-thâu chhòng poa̍h-tó n̄g kái, iû-kî sī tē 3 chióng ài te̍k-pia̍t chù-ì. Chia̍p kóng chhùi ē sūn, chia̍p chò chhiú bē tūn. Sui-bóng chìn-chêng bô siōng kòe lāu-su ê khò, m̄-koh thiaⁿ tio̍h lāu-su o-ló ta̍k ê ū chìn-pō͘, mā sī put-lí-á lo̍k-thiòng ê chi̍t chân tāi-chì. Bī-lâi beh chiâⁿ-chòe tiong-o̍h ê Tâi-gí lāu-su, tùi jī ê jīn-bat kah tha̍k bûn-chiuⁿ ê liú-lia̍h tō͘ sī ki-pún ê tiâu-kiāⁿ.

Chin to-siā lāu-su chi̍t pō͘ chi̍t pō͘ tàu khan-sêng, chhōa goán tùi thâu kàu bóe, ké-soeh bûn-pún khah oh lí-kái ê só͘-chāi, chim-chiok thiaⁿ goán múi chi̍t ê lâng ê liām-tha̍k, mā put-sî thê-chhéⁿ chhò-ngō͘ it-tēng ài kái.

我有話要說