咱 kap 善 ê 距離

44
Image by sspiehs3 from Pixabay

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀)

陳宗鴻

前一站仔,電視劇當時行一齣叫做《我們與惡的距離》,內底演 ê 是,有人烏白刣人,案件發生了後,刣人 ê、刣人 ê 家屬、hông 刣 ê 家屬、律師佮精神病人 ê 心情 kau-tîⁿ,劇情受著真濟人謳咾佮放送,劇名嘛 hō-liáu 真心適,借這个劇名來問,咱 kap 善 ê 距離有偌遠咧?這个世界敢有至善 ê 上帝咧?咱人大漢捌代誌了後,就知影尪仔冊內底 ê「白雪公主」是 ké–ê,m̄ 是真–ê,順紲嘛共看袂著 ê 上帝,當做是 ké–ê。

佇我欲考大學 ê 時陣,m̄ 敢選擇家己合意卻是阿爸看無 ê 物理系,就按呢選著「無願意」ê 科系。我定定一個人佇半暝仔,騎一台 gō͘-cha̍p-á,佇台中中港路 ê 暗路中,m̄ 知欲騎去佗位,我內面有滇滇 ê 烏暗,烏暗共規 ê 中港路淹滿。這款生活過無偌久,就予學校踢出來 à。閣會記得彼一工,接著退學 ê 成績單,心情袂輸烏暗暝,騎 o͘-tó͘-bái 挵落去烏 sô-sô ê 大水溝,規 ê 人攏 gāng 去矣,欲哭無目屎,欲哀無人知。

人 ê 盡頭,就是上帝 ê 起頭,這時陣,有人送我一本聖經,閣陪我讀馬太福音,lāi-bīn 記載一个人,名叫作耶穌,伊予跛跤 ê 行路,青瞑 ê 看見,死人復活。我咧想,這个耶穌若̄ m̄ 是神,是 siáng?有一个平安佮安慰佇我心內。真正是神蹟!上帝予我佇二十工內,考牢另外一間大學,予我 tio̍h-chhiⁿ-kiaⁿ kap 煩惱 ê 心,會當小可安歇一站仔。

時間過了真緊,目睭一 nih,就大學四年仔,佇欲考研究所 chìn-chêng,面對前途 bông-bông biáu-biáu,我祈禱:「主啊!求祢幫助我,予我考牢研究所,m̄ 管是台大抑是成大,我攏感謝你,因為我相信祢予我 ê,攏是上好 ê。」放榜了後,土木研究所攏無著,心情有淡薄仔失落。姑不二衷我共宿舍內底 ê 冊佮物件款款 ê,準備欲來去做兵。欲離開學校 chìn-chêng,閣去學校看一 ê,公佈欄貼出上尾chi̍t-táu 考試逐家 ê 成績,有一科「運輸工程」,全系 180 人,干焦當掉一个人,彼个人 ê 學生號碼竟然 kiau 我 ê 仝款!我一个人恬恬坐佇空空 ê 樓梯,我共耶穌講:「主啊!我感謝祢,祢予我閣加留一冬。」我心內想,已經無捌條路,干焦賰相信上帝……。

隔工,阮同學咧搬厝,問我那猶袂欲搬?我講:「卡慢 ê。」去食自助餐 ê 時,頭家娘問我:「你那猶袂搬轉去?規 ê 中壢攏欲變空城矣 neh!」我講我跤手較慢。逐工攏有人咧問我那猶袂欲搬轉去,予我愈來愈感覺擋袂落去。我咧想,若阮爸敲電話問我,我欲按怎講?我跪落來共耶穌講:「主啊!全世界攏會當知影我 hông 加留一冬, m̄ 過干焦一个人袂當知影,彼 ê 人就是阮爸,伊若敲電話來,阮袂曉講,求祢一定愛幫助我解決這个問題,祈禱奉靠主耶穌 ê 聖名,阿們。」

彼 ê「們」閣猶袂講紲,電話聲就 giang 起來。「阿鴻,你去恁學校,共恁老師講,拜託伊看會當予你當一科袂?你 ê 目睭近視,二蕊相差欲四百度,加留一冬看敢會當免做兵 bò͘ ?」

聖經有講,上帝是又閣真又閣活 ê 上帝;猶有講著咱 ê 心思意念,上帝攏知影。到彼秒,我才真知影這二句 ê 意思。佇我大學第五年,我 ê 人生有真大 ê 改變,我變 kah 較會原諒別人,較喜樂,我有真平安佇我內面,上帝定定佇我讀聖經 ê 時陣共我講話,予我 ê 心感覺足甜 ê。過幾冬了後,上帝予我勇氣 kap 恩典,予我考牢我上合意 ê 物理研究所。

咱人生上重要 ê 課題,就是人死了欲去佗位,你若  捌耶穌,揣一工特別請人為你解說聖經,是真緊急真重要 ê 代誌,耶穌知影你 ê 艱苦,嘛願意幫助你,「在佇人是袂會,佇上帝萬事攏會」(馬太福音 19 章 26 節)。

上帝 ê 善 kap 咱 ê 距離,這馬干焦賰這篇文章到你 ê 目睭 ê 距離,你敢欲接受伊 ê 疼?

我有話要說