【台文世界】Chi̍t-sì-lâng Tha̍k Chit Pún Chheh— Sèng-keng

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Hóng-tâm Khó͘ Bēng-châi sian-seⁿ, siàu-liām lāu-bú chin súi ê kha-jiah.

kháu-su̍t◉Khó͘ Bēng-châi
kì-lo̍k◉Iâu Chì-liông

Phêⁿ-ô͘ Hiā-tâng-chhun hoāⁿ siàu-phō͘ ê biō-kong kap goán a-kong sī kiat-pài hiaⁿ-tī, tong-sî nn̄g-lâng iok-tēng ēng chńg-thâu-á kí ka-kī khan-chhiú ê pak-tó͘, 20 nî āu, nā-ū iân tō beh hō͘ āu-tāi kiat liân-lí, siang-hong kó-jiân lóng hoâi-thai koh sī it-lâm, it-lú. Chit-ê sûn-liông ê cha-bó͘-gín-á, sêng-jîn āu kè ji̍p tong-sî iok-tēng ê hun-in, sī jia̍t-sim ê Ki-tok-kàu ka-têng— Khó͘–ka, Hu-ka ka-kàu chin giâm, i sūn-ho̍k ang-sài ê sìn-gióng, iông-ji̍p, sek-èng sin ê seng-oa̍h tī Má-keng kàu-hōe lé-pài, chin-chiàⁿ bô kán-tan; i tō sī góa ê lāu-bú—Lí Chhun-bí lú-sū.

Tng goán bú–ah 25 hòe hit-chūn, choân-ke poaⁿ lâi Ko-hiông khiā-khí. In-ūi sin-thé pēⁿ-thiàⁿ ê iân-kò͘, keng-le̍k nn̄g-pái toā chhiú-su̍t, ēng i chho͘-sìn ê sìn-gióng ǹg Siōng-tè khún-kiû; Lí Pang-chān thoân-tō, ēng Siōng-tè ê ōe lâi kāi kó͘-lē, an-ùi, hō͘ i ê sìn-gióng koh-khah kian-tēng. Sin-thé khah hó āu koh poaⁿ tńg-khì Phêⁿ-ô͘ seng-oa̍h, tī Má-keng kàu-hōe ha̍k-si̍p POJ, tùi a, i, u, e… khai-sí ho͘, bô kúi goe̍h-ji̍t tō chìn-kip tha̍k Sèng-si, ho͘ Sèng-keng ê kai-toāⁿ.

Goá ê lāu-bú tī Ji̍t-pún sî-tāi tha̍k kah sió-ha̍k 6 nî–ê, Ji̍t-pún-ōe chin láu-tâu, ìn-siōng tiong, m̄ bat khòaⁿ tio̍h i khòaⁿ pò-choá, khoàⁿ cha̍p-chì, ta̍k-ji̍t chiàu khí-kang î-chhî ka-têng; bô-lūn chú pn̄g, hiâⁿ hóe, chò ka-sū, tiōng-hu tī goā-bīn piàⁿ sū-gia̍p, i ka-kī chi̍t ê lâng kò͘ gín-á kap gín-á-tàⁿ, bē chi̍t-koá-á chhùi chia̍h mi̍h-á, khang-khòe nā sió-khoá-á ū làng-phāng, it-tēng the̍h chhut sûi sin ê Sèng-keng, tha̍k chi̍t-nn̄g chiuⁿ, chi̍t-nn̄g chat mā hó, ē-sái-kóng bû-sî put-khek, ū sî-kan tō the̍h Sèng-keng chhut lâi gián-tho̍k.

Hit tong-sî, Phêⁿ-ô͘ chin chē tāi-choan ê a-peng-ko chù-siú tī pō͘-tūi, hioh-khùn-ji̍t tùi goán tau ê mn̂g-kháu kiâⁿ kòe, khòaⁿ tio̍h góa ê lāu-bú tha̍k goân-bûn ê chheh, chin hò͘ⁿ-kî ē kiâⁿ óa-lâi khòaⁿ, góa ê lāu-bú tō ti̍t-chiap liām chhut Tâi-gí hō͘ in thiaⁿ, só͘-ū ê a-peng-ko lóng kám-kak Phêⁿ-ô͘ ê a-sáng chin-chiàⁿ ū kàu lī-hāi. 80 hòe hit-chūn lāu-bú poa̍h-tó, tòa-ji̍p pēⁿ-pâng chhah-kóng tī-liâu, iû-goân kiò goán kā Sèng-keng khǹg tī i ê pēⁿ-chhn̂g piⁿ, i chiah ē hòng-sim. Nn̄g-nî āu, ná chhiūⁿ tú tio̍h sîn-jiah koh hó–khí-lâi, khui-chhùi ê thâu chi̍t-kù ōe; “Góa beh tha̍k Sèng-keng.” Chit-khoán kian-tēng ê sìn-gióng sī goán choân ka-cho̍k ê bô͘-hoān.

Tng lāu-bú tī chhù–nih chē lûn-í liâu-ióng ê sî, sio-kāng khǹg chi̍t-pún Sèng-keng tī tōa-thúi téng, goán leh siūⁿ lāu-bú chiah chē hòe–ah kám chin-chiàⁿ ū teh tha̍k? Tú hó hian tio̍h Kū-iok Lia̍t-ông-kì, goán tō siūⁿ beh kā i chhì–chi̍t-leh! Kū-iok sui-jiân ū chin chē khah hán-ēng ê ōe-gí, góan bú–ah khiok tha̍k kah chin sūn, tī piⁿ-a khòaⁿ nāu-jia̍t ê sī-sè, tùi hit-tia̍p chiah chai-iáⁿ, lāu-bú kian-chhî chi̍t-sì-lâng, kàu 85 hòe iáu it-ti̍t ū tha̍k Sèng-keng ê si̍p-koàn, Sèng-keng m̄ sī hian ké–ê; chit-pún Sèng-chheh chin-chiàⁿ sī i siāng hó ê pêng-iú. Lāu-bú sui-jiân tī 2012 nî 88 hòe ê sî lī-khui goán, siūⁿ tio̍h a-bú teh tha̍k POJ ê chêng-kéng, ná koh khoàⁿ tio̍h i ê sin-iáⁿ. Kám-siā lí–neh! Bú–ah, lí lâu hō͘ goán chin súi, chin hó ê lêng-siu si̍p-koàn.

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說