Tō͘-chè chhù-bī

60

Tō͘-chè chhù-bī

Chhòa Úi-lîm

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

Siūⁿ-khí chi̍t tang gōa-chêng, góa ê tē tōa-hàn cha-boó-kiáⁿ tú-hó chi̍t hòe ê hit chi̍t mê, goán tau choân-ke-hóe-á lóng chù-chi̍p tī ta-ke ê chhù-nih, góa ê pa-pa, ma-ma, mā choân-kang tùi Ko-hiông sái-chhia lâi Tâi-tiong, ūi-tio̍h beh khèng-chiok goán-kiáⁿ ê seⁿ-ji̍t, sim tiong chhiong-móa kám-kek ê sim. In-ūi chù gín-á peh kó͘-goe̍h khai-sí, góa tio̍h tńg-khí siōng-pan, khai-sí siōng-pan liáu-āu, tio̍h chiok bô-êng, bô sî-kan thang chún-pī gín-á seⁿ-ji̍t beh ēng tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ, khòaⁿ-tio̍h ma-ma tùi Ko-hiông chún-pī chiok-chē, ū ke-nn̄g-ko, siū-thô, hō͘ gín-á kúi-á-niá ê súi-saⁿ, koh ū chi̍t siang chin súi ê ūn-tōng ê-á.

Góa ka-tī sī chún-pī beh hō͘ gín-á lia̍h ê mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh i̍t-poaⁿ sī beh chún-pī siáⁿ, góa sī chin-chiáⁿ bô siáⁿ chai-iáⁿ, mā bô sî-kan thang chún-pī chiâu-chn̂g, chí-hó the̍h chhùn- -nih û ê mi̍h-kiān, chóng-kiong ū 11 hāng, hun-piat sī im-kak ê kí-tah, kǹg-khîm, chhiùⁿ-koa ke-khì, sé-pún chheh, ké ê chhit-thô tiān-ōe, i̍t siang tī, pi̍t-kì-pún, chú- sek ê ke-nn̄g ēng pō-lê-chóa pau–leh, chi̍t-ki súi ê pit, kè-sǹg-ki, sè-chiah ê chhia.


Chha-put-to àm-sî la̍k tiám gōa chia̍h-pn̄g,
chhit tiám gōa chia̍h-pn̄g pá, ta̍k-ke tī kheh-tiaⁿ chē-leh hioh-khùn, góa chin kî-thāi, m̄ chai-iáⁿ gún-kiáⁿ kám-ū hoat-tō͘ oân-sêng chit ê oa̍h-tāng, kám ē cháu khì piⁿ-á kap tōa-lâng sńg, á-sī bē-tín-bē-tāng, bô beh pê-kòe-khí the̍h.

Siōng kín-tiuⁿ, siōng chhì-khit ê sî-kan chiū-beh khai-sí ah, góa kà só͘ chún-pī ê mi̍h lóng pâi-lia̍t tī thô͘-kha, chi̍t-ê chi̍t-ê lóng khǹg hó, sim tiong sī chiok ke̍k-tōng, mā leh ioh, táu-té toh chi̍t-ê mi̍h-kiāⁿ sī hō͘ gín-á só͘ ì-ài, siōng khip-ín I ê sī siáⁿ-mi̍h, nā m̄-sī góa kî-thāi ê beh án-chóaⁿ , góa mā chiok mô͘-tún ê.

Khai-sí kā gín-á phō lo̍h-lâi thô͘-kha liáu-āu, ta̍k-ke lóng bô chhut-siaⁿ, kán-na bô chhoán-khùi ê khoán, sî-kan chi̍t bió chi̍t bió kòe–khì, hó ka-chài i ū bān-bān-á pê kòe–khí, tē it hāng lia̍h–tio̍h ê sī tī, tē lī hāng sī im-kak ê kí-tah, tē saⁿ hāng sī kè-sǹg-ki, góa sim-lāi sī chin hoaⁿ-hí, in-ūi siōng khí-má ū lia̍h tio̍h mi̍h-kiāⁿ, nā-sī kóng tio̍h lia̍h – – tio̍h ê tāi-piáu siáⁿ-mi̍h, góa chiù kám-kak chiok hó-sńg ê.

Góa ka-tī sī kám-kak kám-sī i oē chiok gâu chia̍h–ê, góa ê ma-ma sī kóng che piáu-sī chi̍t-sì-lâng chia̍h-chhēng bián hoân-ló, lín ta̍k-kê kóng sī siaⁿ-mi̍h leh?

Kî-sit che chí-sī chhù-bī chhù-bī ê, tùi góa lâi lóng, siōng tiōng-iàu ê sī ta̍k-ke chū-chi̍p khèng-chiok ê khì-hun, í-kip sim-ì. Chit-má hôe-sióng khí–lâi, kám-kak chin hó-sńg, koh kā iáⁿ-phìⁿ chhōe chhut-lâi khòaⁿ kúi-nā-pái, kám-kak gín-á hit-chūn hàng-leng-hàng-leng chin-chiàⁿ chiok kó͘-chui, koh chiok hó-sńg ê, kap chit-má pí khì–lâi chha chin-chē, m̄-koh góa tùi i ê ài bô kái-piàn, hit kang ê chêng-khóng, tī góa sim-tiong lâu–lo̍h chi̍t-tōaⁿ bí-hó ê hôe-ek ,tùi chhù-ni̍h ê lâng kám-siā ê sim kap kám-tōng, éng-oân khǹg tī góa ê sim-lāi, tùi gín-á ê thiàⁿ, chòe lāu-bú ê sī bô-kiû hôe-pò, mā bô thêng-chí.

我有話要說